تمرین بر روی نه گفتن بدون احساس گناه

جلسه ششم :

تعریف مختصری از اصول منطقی-هیجانی و بررسی افکار غیر منطقی
مهارت کنترل خشم و تمرین آن
آشنایی با مهارت های گوش دادن ، سوال های باز و بسته و تمرین آن ها

جلسه هفتم :

تعریف مختصر از تفاوت های فردی و تمایز افراد از یکدیگر
پذیرفتن و باور تفاوت داشتن با دیگران و بیان آن بدون احساس کمبود
تمرین بر روی ابراز وجود در بیان عقاید حتی عقاید متفاوت با دیگران

جلسه هشتم :

تمرین بر روی تعارف کردن و دریافت تعارف
ایجاد مهارت در شروع و ادامه دادن مکالمه و مواجه با سکوت و مشکلات احتمالی در مباحثات و مکالمات و تمرین آن

جلسه نهم :

کنار آمدن با انتقاد دیگران و تمرین آن
نحوه ی انتقاد از دیگران و تمرین آن

جلسه دهم :

مروری بر کلیه جلسات
تشویق به ادامه دادن تمرین ها
خداحافظی و تعین تاریخ پس آزمون برای دو روز بعد

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

فصل چهارم
تجزیه وتحلیل داده‏های پژوهش
به منظور تجزیه و تحلیل دادههای آماری پژوهش حاضر، ابتدا اطلاعات حاصل از پرسشنامهها استخراج و در جدول اطلاعات کلی یا جدول مادر تنظیم شد، سپس کلیه اطلاعات با استفاده از کامپیوتر و از طریق نرم افزارهای آماری بویژه نرم افزار SPSS-20 در دو بخش روشهای توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
آمار توصیفی
در جدول (۱-۴) آمار توصیفی مربوط به نمرات ابعاد سبک های عمومی تصمیم‏گیری به تفکیک برای گروه آزمایش و کنترل نشان داده شده است.
جدول ۱-۴: مقایسه میانگین و انحراف استاندارد سبک های عمومی تصمیم‏گیری به تفکیک گروه آزمایش و کنترل