کنترل

۱۰۳٫۵۰۰۰

۱۰٫۰۷۳۰۷

کل

۹۵٫۴۳۷۵

۱۳٫۵۳۳۵۶

در نمودار (۲-۴) به مقایسه نمرات پیش آزمون و پس آزمون گروه کنترل و آزمایش نمرات ابعاد کمال‏گرایی پرداخته شده است.
نمودار (۲-۴): مقایسه نمرات ابعاد کمال‏گرایی در بین دو گروه آزمایش و کنترل
بعد از بررسی اجمالی یافته‏های توصیفی، در قسمت بعد به بررسی فرضیه‏های پژوهشی پرداخته می شود.
سوالهای پژوهش:
آیا آموزش مهارت رفتار جرات‏مندانه بر ابعاد سبک تصمیم‏گیری دانش آموزان پسر دبیرستانی تاثیر دارد؟
بررسی اثر بخشی آموزش مهارت رفتار جرات‏مندانه بر ابعاد سبک تصمیم‏گیری دانش آموزان پسر دبیرستانی هدف اصلی این سوال تحقیق بود.. چون ابعاد سبک تصمیم‏گیری دانش آموزان از پنج بعد مرتبط با هم تشکیل شده است که از نظر نظری متعلق به یک سازه مشترک هستند و از طرف دیگر چون طرح آزمایشی بکار رفته از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل-آزمایش است، برای تحلیل و بررسی تاثیر آموزش مهارت رفتار جرات‏مندانه بر ابعاد سبک تصمیم‏گیری اصولا باید از آزمون تحلیل کواریانس چند متغیره استفاده شود. اما این روش آماری در بسته‏های نرم افزار آماری نظیر SPSS موجود نمی باشد. بنابراین، محقق با استفاده از یک آزمون آماری معادل به تحلیل داده‏ها پرداخت. بدین صورت که اختلاف نمرات پیش آزمون هر چهار بعد از نمرات پس آزمون آن کاسته شد و برای بررسی مقایسه ای نمرات تفاضلی بین دو گروه از آزمون تحلیل واریانس چند راهه استفاده شد.
این آزمون در حقیقت معادل چند متغیره آزمون تی تفاضلی می باشد. قبل از اینکه از تحلیل واریانس چند متغیره برای نمرات تفاضلی برای تجزیه و تحلیل فرضیه استفاده شود باید از برقراری چندین مفروضه یا پیش فرض اطمینان حاصل کرد. این مفروضه‏ها در ادامه مورد بررسی قرار گرفته اند.
مفروضه اول: نرمال بودن نمرات تفاضلی (ابعاد تصمیم‏گیری)
آزمون کولموگراف اسمیرنوف که برای سنجش برازش داده‏ها با منحنی نرمال بکار رفت، نتایج این آزمون نشان می دهد که هیچ کدام یک از این آزمون های نیکویی برازش معنی‏دار نیستند و نشان می دهد هیچکدام این نمرات از منحنی نرمال اختلاف زیادی ندارند. بنابراین مفروضه اول آزمون تحلیل کواریانس مورد خدشه قرار نمی گیرد (جدول ۳-۴).
جدول ۳-۴:آزمون کولموگراف اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن نمرات تفاضلی ابعاد سبک تصمیم‏گیری

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

عقلانی شهودی وابستگی آنی اجتنابی
اسمیرنوف کولموگرافZ .۶۴۸ ۱٫۰۱۴ ۱٫۰۷۱ ۱٫۰۱۳