با توجه به نتیجه جدول (۵-۴) مشخص است که همه آزمون های چند متغیره دال بر این است که بین دو گروه آزمایش و کنترل در ترکیب خطی نمرات تفاضلی ابعاد پنج گانه سبک های تصمیم‏گیری از نظر آماری تفاوت معنی‏داری وجود دارد (برای مثال، اثر پیلایی= ۷۶/۰؛ F5,26=16.50, P<.01). اما هدف اصلی این سوال پژوهشی این بود که در هر کدام یک از پنج بعد سبک تصمیم‏گیری نحوه تاثیر روش آموزشی به چه نحو بوده است. به این منظور آزمون تک متغیره مقایسه ای با تصحیح بن فرنی برای مقایسه دو گروه آزمایش و کنترل در نمرات تفاضلی هر یک از ابعاد سبک های تصمیم‏گیری بکار رفت. در جدول (۶-۴) نتیجه آزمون یک متغیری برای مقایسه دو گروه در نمرات ابعادی تصمیم‏گیری نشان داده شده است.
جدول (۶-۴): آزمون یک متغیری با تصحیح بن فرنی برای مقایسه نمرات هر یک از ابعاد تصمیم‏گیری بین دو گروه کنترل و آزمایش

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

منبع متغیر وابسته مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مجدورات F سطح معنی‏داری مربع ایتا
گروه عقلانی ۴۷٫۵۳۱ ۱ ۴۷٫۵۳۱ ۲۲٫۳۹۰ .۰۰۰ .۴۲۷
شهودی .۵۰۰ ۱ .۵۰۰ .۲۴۶ .۶۲۴ .۰۰۸
وابستگی ۱۸۵٫۲۸۱