۱

۱۸۵٫۲۸۱

۴۵٫۲۱۴

.۰۰۰

.۶۰۱

آنی

۲۱۵٫۲۸۱

۱

۲۱۵٫۲۸۱

۶۶٫۴۵۳

.۰۰۰

.۶۸۹

اجتنابی

۱۲۴٫۰۳۱

۱

۱۲۴٫۰۳۱

۱۰٫۹۹۴

.۰۰۲

.۲۶۸

نتیجه آزمون بن فرنی دال بر این است که به جز بعد شهودی تصمیم‏گیری بقیه ابعاد از آموزش جرات‏مندی تاثیر گرفته اند. نگاهی به جدول (۱-۴) گویای این است که به نمرات پس آزمون بعد عقلانی در گروه آزمایش افزایش معنی‏داری داشته است. اما سه بعد وابستگی، آنی، و اجتنابی در گروه آزمایش کاهش معنی‏داری نسبت به گروه کنترل داشته است.
بیشترین تاثیر آموزش بر بعد سبک تصمیم‏گیری آنی (اندازه اثری برابر با ۶۹/۰) و سپس بعد وابستگی (اندازه اثری برابر با ۶۰۱/۰) و سپس بعد عقلانی تصمیم‏گیری (اندازه اثری برابر با ۴۲۷/۰) و در نهایت بعد اجتنابی (اندازه اثری برابر با ۲۷/۰) بود.
آیا آموزش مهارت رفتار جرات‏مندانه بر ابعاد کمال‏گرایی دانش آموزان پسر دبیرستانی تاثیر دارد؟
همانند سوال قبلی در این سوال نیز به علت طبیعت چند بعدی کمال‏گرایی از تحلیل واریانس چند متغیری برای نمرات تفاضلی استفاده شد. مفروضه‏های نرمال بودن نمرات تفاضلی ابعاد کمال‏گرا یی، همسانی واریانس های خطای دو گروه کنترل و آزمایش (آزمون لوین)، و همگنی ماتریس کواریانس با استفاده از آزمون باکس دال بر برقراری پیش فرض های لازم برای انجام آزمون تحلیل واریانس چند متغیری بود.
نتیجه آزمون های چند متغیره در جدول (۷-۴) نشان داده شده است.
جدول (۷-۴): آزمون های چند متغیره برای مقایسه نمرات ترکیبی و تفاضلی ابعاد کمال‏گرا یی

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

اثر مقدار F