.۵۵۹

کمال‏گرایی اجتماع مدار

۴۵۷٫۵۳۱

۱

۴۵۷٫۵۳۱

۴۳٫۱۳۸

.۰۰۰

.۵۹۰

با توجه به جدول (۸-۴) مشخص است که هر سه بعد کمال‏گرایی از آموزش تاثیر معنا دار گرفته اند. به عبارت دیگر نمرات تفاضلی گروه آزمایشی و کنترل در هر سه بعد کمال‏گرایی از نظر آماری در سطح ۱ درصد از همدیگر تفاوت دارد. نگاهی به جدول توصیفی (۲-۴) گویای این است که است که نمرات هر سه بعد کمال‏گرایی در گروه آزمایش در مرحله پس آزمون کاهش پیدا کرده است. به عبارت دیگر، آموزش جرات‏مندی موجب کاهش نمرات کمال‏گرایی در گروه آموزش شده است.
اما بیشترین تاثیر آموزش بر بعد اجتماعی (با اندازه اثر ۵۹/۰) و کمترین تاثیر آن بر بعد کمال‏گرایی خویشتن مدار (با اندازه اثر ۲۰/۰) بوده است.

  1. آیا آموزش مهارت رفتار جرات‏مندانه بر نمرات کل کمال‏گرایی دانش آموزان پسر دبیرستانی تاثیر دارد؟

برای بررسی این سوال از آزمون تحلیل کواریانس استفاده شد. بدین ترتیب که جهت کنترل تفاوت های اولیه آزمودنیها از نمرات پیش آزمون به عنوان متغیر کنترل استفاده شد و نمره کل پس آزمون کمال‏گرایی به عنوان نمره متغیر وابسته در نظر گرفته شد.
انجام تحلیل کواریانس مستلزم برقراری چند مفروضه مهم است که در زیر به آنها پرداخته شده است.
مفروضه نرمال بودن داده‏ها
برای بررسی این مفروضه از آزمون کولموگراف- اسمیرنوف استفاده شد. نتیجه آزمون کولموگراف اسمیرنوف در جدول (۹-۴) نشان داده شده است. همانطور که در جدول (۹-۴) نشان داده شده است، نتیجه این آزمون نشان دهنده این است که اندازه آزمون z اسمیرنوف کولموگراف برای داده‏های پیش آزمون و پس آزمون نمره کل خلاقیت برای هیچ یک از گروه‏ها در هر دو مرحله سنجش معنی‏دار نیست. به عبارت دیگر داده‏های پیش آزمون و پس آزمون کمال‏گرایی نرمال می باشند.
جدول (۹-۴): آزمون کولموگراف اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن داده‏ها

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

پیش آزمون کمال‏گرایی گروه آزمایش پس آزمون کمال‏گرایی گروه آزمایش پیش آزمون کمال‏گرایی گروه کنترل پس آزمون کمال‏گرایی گروه آزمایش
Z اسمیرنوف کولموگراف .۸۷۵ ۱٫۲۷۲ ۱٫۰۷۷ .۵۹۸