مجموع مجذورات

df

مربع میانگین

F

Sig.

کنش متقابل

۲۲۲٫۰۵۱

۲

۱۱۱٫۰۲۵

۱٫۲۳

.۱۲۳

با توجه به اینکه هر سه مفروضه فوق برقرار هستند، بنابراین استفاده از آزمون تحلیل کواریانس برای فرضیه اول بلامانع است که در ادامه به شرح آن پرداخته می شود.
نتیجه آزمون تحلیل کواریانس در جدول (۱۲-۴) نشان داده شده است. همانطور که در این جدول نشان داده شده است، میانگین مجموع مجذورات عامل گروهی برابر با ۲۰۶۸ و میانگین مجموع مجذورات خطا برابر با ۷۴/۲۰ بود که منجر به اندازه آزمون F 74/99 شد که این اندازه آزمون F در سطح ۱ درصد معنی‏دار است. به عبارت دیگر نتیجه آزمون تحلیل کواریانس گویای این است که بعد از حذف آثار اولیه مربوط به پیش آزمون نمره کل کمال‏گرایی بین گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنی‏داری وجود دارد که با توجه به جدول توصیفی (۲-۴) مشخص است که میانگین نمرات گروه آزمایش در نمره کل کمال‏گرایی در مرحله پس آزمون بعد از کنترل آثار اولیه از نمرات گروه کنترل کمتر است که نشان دهنده تاثیر مثبت آموزش جرات‏ورزی بر نمره کل کمال‏گرایی است.
جدول (۱۲-۴): آزمون تحلیل کواریانس برای بررسی تاثیر آموزش جرات‏ورزی بر نمره کل کمال‏گرایی

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

منبع مجموع مجذورات df مربع میانگین F Sig. مجذور مربع ایتا
مدل تصحیح شده ۵۰۷۶٫۳۶۷a