کل

۲۹۷۱۴۴٫۰۰۰

۳۲

کل تصحیح شده

۵۶۷۷٫۸۷۵

۳۱

فصل پنجم
بحث‏ونتیجه‏گیری
بحث
در این فصل تلاش بر آن بوده است که آنچه در فصل چهارم بدست آمده با نظریهها و یافتههای مطالعات پیشین (که در فصل دوم به آنها اشاره شد) ترکیب شود و مورد بحث قرار گیرد. به همین جهت بعد از ارائه پاسخ هر سؤال پژوهشی به طور مختصر، به تعبیر، تفسیر و تبیین نتایج حاصل با لحاظ کردن نتایج پژوهشهای پیشین پرداخته شده است.
-آیا آموزش مهارت رفتار جرات‏مندانه بر سبک تصمیم‏گیری عقلانی دانش آموزان دختر دبیرستانی تاثیر دارد؟
آموزش مهارت رفتار جرات‏مندانه بر سبک تصمیم‏گیری عقلانی دانش آموزان دختر دبیرستانی به طور معنا داری تاثیر دارد، برای بررسی این فرضیه از آزمون تحلیل واریانس چند متغیری برای نمرات تفاضلی استفاده شد. و نتایج بدین شرح بود، مقدار f به دست آمده با درجه آزادی ۱ برابر است با ۳۹۰/۲۲ که در سطح ۰۰۱/ معنا دار است. و اندازه اثر آن ویا اندازه تاثیر متغیر مستقل بر وابسته برابر است با ۴۲۷/۰٫
سبک تصمیم‏گیری عقلانی بیانگر تما یل تصمیم گیرنده به شناسایی تمامی راهکارهای ممکن، ارزیابی نتا یج هر راهکار از تمام ی جنبه‏ها ی مختلف و در نهایت انتخاب راهکار بهینه و مطلوب توسط تصمیم‏گیرندهدر هنگام مواجهه با شرایط تصمیم‏گیری می باشد(الیویرا[۱۸۶] ،۲۰۰۷). به عبارتی در این سبک تصمیم‏گیری، مساله رخ داده بطور دقیق قابل تعریف بوده و فرد تصمیم‏گیرنده از یک فر ایند ثابت و کاملاً مشخص جهت انتخاب و اجرا ء بهترین راه حل و دست یابی به اهداف پیروی می کند(فلوپ[۱۸۷]و همکاران،۲۰۰۶). افرادی که از سبک عقلانی برخوردارند تصمیمات خود را بر اساس جستجو و تجز یه و تحلیل کامل و همه جانبه تمامی اطلاعات موجود هم از منابع درونی و هم از منابع بیرونی قرار می دهند(سینگ و گرین هاس[۱۸۸]، ۲۰۰۷). در آموزش مهارت ابراز وجود (بویژه در جلسات ابتدایی) تاکید زیادی شد تا دانش آموزان همواره با آگاهی دست به اقدام بزننده و از منظر برنده-برنده( در نظر گرفتن منافع خود و اطرافیان) به رویدادهای پیرامون خود بنگرند و به احتمال زیاد تاکید بر مختار بودن هر فرد در انتخاب مسیر پیش روی و در عین حال پذیرش مسولیت و پیامد حاصل از این انتخاب دانش آموزان را به سمت اتخاذ تصمیم هایی عقلانی سوق داده است.
ماسی[۱۸۹]( ۱۹۸۷) معتقد است که یک تصمیم عقلانی به آگاهی هوشمندانه تصمیم‏گیرنده از عوامل زمینه ساز تصمیم   بستگی دارد . این عوامل عبارت اند از :
اقدامها و تصمیم های گذشته که ساختار تصمیم های جاری را به وجود می آورند
عوامل مربوط به محیط کار که خارج از حیطه کنترل تصمیم‏گیرندهقلمداد می شوند
هدفهای از پیش تعیین شده که کانون توجه وتمرکز برای تصمیم ات جاری محسوب می شوند.
بسیاری از تصمیم ها  در وهله اول به دلیل ناتوانی تصمیم‏گیرنده از فهم تعداد عواملی که  موقعیت را تحت تاثیر قرار می دهند ، ساده به نظر می رسند .دانش و تجربه وسیع ممکن است با افزایش آگاهی از عواملی که در کارند، وظیفه تصمیم‏گیری را پیچیده سازند . سر درگمی و آشفتگی در این شرایط ، امری غیر عادی و غیر طبیعی نیست. با وجود این ، تصمم گیرنده باید تشخیص دهد که ملاحظه همه حقایق غیرممکن است و از این رو ، باید برای در نظر گیری حقایق مهم و مربوط ، رویکرد گزینشی داشته باشد و با تمرکز بر جوانب مهم از سوء تعبیر آنها اجتناب کند .در این مرحله اگر فرصت کافی در اختیار تصمیم‏گیرنده باشد می تواند با وارسی بیشتر حقایق به بینشهای  تازه ای دست یابد . بعضی افراد در این مرحله با دیگران مشورت می‏کنند.
فهم موقعیت، کوشش برای ایجاد اساس معتبری برای تصمیم‏گیری است که غالبا  از آن غفلت می شود. فهم موقعیت امری تدریجی و توام با تردید و آشفتگی ذهنی است . اگر تصمیم‏گیرندهبتواند ذهن خود را از این آشفتگی رها سازد ، به فهم موقعیت نایل خواهد شد .  از این رو ، او باید  به دو پرسش ، پاسخ دهد :
۱- توجه خود را به کدام یک از مسایلی که با آنها سر و کار دارد ، معطوف کند ؟

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.