شناسان ایرانی، ۱، ۲۸-۲۲٫
بلاغی اینالو.(۱۳۸۹)  در دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد مرودشت
ﺑﻬﺮاﻣﻲ، ﻓﺎﻃﻤﻪ (۱۳۷۵)، ﻣﻘﺎﻳﺴﺔروشﻫﺎی ﺟﺮأت آﻣﻮزی ﺑﻪ داﻧـﺶ آﻣـﻮزان ﻛﻢﺟﺮأت دﺧﺘﺮ دﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺷﻴﻮه ﻫﺎی ﻣﺸﺎوره ﮔﺮوﻫﻲ و ﻣﺸﺎوره ﻓﺮدی در ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن، ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﺔ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲارﺷﺪ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ؛
بهروزی، علیرضا، (۱۳۸۴) بررسی رابطه بین منبع کنترل و سلامت روانی در دانشجویان مراجعه کننده به مرکز مشاوره دانشگاه تبریز، ،پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده، دانشگاه تربیت معلم تهران، دانشکده علوم تربیتی.
بیابانگرد، اسماعیل. (۱۳۷۰). بررسی رابطه بین مفاهیم منبع کنترل، عزت نفس وپیشرفت تحصیلی پسران سال سوم دبیرستانهای تهران در سال ۷۰-۶۹٫ پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی.
بیابانگرد، اسماعیل. (۱۳۷۶). روشهای افزایشعزتنفس درکودکانونوجوانان. تهران: انتشارات انجمن اولیا ومربیان.
بیابانگرد؛ اسماعیل. (۱۳۸۴). رابطه میان عزت نفس، انگیزه پیشرفت وپیشرفت تحصیلی در دانش آموزان سال سوم دبیرستان های تهران. مجله مطالعات روان شناختی دانشکده علوم تربیتی وروان شناسی دانشگاه الزهرا، ۱، ۴و۵، ۱۴۴-۱۳۱٫
بیان زاده، سید اکبر، زمانی منفرد، افشین، حیدری پهلویان، احمد،(۱۳۷۵) بررسی وضعیت سلامت روانی و منبع کنترل کارکنان یک مجتمع صنعتی، فصلنامه اندیشه و رفتار، ۲۰ – ۲۹ ،۴٫
بهرامی، فرهاد .(۱۳۷۴)، مقایسه روشهای آموزش رفتار خودابرازی به دانش آموزان کم جرأت دختر دبیرستانی با شیوه های مشاوره گروهی و مشاوره فردی در شهر اصفهان سال ۷۵-۷۴، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.
پشتمشهدی، مرجان.، یزداندوست، رخساره.، اصغر نژاد فرید، علی اصغر.، و مریدپور، دارا (۱۳۸۲). اثربخشی درمان شناختی-رفتاری بر کمال‏گرایی، تأییدطلبی و علایم افسردگی در بیماران مبتلا به اختلال درد.مجله‏اندیشه و رفتار، ۹ .۲۲-۳۲ :(۳)
پنتیریچ، پال. آر.، شانک، دیل. اچ. (۱۳۸۶). انگیزش در تعلیم وتربیت، نظریه‏ها، تحقیقات وراهکارها(ترجمه مهرناز شهرآرای). تهران: انتشارات علم.
پوپ، آلیس.، مک هیل، سوزان.، کریهد،ادوارد. (۱۳۸۵). افزایش احترام به خود در کودکان و نوجوانان(ترجمه پریسا تجلی). تهران: انتشارات رشد.
پور افکاری، نصرت اله. (۱۳۷۸). فرهنگ جامع روانشناسی. تهران: نشر جهاد دانشگاهی.
پورشافعی، هادی. (۱۳۷۰). بررسی رابطه عزت نفس با پیشرفت. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم.
ﺛﻨﺎﻳﻲ، ﺑﺎﻗﺮ (۱۳۷۹)، رواندرﻣﺎﻧﻲ و ﻣﺸﺎوره ﮔﺮوﻫـﻲ ، ۵۰ ، ﻧﺸﺮ ﭼﻬﺮ، ﺗﻬﺮان؛
حسینی نسب، سید داود.، اقدم، علی اصغر. (۱۳۷۵). فرهنگ واژه‏ها، تعاریف واصطلاحات تعلیم وتربیت. تبریز: انتشارات احرار.
حیدری، الهام. مرزوقی، رحمت الله.(۱۳۹۱). بررسی و مقایسه سبک های عمومی تصمیم‏گیری در مدیران دانشگاه مطالعه موردی: دانشگاه شیراز. دانشگاه آزاد مرودشت. فصلنامه علمی پژوهشی.سال سوم.شماره دوازدهم.
جبل عاملی، شیدا، طاهر نشاط دوست، حمید، مولوی، حسین. )۱۳۸۹ . (اثر بخشی مداخله مدیریت استرس به شیوه شناختی-  رفتاری برکیفیت زندگی و فشارخون بیماران زن مبتلا به فشارخون، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، دوره پانزدهم، ۸۸-۹۷.
جلالی ، سعید .(۱۳۸۰ ) .بررسی کارایی روشهای ابراز وجود در افزایش جرات ورزی دختران نابینای اصفهانمجله دانش و پژوهش شماره ۵ صفحه ۱۲-۱
ﺟﻼﻟﻲ، ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ (۱۳۷۶)، ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ روش ﻫـﺎی درﻣـﺎﻧﻲ و آﻣﻮزﺷـﻲ ﺳﺮﻣﺸﻖﭘﺬﻳﺮی و ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺳﺮﻣﺸﻖ ﭘﺬﻳﺮی و آرﻣﻴﺪﮔﻲ ﻋﻀﻼﻧﻲ در درﻣـ ﺎن رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻏﻴﺮﺟﺮأت ورزاﻧﻪ، رﺳـﺎﻟﺔ دﻛﺘـ ﺮی، داﻧـﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴـﺖ ﻣـﺪرس ، ﺗﻬﺮان؛
خدیوی زند، محمد مهدی(۱۳۷۴). پرخاشگری و ناکامی، تهران : انتشارات تربیت.خلعتبری،
خلیلی شرفه، فاطمه. (۱۳۸۶). مقایسه تاثیر شبیه سازی های ذهنی ساده وتوام فرایندی وفرآورده ای بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان پراستعداد و طبیعی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
درویش، زهرا(۱۳۸۶). بررسی میزان رضایت مندی زناشویی و تأثیر آن بر پرخاشگری دانش آموزان مدارس راهنمایی دولتی دخترانه، پسرانه ناحیه ۲ رشت.
دلالی، نیره؛ (۱۳۸۸). انتقاد: انتقاد و نحوه ی مواجهه با آن. تهران: انتشارات نشر قطره، چاپ اول.
دلاور، علی. (۱۳۸۹). مبانی نظری وعملی پژوهش در علوم انسانی واجتماعی. تهران: رشد.
دﻻور، ﻋﻠﻲ (۱۳۸۰)، ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮی وﻋﻤﻠـﻲ ﭘـﮋوﻫﺶ در ﻋﻠـﻮم اﻧـﺴﺎﻧﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﻧﺘﺸﺎرات رﺷﺪ، ﺗﻬﺮان
رابینز، استیفن.(۱۳۸۵). رفتار سازمانی، مفاهیم، نظریه‏ها و کاربرد ها. ترجمه علی پارسائیان، محمد اعرابی، تهران، دفتر پژوهشهای فرهنگی، چاپ هشتم.
رادفر، شهرام و حسینی، علی. (۱۳۸۷). بررسی سلامت روانی فرزندان ۱۵-۱۸ ساله جانبازان. مجله طب نظامی، ۲۵-۴۰ ،۳٫
رضازاده، سمانه.(۱۳۸۹). . پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه فردوسی مشهد.
رضایی، اکبر، سیف، علی اکبر. (۱۳۸۴). نقش باورهای انگیزشی، راهبردهای یادگیری وجنسیت در عملکرد تحصیلی. مجله تعلیم وتربیت، ۴، ۸۵-۴۳٫
روحانی،عباس. ابوطالبی، حمیرا (۱۳۸۹). تاثیر آموزش جرأت ورزی به روش گروهی در ارتقاء توان مقابله با استرس کارگری. تازه های روانشناسی صنعتی سازمانی سال اول پاییز. شماره ۴.
ساعتچی، محمود. (۱۳۷۴). روانشناسی کاربردی برای مدیران. تهران: نشر ویرایش.
سانتراک، جان. دبلیو. (۱۳۸۷). روانشناسی تربیتی (مترجمان شاهده سعیدی و مهشید عراقچی و حسین دانش فر). تهران: نشر رسا.
سرمد، زهره. بازرگان، عباس. حجازی، الهه. (۱۳۸۳). روشهای تحقیق در علوم رفتاری. (چاپ دهم). تهران: نشر آگاه.
سرو، مهسا. (۱۳۸۷). مقایسهی نقش میانجی اضطراب امتحان در رابطهی بین کمالگرایی و موفقیت تحصیلی در دانشآموزان تیز هوش و عادی. پایاننامهی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه شهید بهشتی.
سمائی، س. (۱۳۸۹). اعتباریابی، رواسازی و نرمیابی سیاههی کمالگرایی هیل. پایاننامهی کارشناسی ارشد روان‏شناسی عمومی دانشگاه شهید بهشتی.
سیاسی، علی اکبر. (۱۳۸۸). نظریه‏های شخصیت. دانشگاه تهران.
سیاوشی،حاتم. (۱۳۸۵). بررسی تاثیر ساده وتوام شبیه سازیهای ذهنی فرآیندی وفرآورده ای بر بهبود عملکرد تحصیلی دانشجویان. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی تهران.

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است