سیرجانی، لیلا. (۱۳۸۶). بررسی تاثیر هوش، خودکار آمدی و کمال گرایی بر سازگاری اجتماعی دانش آموزان. پایان نامه کارشناسی ارشد.  دانشگاه شهید بهشتی.
سیف، علی اکبر (۱۳۸۰). اندازهگیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی.( ویرایش سوم)، تهران، نشر دوران.
ﺳﻴﻒ، ﻋﻠﻲ اﻛﺒﺮ (۱۳۸۰)، ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻓﺘﺎر و رﻓﺘﺎر درﻣﺎﻧﻲ : ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎ و روش ﻫﺎ، ﻧﺸﺮ داﻧﺎ، ﺗﻬﺮان؛
سیف، علی اکبر. (۱۳۸۸). روانشناسی پرورشی نوین. (ویرایش ششم). تهران: نشر دوران.
شریفی، حسن پاشا (۱۳۸۱). اصول روانسنجی و روانآزمایی. (چاپ هشتم). تهران: انتشارات رشد.
شعاری نژاد، علی اکبر. (۱۳۶۴). فرهنگ علوم رفتاری. تهران: انتشارات امیر کبیر.
شعاری نژاد، علی اکبر. (۱۳۷۸). یادداشت هایی در باره نظریه‏های انگیزش در آموزش وپرورش. تهران: رشد.
شفیع آبادی، عبدالله.، ناصری، غلامرضا. (۱۳۷۷). نظریه‏های مشاوره وروان درمانی. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
ﺷﻔﻴﻊآﺑﺎدی، ﻋﺒـﺪاﷲ (۱۳۸۰)، ﻣﻘـﺪﻣﺎت راﻫﻨﻤـﺎﻳﻲ و ﻣـﺸﺎوره : ﻣﻔـﺎﻫﻴﻢ و ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎ، اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎمﻧﻮر، ﺗﻬﺮان؛
شکرکن، حسین ودیگران. (۱۳۸۷). مکتب های روانشناسی ونقد آن جلد۱. پژوهشگاه حوزه ودانشگاه. تهران: سمت.
شکرکن، حسین.، هاشمی شیخ شبانی، سیداسماعیل.، نجاریان، بهمن. (۱۳۸۴). بررسی رابطه برخی پیشایندهای مهم ومربوط به خود ناتوان سازی تحصیلی ورابطه آن با پیامدهای برگزیده در دانش آموزان پسر سال اول دبیرستان های اهواز. مجله علوم تربیتی وروانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، ۳، ۱۲، ۳، ۱۰۰-۷۷٫
شکیبایی، فرشته، تهرانی دوست، مهدی، شهریور، زهرا، آثاری، شروین. (۱۳۸۳). گروه درمانی مدیریت خشم با رویکرد شناختی – رفتاری در نوجوانان مؤسسه ای، مجله تازه‏های علوم شناختی، بهار و تابستان، شماره ۲۱ و ۲۲.
شولتز، دوان.، شولتز، سیدنی. آلن. (۱۳۹۱). نظریه‏های شخصیت. (ترجمه یحیی سید محمدی). ( ویرایش دوم). تهران: نشر ویرایش.
ﺷﻴﻠﻴﻨﮓ، ﻟﻮﺋ ﻴﺲ (۱۳۷۴)، ﻧﻈﺮﻳـﻪ ﻫـﺎی ﻣـﺸﺎوره ، ﺗﺮﺟﻤـﺔ ﺧﺪﻳﺠـﻪ آرﻳـﻦ، اﻧﺘﺸﺎرات اﻃﻼﻋﺎت
صادقی موحد, فریبا  نریمانی, محمد  رجبی, سوران (۱۳۸۷) بررسی تأثیر آموزش مهارت های مقابله ای بر
وضعیت سلامت روانی دانشجویان. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ــ ۸ (
صالحی، زهرا. (۱۳۸۹). بررسی اثر بخشی ارزشیابی توصیفی بر پیشرفت تحصیلی وعزت نفس دانش آموزان دختر پایه پنجم ابتدایی منطقه۹شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد آموزش ابتدایی، دانشگاه علامه طباطبائی.
عابدی ، علی. (۱۳۷۸) .تأثیر آموزش ابراز وجود بر رفتار خود ابرازی دانش آموزان مقطع دبیرستان شهرستان ناییناصفهان : انتشارات دانشگاه آزاد
عابدی، مریم.(۱۳۷۸)، آموزش تکنیک های رفتار درمانی در مشاوره(جلد اول)، واحد آموزش و پژوهش کلینیک مشاوره و درمان آموزش و پرورش استان اصفهان.
ﻋﺒﺎسﻧﻴﺎ، ﻣﺤﻤﺪ (۱۳۷۸)، ﺗﺄﺛﻴﺮ آﻣﻮزش ﺟﺮأت ورزی و ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﭘـﺴﺮان ﻛﻢﺟﺮأت (ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ)، ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﺔ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣ ﺔ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ؛
فتی، لادن (۱۳۸۵). مهارت مدیریت استرس. تهران: نشر دانژه
فرخی، احمد.، محمدزاده، حسن. (۱۳۸۳). تاثیر شکست درماندگی بر یادگیری وعملکرد مهارت حرکتی در دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه اورمیه. المپیک، ۴، ۴۱-۳۲٫
فروع الدین ، عادل. (۱۳۸۲ ).  نائین .اصفهان : انتشارات دانشگاه آزاد
فقیرپور، مجید.(۱۳۷۷)، «نظریه ابرازوجود و کاربرد آن»، ماهنامه پرورشی وزارت آموزش و پرورش سال سیزدهم، شماره هشتم، صص ۱۴-۱۰٫
ﻓﻨﺴﺘﺮﻫﺎﻳﻢ، ﻫﺮﺑﺮت، وﺑﺮ، ﺟﻴﻦ (۱۳۸۲)، روانﺷﻨﺎﺳـﻲ آﻣـﻮزش ﻗﺎﻃﻌﻴـﺖ ، ﻋﺒﺎس ﭼﻴﻨﻲ، اﻟﺒﺮز، ﺗﻬﺮان؛
قلی، اسداله. (۱۳۷۵). بررسی رابطه بین همنوایی وعزت نفس. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی.
قنبری هاشم آبادی، بهرامعلی. (۱۳۸۷). بررسی رابطه میزان عزت نفس وترتیب تولد در دانشجویان دختر دانشگاه فردوسی مشهد. فصلنامه تازه‏ها و پژوهش های مشاوره، ۷، ۲۶، ۱۲۷-۱۱۷٫
کدیور، پروین. (۱۳۸۲). روانشناسی تربیتی. تهران: انتشارات سمت.
کرمی نوری، رضا؛(۱۳۸۸). مطالعه عوامل مؤثر بر احساس شادی و بهزیستی در دانشجویان دانشگاه تهران. مجله
روانشناسی و علوم تربیتی، سال سی و نهم، شماره ۳٫
کریمی، یوسف. (۱۳۸۷). روانشناسی تربیتی. تهران: ارسباران.
کرین، ویلیام. (۱۳۸۴). نظریه‏های رشد،مفاهیم وکاربردها (ترجمه غلامرضا خویی نژاد و علیرضارجایی). تهران: رشد.
ﻛﻴﺎﻣﺮﺛﻲ، آذر (۱۳۹۲). ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ آﻣﻮزش رفتار جرات‏مندانه ﺑﺮ ﻛﻔﺎﻳﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺧﺘﻼل رﻳﺎﺿﻲ. ﻓﺼﻞ ﻧﺎﻣﻪی ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲﻫﺎی ﻳﺎدﮔﻴﺮی. ۱۰۸ ،(۱)۱- .۹۴
گنجی ،لیلا . (۱۳۸۳). بررسی رابطه میزان و ابعاد کمال‏گرایی با عملکرد تحصیلی ، افسردگی و اضطراب دانش آموزان دبیرستان های شهر تهران در سال تحصیلی ۸۴-۱۳۸۳٫
لیو بوچانان ، اندرو اوکانل. (۱۳۸۵). تاریخچه تصمیم‏گیری. ترجمه دکتر عبدالرضا رضایی نژاد، نشریه گزیده مدیریت، سال هفتم، شماره۵۷
مسیح آبادی، علی. ناصری، حسین. (۱۳۸۷)،روشهای تقویت عزت نفس درنوجوانان، ،مشهد،آستان قدس رضوی.
سلامت روان،۷۶ فصلنامه تازه های رواندرمانی، سال شانزدهم، شماره ۵۵ و. ۵۶
مفتاح، سیمین. (۱۳۸۱). رابطه کمرویی وعزت نفس با پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دوم راهنمایی شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم.