مظاهری، حمید.(۱۳۷۹). عناصر بنیادی پرورش تفکر ، اندیشه های نوین تربیتی ، دوره ۳ ،زمستان
موسوی، معصومه.، حق شناس، حسن.، علی شاهی، محمدجواد.، نجمی، بدرالدین. (۱۳۸۷). اضطراب امتحان وبرخی عوامل فردی-اجتماعی مرتبط با آن در دانش آموزان دبیرستانی شهر شیراز. مجله تحقیقات علوم رفتاری، ۶، ۱، ۲۵-۱۷٫
ﻣﻬﺪوی ﺣﺎﺟﻲ، ﻃﺎﻫﺮه (۱۳۸۹). ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ آﻣﻮزش رفتار جرات‏مندانه ﺑﺮ ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ، ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﻌﻠﻢ. ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪی ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﻌﻠﻢ.
ﻣﺤﻤﻮدی ﻋﺎﻟﻤﯽ، ﻗﻬﺮﻣﺎن. ﻋﻈﯿﻤﯽ، ﺣﻤﯿﺪه. ضرغامی، مهران. (۱۳۸۳). ﺗﺄﺛﯿﺮ آﻣﻮزش ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان اﺿﻄﺮاب و ﺟﺮأت‏ورزی داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎری. ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮمﭘﺰﺷﮑﯽ ﮔﺮﮔﺎن. ﺳﺎل ﺷﺸﻢ. ﺷﻤﺎره ۱۴٫ ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن.
محمودی کهریز، ب. (۱۳۸۸). بررسی نقش متغیر میانجی تنظیم هیجان شناختی در ارتباط میان کمالگرایی و
درماندگی روانی در جامعهی دانشجویی. پایاننامه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی.
میرزایی، مریم. (۱۳۸۹). 
نجف زاده، سعید.(۱۳۸۹). بررسی سلامت روان، منبع کنترل، خوداثربخشی در معلمین شهرسمنان، ، پایان نامه کارشناسی چاپ نشده، دانشگاه سمنان.
نظری نژاد، محمد حسین. (۱۳۷۲).آموزش مهارتهای اجتماعی به کودکان، ، مشهد، آستان قدس رضوی
ﻧﻮاﺑﻲﻧﮋاد، ﺷﻜﻮه (۱۳۸۰)، راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ و ﻣﺸﺎوره ﮔﺮوﻫﻲ ، اﻧﺘـﺸﺎرات ﺟﻬـﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﻌﻠﻢ
ﻧﻮﻳﺪی، اﺣﺪ (۱۳۸۷). ﺗﺄﺛﻴﺮ آﻣﻮزش ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺸﻢ ﺑﺮ ﻣﻬﺎرتﻫﺎ، ﺳﺎزﮔﺎری داﻧﺶ آﻣﻮزان ﭘﺴﺮ دوره‏ی ﻣﺘﻮﺳﻄﻪی ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان. ﻣﺠﻠﻪی روان ﭘﺰﺷﻜﻲ و روانﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ اﻳﺮان، ۳۹۴-۴۰۳ ،۴٫
نیکنام، ماندانا. (۱۳۸۹). رابطه باورهای کمال‏گرایانه ورفتارهای خودناتوان ساز در دانشجویان. مجله علوم رفتاری، ۴، ۲، ۱۰۸-۱۰۳٫
هادی زاده مقدم،اکرم. طهرانی، مریم.(۱۳۸۷). بررسی رابطه بین سبک های عمومی تصمیم گیری‏مدیران در سازما نهای دولتی. تهران: نشریه مدیریت دولتی. دوره ۱، شماره ۱، پاییز و زمستان
هارجی، کریستین، دیکسون، دیوید (۱۳۷۷ ). مهارت های اجتماعی در روابط میان فردی، ترجمه خشایار بیگی، مهرداد فیروز بخت، تهران: انتشارات رشد.
هاشمی، ل، لطیفیان، م. (۱۳۸۸). بررسی رابطهی بین کمالگرایی و جهت گزینی هدف در میان دانشآموزان
پیش دانشگاهی دولتی (با گرایش علوم تجربی و ریاضی). مطالعات روانشناسی دانشکدهی علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهرا، ، ۳٫
ﻫﻮاﻳﻲ، ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ (۱۳۸۸). ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ آﻣﻮزش رفتار جرات‏مندانه ﺑﺮ اﻋﺘﻘﺎدات ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪی و اﺳﺘﺮس ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺳﺎل ﺳﻮم دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﻴﺸﺎﺑﻮر (۱۳۸۶ -۸۷). ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪی ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﻌﻠﻢ.
ﻳﻌﻘﻮﺑﻲ، ﺣﻤﻴﺪ (۱۳۷۷)، ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺟﺮأت آﻣﻮزی ﺑﻪ روش ﮔﺮوﻫﻲ اﻳﻔﺎی ﻧﻘـﺶ ﺑﺮﻣﻬﺎرتﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ داﻧﺶ آﻣﻮزان، ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﺔ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ، داﻧﺸ ﮕﺎه ﻋﻼﻣﺔ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ
منابع انگلیسی :
Ablard, K. E., & Parker, W. D. (1997). Parents_ achievement goals and perfectionism in
their academically talented children. Journal of Youth and Adolescence, 26, 651–۶۶۷٫
Accordino, B.(2008);Psychology in the school, Behaviour Research and Therapy, volume 56 Issue 6.
Accordino, B. (2000).clinical perfectionism: a cognitive behavioural analysis.
Behaviour Research and Therapy, 40, 773-791.
 
Alvan, M. (2005). Decision and the state lines. Tehran: Publication of books, reading and editing of Humanities University (left).
Ames D.) 2009( .Pushing up to a point: Assertiveness and effectiveness in leadership and interpersonal dynamics. Research in Organizational Behavior.; 29: 111-33.
Alberti, Robert E & Emmons ML.(1982) Your perfect right: a guide assertive living. 4th ed. USA: Impact Publishers.
Ashby, J. S., & Martin, K. G. (2005). Perfectionism, dysfunctional attitudes, and
selfesteem: A structural equations analysis. Journal of Counseling and Development,
۸۰, ۱۹۷-۲۰۳٫
Baiocco, R., Laghi, F., & D’Alessio, M. (2009). Decision-making style among adolescents: Relationship with sensation seeking and locus of control. Journal of Adolescence, 32(4), 963-976.
Baker, S. R. & Williams , K. (2002). Relation between social problem-solving appraisals work stress and psychological distress in male firefighters. Stress and Health, 17(4), 219-229
Bandora, R. M. (1997). The moderator-mediator variable distinction in social