همانطوری که قبلا نیز بیان شد، هدف از انجام این پژوهش:”بررسی تاثیر مدیریت استعداد بر جانشینپروری نیروی انسانی با ملاحظه مدیریت فناوری اطلاعات در شرکت پخش فراوردههای نفتی شیراز” است. به همین منظور از بین ۱۸۰نفر، براساس نمونهگیری طبقهای نسبی و از نوع تصادفی ساده، نمونهای به حجم ۱۵۰نفر برای پاسخ به سوالات پرسشنامه مورد نظر انتخاب شدند. بعد از پالایش و حذف پاسخنامههای ناقص و بدون جواب، تعداد ۱۲۵پاسخنامه جهت تجزیه و تحلیل به وسیله بسته نرم افزاریSPSS و لیزرل آماده شد، که در ادامه به نتایج بدست آمده پرداخته میشود. در این فصل آمار توصیفی پاسخگویان(کارکنان)در قالب جداول و نمودارها ارائه میشود.
مهمترین آزمون آماری که در این پژوهش به کار رفته است، آزمون رگرسیون خطی ساده و چندگانه ، جهت محاسبه تاثیر مدیریت استعداد و مدیریت فناوری اطلاعات بر جانشینپروری نیروی انسانی در شرکت پخش فرآوردههای نفتی شیراز است.
۴٫۱٫ آمار توصیفی
۴٫۱٫۱٫ بررسی ویژگیهای جمعیت شناختی گروه نمونه
در این بخش از تجزیه و تحلیل آماری به بررسی چگونگی توزیع آماری از حیث متغیرهای جنسیت، سن، میزان تحصیلات، میزان سابقه کار، وضعیت استخدام و پست پرداخته است.
۴٫۱٫۱٫۱٫ جنسیت
جدول شماره۱-۴: فراوانی و درصد فراوانی جنسیت کارکنان

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

جنسیت فراوانی درصد فراوانی
مرد ۷۶ ۶۰٫۸%
زن ۴۹ ۳۹٫۲%
جمع ۱۲۵ ۱۰۰%

همانطور که از جدول و نمودار ۴-۱ پیداست از بین ۱۲۵ نفر نمونه آزمونشوندگان ۷۶ نفر مرد ( ۶۰٫۸ %درصد) و ۴۹ زن (۳۹٫۲ %درصد) میباشند.
۴٫۱٫۱٫۲٫ سن
جدول شماره۲-۴: فراوانی و درصد فراوانی سن کارکنان

سن فراوانی درصد فراوانی