مدیریت استعداد

۱۲۵

۳۰

۸۲٫۳۱

۵۸٫۲۱

۱۲٫۱

همانگونه که در جدول(۷-۴) ملاحظه میشود میانگین مدیریت استعداد گروه نمونه۵۰٫۲۸ با انحراف استاندارد ۱۱٫۷۱و میانگین انتخاب استعداد ۶۳٫۴۶با انحراف استاندارد ۱۵٫۴۴است و میانگین مشارکت استعداد ۴۰٫۰۵ با انحراف استاندارد ۱۴٫۸ و میانگین آموزش استعداد۴۳٫۱۱و انحراف استاندارد ۱۵٫۲۳ و میانگین حفظ و نگهداشت استعداد ۴۸٫۳۳ با انحراف استاندارد ۱۴٫۶ و میانگین جانشینپروری ۴۳٫۵۳با انحراف استاندارد۱۴٫۷ و میانگین مدیریت فناوری اطلاعات ۵۸٫۲۱ با انحراف استاندارد۱۲٫۱میباشند.
۴٫۳٫ آمار استنباطی
به منظور تحلیل داده های پژوهش از تحلیل های گوناگون استفاده شده است. درابتدا نرمال بودن داده ها با استفاده از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف محاسبه شد. در مرحله بعد روایی متغیرهای تحقیق و شاخصهای منتج از آن ها با استفاده از آزمون تحلیل عاملی تاییدی مورد بررسی قرار میگیرد. در نهایت با استفاده از ضریب همبستگی به آزمون فرضیههای تحقیق پرداخته میشود.
۴٫۳٫۱٫ آزمون نرمال بودن متغیرهای پژوهش
قبل از وارد شدن به مرحله آزمون فرضها لازم است تا از وضعیت نرمال بودن داده ها اطلاع حاصل شود. تا بر اساس نرمال بودن یا نبودن آنها، آزمون ها استفاده شود. در این آزمون اگر سطح معنی داری بدست آمده از اجرای آزمون، بزرگتر از مقدار خطا یعنی ۰۵/۰=α باشد فرض  و در غیر اینصورت فرض  تاًیید خواهد شد.
داده ها نرمال نیست (از جامعه نرمال نیامده اند)
داده ها نرمال است (از جامعه نرمال آمده اند)
جدول۴٫۸: آزمون کولموگروف- اسمیرنوف برای متغیر های تحقیق

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

متغیر مقدار آزمون
مدیریت استعداد ۰۹۵/۰
جانشینپروری ۰۵۶/۰