مدیریت فناوری اطلاعات

۰۶۰/۰

با توجه به اینکه سطح معناداری برای متغیرهای تحقیق بزرگتر از ۰۵/۰ است پس فرض  تایید میشود و نتیجه میگیریم که دادههای جمعآوری شده برای متغیرهای تحقیق نرمال است.
۴٫۳٫۲٫ فرضیات اصلی
فرضیه۱ : مدیریت استعداد و مدیریت فناوری اطلاعات بر جانشینپروری نیروی انسانی مستعد اثر مثبت و مستقیم(معنی دار) دارد.
مدیریت استعداد و مدیریت فناوری اطلاعات بر جانشینپروری اثر معنی دار ندارد.
مدیریت استعداد و مدیریت فناوری اطلاعات بر جانشینپروری اثر معنی دار دارد.
برای آزمون فرضیه، از آزمون آماری رگرسیون چندگانه استفاده شد. برای این منظور تاثیر مدیریت استعداد و مدیریت فناوری اطلاعات به عنوان متغیرهای مستقل بر جانشینپروری نیروی انسانی به عنوان متغیر وابسته از طریق رگرسیون چندگانه محاسبه گردید که نتایج این محاسبات از طریق خروجی نرم افزار spssدر جدول (۹-۴) ملاحظه میشود.
جدول شماره ۹-۴: نتایج رگرسیون چندگانه مدیریت استعداد و مدیریت فناوری اطلاعات

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

نام متغیرها ضریب رگرسیون(β) عدد معنی دار (sig) نتیجه فرضیه
مدیریت استعداد ۲۹۲/. ۰۰۶/۰*  
رد می شود
مدیریت فناوری اطلاعات ۴۸۴/. ۰۰۰/.*

نتایج جدول شماره(۹-۴) نشان میدهد که مدیریت استعداد و مدیریت فناوری اطلاعات بر جانشینپروری نیروی انسانی مستعد اثر مثبت و مستقیم(معنی دار) دارد.چرا که میزان p-value (sig) متغیرهای مستقل مدیریت استعداد( ۰۰۶/۰ sig= ) و مدیریت فناوری اطلاعات(۰۰۰/۰sig=)، کمتر از ۰۵/۰ است بنابراین فرض پژوهشگر(H1)تایید و فرض صفر(H0)رد میشود. بنابراین میتوان گفت که؛ مدیریت استعداد و مدیریت فناوری اطلاعات بر جانشین پروری نیروی انسانی مستعد اثر مثبت و مستقیم(معنی دار) دارد. همچنین با توجه به ضریب رگرسیون(β) متغیرهای مستقل مدیریت استعداد و مدیریت فناوری اطلاعات که به ترتیب ۲۹۲/۰ ، ۴۸۴/۰ است مشخص میشود که میتوان گفت نوع رابطه متغیرها مثبت و هم جهت میباشد و تاثیر مدیریت فناوری اطلاعات بر جانشینپروری نیروی انسانی به عنوان متغیر وابسته ، بیشتر از مدیریت استعداد است.
فرضیه ۲: مدیریت استعداد (با کنترل مدیریت فناوری اطلاعات) بر جانشینپروری نیروی انسانی اثر مثبت و مستقیم (معنی دار) دارد.
مدیریت استعداد (با کنترل مدیریت فناوری اطلاعات) بر جانشینپروری اثر معنی دار ندارد.
مدیریت استعداد (با کنترل مدیریت فناوری اطلاعات) بر جانشینپروری اثر معنی دار دارد.
برای آزمون فرضیه، از آزمون آماری رگرسیون خطی ساده استفاده شد. برای این منظور تاثیر مدیریت استعداد و مدیریت فناوری اطلاعات به عنوان متغیرهای مستقل به صورت جداگانه بر جانشینپروری نیروی انسانی به عنوان متغیر وابسته از طریق رگرسیون خطی ساده محاسبه گردید که نتایج این محاسبات از طریق خروجی نرم افزار spssدر جدول (۱۰-۴)ملاحظه میشود.