جدول شماره۱-۱۰-۴: نتایج رگرسیون خطی مدیریت استعداد

نام متغیرها ضریب رگرسیون(β) عدد معنی دار (sig) نتیجه فرضیه
مدیریت استعداد ۶۰۵/. ۰۰۰/۰*  
رد می شود

جدول شماره۲-۱۰-۴: نتایج رگرسیون خطی مدیریت فناوری اطلاعات

نام متغیرها ضریب رگرسیون(β) عدد معنی دار (sig) نتیجه فرضیه
مدیریت فناوری اطلاعات ۶۱۰/. ۰۰۰/۰*  
رد می شود

نتایج جدول شماره(۱۰-۴) نشان میدهد که مدیریت استعداد (با کنترل مدیریت فناوری اطلاعات) بر جانشینپروری نیروی انسانی اثر مثبت و مستقیم (معنی دار) دارد. چرا که میزان p-value (sig) متغیرهای مستقل مدیریت استعداد(۰۰۰/۰sig=) و مدیریت فناوری اطلاعات(۰۰۰/۰sig=)، کمتر از ۰۵/۰ است بنابراین فرض پژوهشگر(H1)تایید و فرض صفر(H0)رد میشود. بنابراین میتوان گفت که؛ مدیریت استعداد (با کنترل مدیریت فناوری اطلاعات) بر جانشین پروری نیروی انسانی اثر مثبت و مستقیم (معنی دار) دارد. همچنین با توجه به ضریب رگرسیون(β) متغیرهای مستقل مدیریت استعداد و مدیریت فناوری اطلاعات که به ترتیب ۶۰۵/۰ ، ۷۷۷/۰ است مشخص میشود که میتوان گفت نوع رابطه متغیرها مثبت و هم جهت میباشد و تاثیر مدیریت فناوری اطلاعات بر جانشین پروری نیروی انسانی به عنوان متغیر وابسته ، بیشتر از مدیریت استعداد است.
۴٫۳٫۳٫ فرضیات فرعی
فرضیه۱: انتخاب کارکنان مستعد بر جانشینپروری نیروی انسانی اثر مثبت و مستقیم(معنی دار) دارد.
انتخاب کارکنان مستعد بر جانشینپروری اثر معنی دار ندارد.
انتخاب کارکنان مستعد بر جانشینپروری اثر معنی دار دارد.

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.