برای آزمون فرضیه، از آزمون آماری رگرسیون خطی ساده استفاده شد. برای این منظور تاثیر زیر شاخص مدیریت استعداد یعنی انتخاب استعداد به عنوان متغیرهای مستقل بر جانشینپروری نیروی انسانی به عنوان متغیر وابسته از طریق رگرسیون خطی ساده محاسبه گردید که نتایج این محاسبات از طریق خروجی نرم افزار spssدر جدول (۱۱-۴)ملاحظه میشود.
جدول شماره۱۱-۴: نتایج رگرسیون خطی انتخاب استعداد و جانشین پروری

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

نام متغیرها ضریب رگرسیون(β) عدد معنی دار (sig) نتیجه فرضیه
انتخاب استعداد ۱۹۶/. ۰۲۱/۰*  
رد می شود

نتایج جدول شماره(۱۱-۴) نشان میدهد که : انتخاب کارکنان مستعد بر جانشینپروری نیروی انسانی اثر مثبت و مستقیم(معنی دار) دارد. چرا که میزان p-value (sig) متغیر انتخاب استعداد(۰۲۱/۰sig=) کمتر از ۰۵/۰ است بنابراین فرض پژوهشگر(H1)تایید و فرض صفر(H0)رد میشود.بنابراین میتوان گفت که؛ انتخاب کارکنان مستعد بر جانشینپروری نیروی انسانی اثر مثبت و مستقیم(معنی دار) دارد. همچنین با توجه به ضریب رگرسیون(β) متغیر انتخاب استعداد مشخص میشود که میتوان گفت نوع رابطه دو متغیر مثبت و هم جهت میباشد و انتخاب کارکنان مستعد بر جانشین پروری نیروی انسانی به عنوان متغیر وابسته ۱۹۶/۰تاثیر دارد.
فرضیه ۲: مشارکت کارکنان مستعد بر جانشین پروری نیروی انسانی اثر مثبت و مستقیم(معنی دار) دارد.
مشارکت کارکنان مستعد بر جانشینپروری اثر معنی دار ندارد.
مشارکت کارکنان مستعد بر جانشینپروری اثر معنی دار دارد.
برای آزمون فرضیه، از آزمون آماری رگرسیون خطی ساده استفاده شد. برای این منظور تاثیر زیر شاخص مدیریت استعداد یعنی مشارکت استعداد به عنوان متغیرهای مستقل بر جانشینپروری نیروی انسانی به عنوان متغیر وابسته از طریق رگرسیون خطی ساده محاسبه گردید که نتایج این محاسبات از طریق خروجی نرم افزار spssدر جدول (۱۲-۴)ملاحظه میشود.
جدول شماره۱۲-۴: نتایج رگرسیون خطی مشارکت استعداد و جانشین پروری

نام متغیرها ضریب رگرسیون(β) عدد معنی دار (sig) نتیجه فرضیه
مشارکت استعداد ۲۲۷/. ۰۰۲/۰*  
رد می شود