نتایج جدول شماره( ۱۲-۴) نشان میدهد که : مشارکت کارکنان مستعد بر جانشینپروری نیروی انسانی اثر مثبت و مستقیم(معنی دار) دارد. چرا که میزان p-value (sig) متغیر انتخاب استعداد(۰۰۲/۰sig=) کمتر از ۰۵/۰ است بنابراین فرض پژوهشگر(H1)تایید و فرض صفر(H0)رد میشود.بنابراین میتوان گفت که؛ مشارکت کارکنان مستعد بر جانشینپروری نیروی انسانی اثر مثبت و مستقیم(معنی دار) داردهمچنین با توجه به ضریب رگرسیون(β) متغیر مشارکت استعداد مشخص میشود که میتوان گفت نوع رابطه دو متغیر مثبت و هم جهت میباشد و مشارکت کارکنان مستعد بر جانشینپروری نیروی انسانی به عنوان متغیر وابسته۲۲۷/۰تاثیر دارد.
فرضیه ۳ : آموزش کارکنان مستعد بر جانشین پروری نیروی انسانی اثر مثبت و مستقیم(معنی دار) دارد.
آموزش کارکنان مستعد بر جانشینپروری اثر معنی دار ندارد.
آموزش کارکنان مستعد بر جانشینپروری اثر معنی دار دارد.
برای آزمون فرضیه، از آزمون آماری رگرسیون خطی ساده استفاده شد. برای این منظور تاثیر زیر شاخص مدیریت استعداد یعنی آموزش استعداد به عنوان متغیرهای مستقل بر جانشینپروری نیروی انسانی به عنوان متغیر وابسته از طریق رگرسیون خطی ساده محاسبه گردید که نتایج این محاسبات از طریق خروجی نرم افزار spssدر جدول (۱۳-۴)ملاحظه میشود.
جدول شماره۱۳-۴: نتایج رگرسیون خطی آموزش استعداد و جانشین پروری

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

نام متغیرها ضریب رگرسیون(β) عدد معنی دار (sig) نتیجه فرضیه
آموزش استعداد ۳۴۳/. ۰۰۰/۰*  
رد می شود

نتایج جدول شماره(۱۳-۴) نشان میدهد که : آموزش کارکنان مستعد بر جانشینپروری نیروی انسانی اثر مثبت و مستقیم(معنی دار) دارد. چرا که میزان p-value (sig) متغیر انتخاب استعداد(۰۰۰/۰sig=) کمتر از ۰۵/۰ است بنابراین فرض پژوهشگر(H1)تایید و فرض صفر(H0)رد میشود.بنابراین میتوان گفت که؛ آموزش کارکنان مستعد بر جانشینپروری نیروی انسانی اثر مثبت و مستقیم(معنی دار) دارد. همچنین با توجه به ضریب رگرسیون(β) متغیر مشارکت استعداد مشخص میشود میتوان گفت نوع رابطه دو متغیر مثبت و هم جهت میباشد و که آموزش کارکنان مستعد بر جانشینپروری نیروی انسانی به عنوان متغیر وابسته۳۴۳/۰ تاثیر دارد.
فرضیه ۴: حفظ و نگهداشت کارکنان مستعد بر جانشین پروری نیروی انسانی اثر مثبت و مستقیم(معنی دار) دارد.
حفظ و نگهداشت کارکنان مستعد بر جانشینپروری اثر معنی دار ندارد.
حفظ و نگهداشت کارکنان مستعد بر جانشینپروری اثر معنی دار دارد.
برای آزمون فرضیه، از آزمون آماری رگرسیون خطی ساده استفاده شد. برای این منظور تاثیر زیر شاخص مدیریت استعداد یعنی آموزش استعداد به عنوان متغیرهای مستقل بر جانشینپروری نیروی انسانی به عنوان متغیر وابسته از طریق رگرسیون خطی ساده محاسبه گردید که نتایج این محاسبات از طریق خروجی نرم افزار spssدر جدول(۱۴-۴)ملاحظه میشود.
جدول شماره۱۴-۴: نتایج رگرسیون خطی حفظ و نگهداشت استعداد و جانشین پروری

نام متغیرها ضریب رگرسیون(β) عدد معنی دار (sig) نتیجه فرضیه
حفظ و نگهداشت استعداد ۵۶۱/.