برای سنجش رابطهی بین متغیرهای تحقیق و جنسیت، از آزمون t استفاده شده است، آزمون t مستقل در مواردی بهکار میرود، که پژوهشگر با دو گروه مستقل سرو کار دارد. کاربرد اصلی این آزمون زمانی است، که باید اختلاف دیدگاه پاسخدهندگان براساس یک متغیر اسمی دو ارزشی، مانند متغیر جنسیت در تحقیق حاضر که شامل دو گروه زن و مرد است، بررسی شود. با توجه به جدول (۱۵-۴) مشاهده میشود، بین مدیریت استعداد و جنسیت ) ۰۰۶/۰(sig= است، بنابراین رابطه معنی دار و مثبت وجود دارد، بین مدیریت فناوری اطلاعات و جنسیت ) ۴۰۹/۰(sig= است، بنابراین رابطه معنی دار و مثبت وجود ندارد و همچنین بین جانشینپروری و جنسیت ) ۶۵۳/۰(sig= است، بنابراین رابطه معنیدار و مثبت وجود ندارد.
۴٫۳٫۴٫۲٫ سن
جدول شماره۱۶-۴:نتایج رابطه بین مدیریت استعداد و سن)آزمون ANOVA)

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

نام متغیرها فراوانی عدد معنی دار (sig) رابطه
مدیریت استعداد
سن
۱۲۵ ۰۱۷/۰* ارتباط
مدیریت فناوری اطلاعات
سن
۱۲۵ ۴۶۳/۰* عدم ارتباط
جانشین پروری
سن
۱۲۵ ۰۰۱/۰* ارتباط

برای سنجش رابطهی بین متغیرهای تحقیق و سن، از آزمون تحلیل واریانس (ANOVA) استفاده شده است، آزمون تحلیل واریانس تک عاملی به منظور بررسی معنیدار بودن تفاوت میانگین نظرات نمونه، زمانیکه بیش از دو گروه وجود داشته باشد، مانند متغیر سن در تحقیق حاضر که سه گروه است، استفاده میشود. با توجه به جدول (۱۶-۴)مشاهده میشود، بین مدیریت استعداد و سن ) ۰۱۷/۰(sig= است، بنابراین رابطه معنیدار و مثبت وجود دارد، بین مدیریت فناوری اطلاعات و سن )۴۶۳/۰(sig= است، بنابراین رابطه معنیدار و مثبت وجود ندارد، ولی بین جانشینپروری و سن )۰۰۱/۰(sig= است، بنابراین رابطه معنیدار و مثبت وجود دارد.
۴٫۳٫۴٫۳٫ میزان تحصیلات
جدول شماره۱۷-۴: نتایج رابطه بین مدیریت استعداد و تحصیلات)آزمون ANOVA)

نام متغیرها