۱۲۵

۰۲۱/۰*

ارتباط

برای سنجش رابطهی بین متغیرهای تحقیق و پست سازمانی، از آزمون t استفاده شده است، آزمون t مستقل در مواردی بهکار میرود، که پژوهشگر با دو گروه مستقل سرو کار دارد. کاربرد اصلی این آزمون زمانی است، که باید اختلاف دیدگاه پاسخدهندگان براساس یک متغیر اسمی دو ارزشی، مانند متغیر پست سازمانی در تحقیق حاضر که شامل دو گروه کارمندو رئیس است، بررسی شود. با توجه به جدول (۲۰-۴) مشاهده میشود، بین مدیریت استعداد و پست سازمانی )۰۰۹/۰(sig= است، بنابراین رابطه معنیدار وجود دارد، بین مدیریت فناوری اطلاعات و پست سازمانی ) ۹۳۵/۰(sig= است، بنابراین رابطه معنیدار وجود ندارد، ولی بین جانشینپروری و پست سازمانی )۰۲۱/۰(sig= است، بنابراین رابطه معنیدار وجود دارد.
۴٫۴٫ تحلیل عاملی
اعتبار عاملی صورتی از اعتبار سازه است که از طریق تحلیل عاملی به دست میآید. به منظور پیبردن به متغیرهای زیربنایی یک پدیده یا تلخیص مجموعه دادهها، از روش تحلیل عاملی استفاده میشود. تحلیل عاملی میتواند به صورت تاییدی یا اکتشافی باشد. در تحلیلهای عاملی تاییدی، هدف پژوهشگر تعیین ساختار عاملی ویژهای میباشد. در واقع در تحلیل عاملی اکتشافی به دنبال پیدا کردن ابعاد و عوامل یک حوزه ناشناخته میباشیم ولی در تحلیل عاملی تاییدی به دنبال تایید این حوزهها با عوامل مربوط به آنها هستیم.
۴٫۵٫ مدل معادلات ساختاری
فرآیندهای تجزیه و تحلیل ساختارهای کوواریانس شامل یک سری گامهایی است که به تحقق توصیه میشود که حتما به صورت متوالی این گامها را انجام دهد
این گام عبارتند از:
بیان مدل
تخمین مدل
اصلاح مدل
آزمون فرضیه
تفسیر مدل
ابلاغ یا نوشتن گزارش تحقیقاتی.
در ذیل هر یک از مراحل به طور خلاصه تشریح میگردد.
۴٫۵٫۱٫ مرحله بیان مدل
مدل معادلات ساختاری با بیان مدلی که قرار است تخمین زده شود، شروع میشود. در سادهترین سطح، مدل یک عبارت آماری درباره روابط میان متغیرها است. این مدلها در زمینه رویکردهای مختلف تحلیلی، اشکال مختلفی به خود میگیرند. برای مثال، یک مدل در زمینه همبستگی عموما روابط غیر جهتدار(دو طرفه) بین دو متغیر را بیان میکند. در حالی که رگرسیون چندگانه و تحلیل واریانس مدلهایی را با روابط جهتدار بین متغیرها نشان میدهد. این مرحله یکی از مهمترین مراحل موجود در مدل معادلات ساختاری است. زیرا هیچ گونه تحلیلی صورت نمیگیرد. مگر این که محقق ابتدا مدل خود را بیان کند.
۴٫۵٫۲٫ مرحله تخمین مدل
هنگامی که یک مدل بیان شد و حالت تعیین آن مورد ارزیابی قرار گرفت، باید پارامترهای آزاد از روی مجموعهای از دادههای مشاهده شده تخمین زده شود. این مرحله شامل یک سری فرآیندهای تکراری است که در هر تکرار یک ماتریس کوواریانس ضمنی [۱۶۲]ساخته میشود و با ماتریس کوواریانس دادههای مشاهده شده مقایسه میگردد. مقایسه این دو ماتریس منجر به تولید یک ماتریس باقیمانده میشود و این تکرارها تا جایی ادامه مییابد که این ماتریس باقیمانده به حداقل ممکن برسد.
نمودار۷-۴: مدل تحقیق در حالت تخمین ضرایب استاندارد
نمودار(۷-۴) مدل تحقیق را در حالت تخمین ضرایب استاندارد نشان میدهد کلیه متغیرهای این مدل به دو دستهی پنهان و آشکار تبدیل میشوند. متغیرهای آشکار(مستطیل) یا مشاهده شده به گونهای مستقیم به وسیله پژوهشگر اندازهگیری میشود، در حالی که متغیرهای مکنون(بیضی) یا مشاهده نشده به گونهای مستقیم اندازهگیری نمیشود، بلکه براساس روابط یا همبستگیهای بین متغیرهای اندازهگیری شده استنباط میشوند. متغیرهای مکنون بیانگر یکسری سازههای تئوریکی هستند مانند مفاهیم انتزاعی که مستقیما قابل مشاهده نیستند و از طریق سایر متغیرهای مشاهده شده ساخته و مشاهده میشوند. متغیر های مکنون به نوبه خود به دو نوع متغیر درونزا یا جریانگیرنده و متغیر برونزا یا جریاندهنده تقسیم میشوند. هر متغیر در سیستم مدل معادلات ساختاری میتواند هم به عنوان یک متغیر درونزا و هم یک متغیر برونزا در نظر گرفته شود. متغیر درونزا متغیری است که از جانب سایر متغیرهای موجود در مدل تاثیر میپذیرد. در مقابل متغیر برونزا متغیری است که هیچ گونه تاثیری از سایر متغیرهای موجود در مدل دریافت نمیکند بلکه خود تاثیر میگذارد. در این تحقیق متغیرهای مدیریت استعداد و جانشینپروری درونزا و متغیر مدیریت فناوری اطلاعات برونزا است. در این نمودار اعداد یا ضرایب به دو دسته تقسیم میشوند. دسته اول تحت عنوان معادلات اندازهگیری هستند که روابط بین متغیرهای چنهان(بیضی) و متغیر آشکار(مستطیل) میباشند. این معادلات را اصطلاحا بار عاملی گویند. دسته دوم معادلات ساختاری هستند که روابط بین متغیر پنهان و پنهان میباشند و برای آزمون فرضیات استفاده میشوند. به این ضرایب اصطلاحا ضرایب مسیر گفته میشود. با توجه به مدل در حالت تخمین ضرایب میتوان بارهای عاملی و ضرایب مسیر را برآورد کرد. براساس بارهای عاملی، شاخصی که بیشترین بارعاملی را داشته باشد ، در اندازهگیری متغیر مربوطه سهم بیشتری دارد و شاخصی که ضرایب کوچکتری داشته باشند، سهم کمتری را در اندازهگیری سازه مربوطه ایفا میکند.
۴٫۵٫۳٫ آزمون مدل
نمودار۸-۴: نمودار مدل کلی تحقیق در حالت معناداری ضرایب(T-Value)
نمودار( ۸-۴) مدل تحقیق را در حالت قدر مطلق معناداری ضرایب (T-Value)نشان میدهد. این مدل در واقع تمامی معادلات اندازهگیری (بارهای عاملی) و معادلات ساختاری(ضرایب مسیر) را با استفاده از آماره t ، آزمون میکند.
۴٫۵٫۴٫ تفسیر مدل
اگر آزمونها نشان دهند که مدل به طور کافی متناسب با دادهها میباشد در این مرحله باید بر روی عوامل مشخص شده (پارامترهای مدل)مدل متناسب شده تمرکز گردد.
در این مرحله، معناداری پارامترهای مدل مورد ارزیابی قرار میگیرند. آزمونها و مقایسه تخمین پارامترها و همچنین
نمایش آنها مستلزم تخمینهای استاندارد شدهای است. به همین دلیل در این مرحله تخمینهای غیر استاندارد را که
عموما به مقیاس خود وابسته هستند را به تخمینهای استاندارد شدهای که وابسته به مقیاس خود نیستند، تبدیل میکنیم و این کار تا حدودی برازش و پارامترهای مدل را تحت تاثیر قرار میدهد.
این مرحله از مدل معادلات ساختاری دقیقا شبیه استاندارد کردن ضرایب رگرسیون (βاستاندارد) در آمار میباشد.
جدول۲۱-۴: نتایج بار عاملی و آزمون (T)( مدیریت استعداد)

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

آماره(T) بار عاملی متغیر مشاهده شده