۳_ ۳_ سیاست خارجی اردوغان………………………………………………………………………………………….۷۹
۳_ ۳_ ۱_ تلاش مضاعف برای عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا………………………………….۷۹
۳_ ۳_ ۲_ نوعثمانی گری به عنوان الگوی سیاست خارجی جدید ترکیه و جهت گیری در مورد مسائل مربوط به خاورمیانه…………………………………………………………………………………………..۸۰
الف_ نکوهش اقدامات خشن اسرائیل در سرزمین های اشغالی……………………………………۸۴
ب_ موضع گیری پیرامون بیداری اسلامی………………………………………………………………….۸۷
ب_ ۱_ ترکیه و تونس……………………………………………………………………………………………۸۷
ب_ ۲_ ترکیه و مصر……………………………………………………………………………………………..۸۸
ب_ ۳_ ترکیه و لیبی……………………………………………………………………………………………..۸۹
ب_ ۴_ ترکیه و سوریه…………………………………………………………………………………………..۹۱
۳_ ۳_ ۳_ چند جانبه گرایی……………………………………………………………………………………۹۳
۳_ ۳_ ۴_ به صفر رساندن مشکلات با همسایگان…………………………………………………….۹۶
۳_ ۳_ ۵_ نقش میانجی بازی کردن در مسائل مختلف منطقه ای و جهانی……………………۹۸
۳_ ۴_ سیاست داخلی اردوغان……………………………………………………………………………………………۹۹
۳_ ۴_ ۱_ اقدامات اجتماعی، فرهنگی……………………………………………………………………..۹۹
۳_ ۴_ ۲_ اصلاح روابط ارتش و دولت…………………………………………………………………۱۰۰
فصل چهارم_ مؤلفه های همگرایی و واگرایی گولن و اردوغان ……………………۱۰۲
۴_ ۱_ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۳
۴_ ۲_ شباهت های محمد فتح الله گولن و رجب طیب اردوغان……………………………………………۱۰۳
۴_ ۲_ ۱_ نگاه چند وجهی…………………………………………………………………………………..۱۰۳
۴_ ۲_ ۲_ توجه جدی به کشور های همسایه…………………………………………………………۱۰۴
۴_ ۲_ ۳_ تمایلات اسلام گرایانه………………………………………………………………………….۱۰۶
۴_ ۲_ ۴_ اعتدال طلبی و میانه روی……………………………………………………………………..۱۰۷
۴_ ۲_ ۵_ سیاست باز و منعطف نسبت به اقلیت ها………………………………………………..۱۰۸
۴_ ۲_ ۶_ تکیه به فعالیت های اقتصادی به عنوان زیر بنای کلیه امور…………………………۱۱۰
۴_ ۲_ ۷_ اعتقاد به مفاهیم امروزی……………………………………………………………………….۱۱۲
۴_ ۲_ ۸_ دولت گرایی ………………………………………………………………………………………۱۱۳
۴_ ۲_ ۹_ تفسیری روان و مدرن از اسلام………………………………………………………………۱۱۳
۴_ ۲_ ۱۰_ عمل گرایی ………………………………………………………………………………………۱۱۵
۴_ ۲_ ۱۱_ گرایش به عثمانی گری مدرن………………………………………………………………۱۱۷
۴_ ۲_ ۱۲_ تلاش برای ارائه الگوی اسلام آناتولی به جهان اسلام و سایر مناطق…………۱۱۹
۴_ ۲_ ۱۳_ مخالفت با برپایی دولت اسلامی…………………………………………………………..۱۲۰
۴_ ۲_ ۱۴_ قبول دین در حوزه خصوصی……………………………………………………………..۱۲۱
۴_ ۲_ ۱۵_ داشتن شخصیت کاریزماتیک……………………………………………………………….۱۲۳
۴_ ۳_ تفاوت های محمد فتح الله گولن و رجب طیب اردوغان…………………………………………….۱۲۴
۴_ ۳_ ۱_ تفاوت در نوع رهبری…………………………………………………………………………..۱۲۴
۴_ ۳_ ۲_ محدودیت اردوغان و آزادی عمل گولن از نظر محدوده عمل……………………۱۲۴
۴_ ۳_ ۳_ مخالفت با کمالیست ها و نظامیان…………………………………………………………..۱۲۵
۴_ ۳_ ۴_ عدم سیاست ورزی گولن و سیاسی عمل کردن اردوغان…………………………..۱۲۶
۴_ ۳_ ۵_ سیاست های استقلال گرایانه اردوغان و مشارکتی گولن……………………………۱۲۷
۴_ ۳_ ۶_ تمایلات پان ترکیستی و ملی گرایانه………………………………………………………۱۲۹
۴_ ۳_ ۷_ استفاده ابزاری از دین اسلام………………………………………………………………….۱۳۰
فصل پنجم_ اسلام گراها و کمالیست ها …………………………………………..۱۳۲

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.