همچنین جهت فهم بهتر گویهها توسط پاسخگویان، برخی از گویهها به گونهای جرح و تعدیل گردیدهاند که که با شرایط جوانان، به عنوان پاسخگویان، متناسب گردند (ضریب آلفای کرونباخ، برابر با ۷۳/.).
این متغیر در سؤال دوم پرسشنامه توسط ۱۱ گویه و در سطح سنجش فاصلهای مورد سنجش قرار گرفته است.
_ جهتگیری دینی
تعریف نظریجهتگیری دینی، عبارت است از روی آورد کلی شخص که از دین و مذهب اتخاذ شده است. یعنی در ارتباط با موجودی متعالی (قدسی) مجموعهای از اعتقادات، اعمال و تشریفات خاص را در زندگی دارد (ریاحی و دیگران، ۱۳۸۷ : ۶۹ ، به نقل از آذربایجانی، ۱۳۸۲ : ۲۵). آلپورت به دو نوع جهتگیری بیرونی و درونی اشاره میکند. جهتگیری دینی بیرونی، یک نوع نگرش دینی است که فایدهنگرانه، در خدمت شخص و حافظ منافع اوست. جهتگیری دینی درونی خصیصه کسانی است که کل عقاید دین خود را، بی قید و شرط، در ذهن و ضمیر خود رسوخ دادهاند (ریاحی و دیگران، ۱۳۸۷ : ۶۹ ، به نقل از روغنچی، ۱۳۸۴ : ۵۷ ).
تعریف عملیاتیدر این تحقیق جهتگیری دینی در دو بعد جهتگیری دروندینی و بروندینی بر اساس مقیاس آلپورت و راس[۱۰۳] سنجش میشوند. این مقیاس در سال ۱۹۵۰ توسط آلپورت و راس برای سنجش جهتگیریهای درونی و بیرونی مذهب تهیه شد. این پرسشنامه دارای ۲۰ ماده بود که ۱۱ ماده آن، مربوط به جهتگیری مذهبی بیرونی[۱۰۴] و ۹ ماده آن مربوط به جهتگیری مذهبی درونی[۱۰۵] بود. در سال ۱۹۶۳ فگین[۱۰۶] یک نسخه ۲۱ مادهای ساخت که تمام گزینههای پرسشنامه آلپورت در آن انتخاب شده بودند و علاوه بر آن یک گزینهی دیگر نیز به آن افزود که این گزینه همبستگی بالایی (۶۱ %) با جهتگیری بیرونی داشت و از آن به بعد این پرسشنامه بیشتر مورد استفاده قرار گرفت.
این مقیاس ۲۱ گویهای، بر مبنای نمرهگذاری لیکرت نمرهگذاری میشود. دامنهی این مقیاس از کاملاً موافق تا کاملاً مخالف است و به پاسخها نمره ۱ تا ۵ تعلق میگیرد. جمع امتیازها از شماره ۱ تا ۱۲ میزان جهتگیری دینی بیرونی و جمع امتیازها از شماره ۱۳ تا ۲۱ میزان جهتگیری دینی درونی را مشخص میکند؛ که از جمع این دو نمره، میزان نمرهی جهتگیری دینی کل به دست میآید.
روش نمرهگذاری برای سؤالات مربوط به جهتگیری دینی بیرونی بدین صورت است: کاملاً مخالفم (۱ نمره)، تقریباً مخالفم (۲ نمره)، تقریباً موافقم (۴ نمره)، کاملاً موافقم (۵ نمره)، بدون جواب (۳ نمره).
روش نمرهگذاری برای سؤالات مربوط به جهتگیری دینی درونی بدین صورت است: کاملاً موافقم (۱ نمره)، تقریباً موافقم (۲ نمره)، تقریباً مخالفم (۴ نمره)، کاملاً مخالفم (۵ نمره) و بدون جواب (۳ نمره).
بعد از اجرای آزمون و محاسبه نمرات، پایینترین نمرات مربوط به افراد دارای جهتگیری درونی و بالاترین نمرات مربوط به افراد دارای جهتگیری بیرونی است. یعنی هر چه میزان نمرات پایینتر باشد، شخص جهتگیری دینی درونیتر دارد و هر چه نمرات بالاتر باشد، شخص جهتگیری دینی بیرونیتر دارد (مهرابی و همکار، ۱۳۹۰).
این متغیر در سؤال چهارم پرسشنامه توسط ۱۲ گویه و در سطح سنجش فاصلهای مورد سنجش قرار گرفته است.
_ حمایت اجتماعی
تعریف نظری: کاپلان[۱۰۷](۱۹۷۹) حمایت اجتماعی را هرگونه محرکی میداند که به پیشرفت اهداف، فرد حمایت شونده کمک میکند. او حمایت را، در دو بعد حمایت اجتماعی ملموس(مشتمل بر امکانات مادی به نحوی که برای فرد سودمند است) و حمایت اجتماعی روانی (به افراد کمک میکند تا در حالتهای هیجانی و عاطفی را که باعث بهبود میشود، در خود ایجاد کند) بیان میکند.
تعریف عملیاتیدر کل حمایت اجتماعی دارای حداقل سه بعد ابزاری، اطلاعاتی و عاطفی است که در این تحقیق صرفاً حمایت اجتماعی عاطفی مورد سنجش قرار میگیرد که برای سنجش و اندازهگیری آن از مقیاس چند بعدی حمایت اجتماعی ادراکشده[۱۰۸] زیمت[۱۰۹] و همکاران (۱۹۹۸) استفاده شده است. مقیاس ۱۲ گویهای حمایت اجتماعی ادراکشده دارای سه بعد خانواده، دوستان، و دیگران مهم میباشد که هر یک از ابعاد سه گانه، دارای چهار گزینه مستقل میباشند و ۹ گویه از مقیاس برای این تحقیق انتخاب شدهاند (ضریب آلفای کرونباخ، برابر با ۹۲/.).
این متغیر در سؤال سوم پرسشنامه توسط ۹ گویه و در سطح سنجش فاصلهای مورد سنجش قرار گرفته است.
_ جنس
تعریف نظریتفاوتهای فیزیولوژیک و کالبدشناختی میان انسانها را گویند که به تفاوتهای فیزیکی بدن اشاره دارد.
تعریف عملیاتیدر این پژوهش هر دو جنس مذکر و مؤنث مدنظر ما قرار دارند. این متغیر در سؤال ۷ پرسشنامه در سطح سنجش اسمی مورد بررسی قرار میگیرد.
_ سن
تعریف نظری: به تعداد سالهای سپری شده از زمان تولد تا زمان حال را گویند.
تعریف عملیاتی: این متغیر در سؤال هشتم پرسشنامه در قالب سؤال باز و در سطح سنجش فاصلهای سنجیده شده است.
_ تأهل
تعریف نظری: شکلی از زندگی که در آن یک فرد، همسر یا شریک جنسی دائمی دارد و با یکدیگر به صورت رسمی به شکل یک خانواده زندگی میکنند.
تعریف عملیاتی: این متغیر در سوال نهم پرسشنامه در قالب گزینههای مجرد، متأهل، مطلقه (از همسر جداشده)، بدون همسر به علت فوت (همسر فوت شده)، ازدواج مجدد در سطح سنجش اسمی سنجیده شده است.
_ بعد خانوار
ت

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

عریف نظری: منظور تعداد افرادی است که در کنار هم در یک خانواده زندگی میکنند. مفهوم خانوار[۱۱۰]شامل تمام افرادی است که در یک مسکن واحد مشترک مثل یک خانه، یک آپارتمان، یک کاروان و مانند آن سکونت دارند و ممکن است همه خوشاوند هم بوده و یا دارای پیوند خویشاوندی نباشند. بعضی اوقات هیچ یک از افرادی که دارای مسکن مشترک هستند، با هم خویشاوند نیستند، به عنوان مثال گروهی از دوستان که در یک اتاق زندگی میکنند یا ساکنان خانه سالمندان (کید و استیل، ۱۳۸۸ : صص ۲۳ – ۲۴).
تعریف عملیاتی: سوال دهم پرسشنامه این متغیر را در سطح سنجش ترتیبی میسنجد.
_ شکل زندگی خانوادگی
تعریف نظری: منظور از شکل زندگی خانوادگی وضعیت زندگی در خانواده و حضور و عدم حضور والدین تنی و ناتنی میباشد.
خانواده یک گروه اجتماعی است که با توجه به داشتن مسکن مشترک، همکاری اقتصادی و تولید مثل مشخص میشود. خانواده شامل افرادی از هر دو جنس است، که دست کم دو نفر از آنها دارای روابط جنسی هستند که به طور اجتماعی تأیید شده باشد، با یک یا تعداد بیشتری بچه، که از والدین خود زاده شده و یا به فرزند خواندگی پذیرفته شده باشند (کید و استیل، ۱۳۸۸ :۳۶).
تعریف عملیاتی: در این پژوهش شکل زندگی خانوادگی در قالب گزینههای (با پدر و مادر، تکوالدی به علت طلاق، تک والدی به علت فوت، ازدواج مجدد مادر، ازدواج مجدد پدر، به تنهایی، با اقوام و بستگان) و در سطح سنجش اسمی سنجیده شده است.
این متغیر در سؤال پنجم پرسشنامه و در سطح سنجش اسمی مورد سنجش قرار میگیرد.
_ وضعیت فعالیت
تعریف نظری: منظور از وضعیت فعالیت، نوع کاری است که فرد بدان مشغول است.
تعریف عملیاتی: در این پژوهش وضعیت فعالیت در قالب گزینههای (دانشآموز، دانشجو، خانهدار، سرباز، بیکار، شاغل) و در سطح سنجش اسمی سنجیده شده است.
این متغیر در سؤال ششم پرسشنامه و در سطح سنجش اسمی مورد سنجش قرار میگیرد.
_ سطح تحصیلات
تعریف نظریمقدار سطح سواد یا مدرک است که فرد در آن دوره، تحصیلات خود را به اتمام رسانده و از نظر وزارت آموزش پرورش قابل قبول است (توصیههای سرشماری نفوس و مسکن، ۱۳۸۵ : ۹۷).