در این بخش به تحلیل دادهها و روابط میان متغیرهای تحقیق میپردازیم. ابتدا رابطه متغیر وابسته را با متغیرهای مستقل اصلی(دینداری، جهتگیری دینی و حمایت عاطفی ادراکشده) بررسی کرده و سپس به تأثیر متغیرهای زمینهای تحقیق بر متغیر وابسته میپردازیم. سطح سنجش متغیر وابسته ما فاصلهای و متغیرهای مستقل اسمی، ترتیبی و فاصلهای هستند، بنابراین سطوح سنجش متغیرهای تحقیق ناهمسان میباشند. برای انتخاب ضریب همبستگی مناسب در جایی که سطوح سنجش ناهمسان هستند، اگر یکی از متغیرها فقط دو طبقه داشته باشد سطح سنجش متغیر دیگر تعیینکننده ضریب همبستگی مقتضی خواهد بود. اما در جایی که هیچ یک از متغیر ها دوشقی نیستند، سطح سنجش متغیر بالاتر را با سطح سنجش متغیر پایینتر یکسان میگیریم. (دواس، ۱۳۸۷ : ۱۷۳ – ۱۶۷، کلانتری، ۱۳۸۵ : ۱۰۹ – ۱۰۰). رابطه ابعاد متغیر وابسته نیز به صورت جداگانه با متغیرهای مستقل بررسی میگردد.
هنگامی که متغیر وابسته فاصلهای باشد، مانند تحقیق حاضر، و متغیرهای مستقل در سطح اسمی سنجیده شده باشند، بهترین آزمون آماری مقایسه میانگینهاست. آزمونهای مقایسه میانگین ها خود دو دستهاند: آزمون f و t. آزمون f برای زمانی است که مقولههای متغیر مورد بررسی بیش از دو مقوله باشند(مثلا تحصیلات، نوع فعالیت و نوع زندگی خانوادگی در تحقیق حاضر). اما اگر متغیر مورد بررسی فقط دو مقوله داشته باشد(مانند جنسیت) از آزمون t استفاده میکنیم (کلانتری، ۱۳۸۵: ۱۱۶).
اما باید به یاد داشته باشیم که آزمونهای tو f آزمونهای پارامتری هستند و بنابراین زمانی کاربرد دارند که:
مشاهدات از یک جامعه نرمال انتخاب شده باشند.
اطلاعاتی که با هم مقایسه میشوند، باید تقریبا واریانس یکسانی داشته باشند. و
توزیع پاسخگویان در مقولات مختلف متغیر به لحاظ تعداد به هم نزدیک باشند(کلانتری، ۱۳۸۵: ۱۱۷).
اگر یکی از این شرایط موجود نباشد، باید از آزمونهای غیر پارامتری استفاده نمود. در آزمونهای غیرپارامتری، توزیع بودن نرمال یا داشتن واریانس یکسان و یا برابری نمونهها در مقولهها ضرورتی ندارند(همان: ۱۳۹). در آزمونهای غیرپارامتری نیز اگر سه گروه و بیشتر داشته باشیم، از آزمونهای کروسکال والیس و میانه استفاده میکنیم. اما اگر فقط دو گروه داشته باشیم آزمون من یو ویتنی را به کار میگیریم(همان: ۱۴۱).
در تحقیق حاضر، برخی از متغیرهای تحقیق شرایط استفاده از آزمونهای پارامتری را نداشتهاند. مثلا متغیرهای نوع زندگی خانوادگی و نوع فعالیت، فاقد شرط سوم برای استفاده از آزمونهای پارامتری بودهاند، زیرا که، برای مثال، تعداد افرادی که والدینشان ازدواج مجدد کردهاند، تنها ۱۰ نفر بوده که ۵/۲ درصد کل پاسخگویان را شامل میشوند و یا تعداد دانشآموزان ۲۹ نفر (۳/۷ درصد) بوده است. بنابراین، ابتدا برخی از مقولات در متغیرهای نوع خانواده، نوع فعالیت و تحصیلات در هم ادغام شدهاند تا فراوانی توزیع در مقولهها بالا برود و امکان اعمال آزمونهای آماری بر روی آنها وجود داشته باشد. معادل ناپارامتری آزمون f آزمون کراسکال- والیس است که برای متغیرهای نوع فعالیت و نوع خانواده به کار رفته است. در متغیرهای تحصیلات و وضعیت تأهل با ادغام مقولهها شرایط اعمال آزمونهای پارامتری فراهم شده است. با این مقدمات به سراغ یافتههای تحلیلی تحقیق میرویم:

جدول ۴-۲۴ : بررسی رابطه میان میزان دینداری و سلامت روان
دینداری و ابعاد آن سلامت روان و ابعاد آن
سلامت روان جسمانی اضطراب عملکرد اجتماعی افسردگی
مقدار r پیرسون -.۱۱۰* -.۱۶۴** -.۱۳۵** -.۱۴۱** .۰۱۵
سطح معنیداری ۰۲۹/۰ ۰۰۱/۰
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.