۰۰۷/۰

۰۰۵/۰

۷۶۷/۰

طبق اطلاعات جدول ۴-۲۴، مقدار r پیرسون بدست آمده از رابطه میان دینداری و سلامت روان ۰٫۱۱۰- و سطح معنی داری آن ۰۲۹/۰ است که در سطح اطمینان ۹۵ درصد معنیدار است و نشان میدهد که بین دینداری و سلامت روان رابطه معنیدار آماری وجود دارد. جهت رابطه معکوس است یعنی با افزایش مقادیر یک متغیر، مقادیر متغیر دوم کاهش مییابند. به عبارتی، با افزایش نمرات افراد در دینداری نمرات آنها در سلامت روان پائین میآید. اما میدانیم که، با توجه به کدگذاری معکوس دادههای متغیر سلامت روان، پائین بودن نمره فرد در متغیر سلامت به معنی برخورداری از سلامت بیشتر است. بنابراین، میتوان گفت که هرچقدر نمره دینداری افرادی بیشتر باشد میزان اختلالات آنها کمتر شده و در واقع بر میزان سلامت آنها افزوده میشود. مقدار r پیرسون بدست آمده از بعد نشانههای جسمانی و دینداری ۰٫۱۶۴- و سطح معنیداری آن ۰۰۷/۰ است که در سطح ۹۹ درصد اطمینان دارای معنیداری آماری است. در اینجا نیز جهت رابطه معکوس است یعنی با افزایش نمره افراد در دینداری، نمره سلامت آنها در نشانههای بدنی پائین میآید. اما این پائین آمدن، با توجه به کدگذاری معکوس دادهها، به معنای پائین آمدن میزان عدم سلامت و در واقع بالا رفتن میزان سلامت است. این مسئله در خصوص دو بعد اضطراب و عملکرد اجتماعی نیز مصداق دارد. سطوح معنیداری بدست آمده از رابطه میان دو بعد اضطراب و عملکرد اجتماعی هر دو در سطح ۹۹ درصد اطمینان و در جهت معکوس معنیدار هستند. یعنی با افزایش نمره دینداری از نمره اضطراب و عملکرد بد اجتماعی کاسته میشود. اما سطح معنیداری بدست آمده از رابطه میان دینداری و بعد افسردگی ۷۶۷/۰ است که به لحاظ آماری معنیدار نیست و میتوان گفت که میزان دینداری افراد تأثیری بر افزایش یا کاهش میزان افسردگی آنها ندارد.
پس میتوان گفت که:

  • هرچقدر میزان دینداری افراد بیشتر باشد میزان سلامت روان آنها نیز بالا میرود.
  • هرچقدر میزان دینداری افراد بیشتر باشد بر میزان سلامت آنها در بعد نشانههای جسمانی افزوده میشود.
  • هرچقدر میزان دینداری افراد بیشتر باشد از میزان اضطراب آنها کم میشود.
  • هرچقدر میزان دیندای افراد بیشتر باشد، از میزان اختلال در عملکرد اجتماعی آنها کاسته شده و عملکرد بهتری در بعد اجتماعی خواهند داشت.

دینداری با دو بعد اعتقادی و مناسکی سنجیده شده است. رابطه هر کدام از این دو بعد به صورت جداگانه با متغیر سلامت روان و ابعاد چهارگانه آن سنجیده شده است که نتایج آن در جداول بعدی ارائه شدهاند:

جدول ۴- ۲۵ : بررسی رابطه میان دینداری(بعد اعتقادی) و سلامت روان
دینداری(بعد اعتقادی) سلامت روان و ابعاد آن
سلامت روان جسمانی اضطراب عملکرد اجتماعی افسردگی
مقدار r پیرسون .۰۳۳ -.۰۴۰ .۰۴۵ -.۰۵۹
دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است