سطح معنی داری

۰۰۰/۰

۰/۰۰۰

۰/۰۰۰

۰/۰۰۰

۰/۱۸۹

طبق اطلاعات جدول ۴-۲۶، مقدار r پیرسون بدست آمده از رابطه میان بعد مناسکی دینداری و سلامت روان ۰٫۲۰۶- و سطح معنیداری آن ۰۰۰/۰ است که در سطح اطمینان ۹۹ درصد معنیدار است و نشان میدهد که بین بعد مناسکی دینداری و سلامت روان رابطه معنیدار آماری وجود دارد. جهت رابطه معکوس است یعنی با افزایش مقادیر یک متغیر، مقادیر متغیر دیگر کاهش مییابند. به عبارتی، با افزایش نمرات افراد در بعد مناسکی دینداری نمرات آنها در سلامت روان پائین میآید. اما با توجه به کدگذاری معکوس دادههای متغیر سلامت روان، پائین بودن نمره فرد در متغیر سلامت به معنی برخورداری از سلامت بیشتر است. بنابراین، میتوان گفت که هر چقدر نمره بعد مناسکی دینداری افراد بیشتر باشد بر میزان سلامت آنها افزوده میشود. مقدار r پیرسون بدست آمده از بعد نشانههای جسمانی و بعد مناسکی دینداری ۰٫۲۳۱- و سطح معنیداری آن ۰۰۰/۰ است که در سطح ۹۹ درصد اطمیان دارای معنیداری آماری است. در اینجا نیز جهت رابطه معکوس است یعنی با افزایش نمره افراد در بعد مناسکی دینداری، نمره سلامت آنها در نشانههای بدنی پائین میآید. اما این پائین آمدن، با توجه به کدگذاری معکوس داده ها، به معنای پائین آمدن میزان عدم سلامت و در واقع بالا رفتن میزان سلامت است.
سطوح معنیداری بدست آمده از رابطه میان دو بعد اضطراب و عملکرد اجتماعی نیز هر دو در سطح ۹۹ درصد اطمینان به لحاظ آماری معنیدار هستند. جهت رابطه در هر دو مورد معکوس است، یعنی با افزایش بعد مناسکی دینداری از میزان اضطراب و عملکرد بد اجتماعی افراد کاسته میشود. به عبارتی، هرچقدر افراد بیشتر اعمال و مناسک دینی را انجام دهند، کمتر دچار اضطراب و اختلال در عملکرد اجتماعی میشوند.
اما سطح معنیداری بدست آمده از رابطه میان بعد مناسکی دینداری و افسردگی ۰/۱۸۹ است که به لحاظ آماری معنیدار نیست و بر این اساس میتوان گفت میزان دینداری افراد در بعد مناسکی تأثیر بر افزایش یا کاهش میزان افسردگی آنها ندارد. پس میتوان گفت که:

  • هرچقدر میزان دینداری افراد در بعد مناسکی بیشتر باشد میزان سلامت روان آنها نیز بالا میرود.
  • هرچقدر میزان دینداری افراد در بعد مناسکی بیشتر باشد بر میزان سلامت آنها در بعد نشانه-های جسمانی افزوده میشود.
  • هرچقدر میزان دینداری افراد در بعد مناسکی بیشتر باشد از میزان اضطراب آنها کاسته میشود.
  • هرچقدر میزان دیندای افراد در بعد مناسکی بیشتر باشد، از میزان اختلال در عملکرد اجتماعی آنها کاسته شده و عملکرد بهتری در بعد اجتماعی خواهند داشت.

جدول ۴- ۲۷ : بررسی رابطه میان میزان حمایت عاطفی ادراکشده و سلامت روان
حمایت عاطفی سلامت روان و ابعاد آن
سلامت روان جسمانی اضطراب عملکرد اجتماعی افسردگی
دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir