مقدار r پیرسون

-.۳۲۰**

-.۱۵۲**

-.۲۶۰**

-.۲۸۶**

-.۳۲۷**

سطح معنی داری

۰/۰۰۰

۰/۰۰۳

۰/۰۰۰

۰/۰۰۰

۰/۰۰۰

طبق اطلاعات جدول ۴-۲۷، مقدار r پیرسون بدست آمده از رابطه میان حمایت عاطفی ادراکشده و سلامت روان ۰٫۳۲۰- و سطح معنیداری آن ۰/۰۰۰ است که در سطح اطمینان ۹۹ درصد معنیدار است و نشان میدهد که بین حمایت عاطفی ادراکشده و سلامت روان رابطه معنیدار آماری وجود دارد. جهت رابطه معکوس است یعنی با افزایش مقادیر یک متغیر، مقادیر متغیر دوم کاهش مییابند. به عبارتی، با افزایش نمرات افراد در میزان حمایت عاطفی ادراکشده نمرات آنها در سلامت روان پائین میآید. اما میدانیم که، با توجه به کدگذاری معکوس دادههای متغیر سلامت روان، پائین بودن نمره فرد در متغیر سلامت به معنی برخورداری از سلامت بیشتر است. بنابراین، میتوان گفت که هرچقدر نمره حمایت عاطفی ادراکشده افرد بیشتر باشد میزان اختلالات آنها کمتر شده و در واقع بر میزان سلامت آنها افزوده میشود. مقدار r پیرسون بدست آمده از بعد نشانههای جسمانی و حمایت عاطفی ۰٫۱۵۲- و سطح معنیداری آن ۰/۰۰۳ است که در سطح ۹۹ درصد اطمینان دارای معنیداری آماری است. در اینجا نیز جهت رابطه معکوس است یعنی با افزایش نمره افراد در حمایت عاطفی، نمره سلامت آنها در نشانههای بدنی پائین میآید. اما این پائین آمدن، با توجه به کدگذاری معکوس دادهها، به معنای پائین آمدن میزان عدم سلامت و در واقع بالا رفتن میزان سلامت است. این مسئله در خصوص سه بعد دیگر سلامت روان نیز مصداق دارد. سطوح معنیداری بدست آمده از رابطه میان حمایت عاطفی و سه بعد اضطراب، عملکرد اجتماعی و افسردگی هر سه در سطح ۹۹ درصد اطمینان و در جهت معکوس معنیدار هستند. یعنی با افزایش نمره حمایت عاطفی ادراکشده از نمره اضطراب، عملکرد بد اجتماعی و افسردگی کاسته میشود. بر این اساس میتوان گفت که:

  • هرچقدر میزان حمایت عاطفی ادراکشده بیشتر باشد میزان سلامت روان افراد بالا میرود.
  • هرچقدر میزان حمایت عاطفی ادراکشده افراد بیشتر باشد بر میزان سلامت آنها در بعد نشانههای جسمانی افزوده میشود.
  • هرچقدر میزان حمایت عاطفی ادراکشده افراد بیشتر باشد از میزان اضطراب آنها کم میشود.
  • هرچقدر میزان حمایت عاطفی ادراکشده افراد بیشتر باشد، از میزان اختلال در عملکرد اجتماعی آنها کاسته شده و عملکرد بهتری در بعد اجتماعی خواهند داشت.
  • هرچقدر میزان حمایت عاطفی ادراکشده افراد بیشتر باشد از میزان افسردگی آنها کاسته میشود.

حمایت عاطفی ادراکشده به سه منبع خانواده، دوستان و اعضای فامیل تقسیم شده است. رابطه هر کدام از این سه بعد به صورت جداگانه با متغیر سلامت روان و ابعاد چهارگانه آن به آزمون گذاشته شده است که نتایج در جداول بعدی قابل مشاهدهاند:

جدول ۴- ۲۸ : بررسی رابطه میان میزان حمایت عاطفی ادراکشده(بعد خانواده) و سلامت روان
حمایت عاطفی(خانواده) سلامت روان و ابعاد آن
سلامت روان
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.