Di : سود سهام شرکت برای سال i
Ti : مالیات شرکت برای سال i
Mi : سهم اقلیت شرکت برای سال i و Ri : سود انباشته شرکت برای سال i
محاسبه CEEi که بوسیله عبارت زیر تعریف می شود :
CEEi =
که در آن :
CEEi : ضریب کارآیی سرمایه ارتباطی برای شرکت i
VAi : ارزش افزوده کلی شرکت i
CE: ارزش دفتری خالص داراییهای شرکت i میباشد.(ادوینسون و همکاران،۱۹۹۷)
محاسبه HCEi که بوسیله عبارت زیر تعریف میشود :
HCEi =
که در آن :
HCEi : ضریب کارآیی سرمایه انسانی برای شرکت i
VAi : ارزش افزوده کلی شرکت i
HC: کل مبلغ سرمایهگذاری شده برای حقوق و دستمزد شرکت i می باشد.
محاسبه SCEi که بوسیله عبارت زیر تعریف میشود :
SCEi =
که در آن :
SCEi : ضریب کارآیی سرمایه ساختاری برای شرکت i
VAi : ارزش افزوده کلی شرکت i
SC: سرمایه ساختاری شرکت i
و برای محاسبه SCi (سرمایه ساختاری) در فرمول بالا از رابطه زیر استفاده میشود.
SCi = VAi – HCi
که در آن :
SCi : سرمایه ساختاری شرکت i
VAi : ارزش افزوده کلی شرکت i
HC: کل مبلغ سرمایهگذاری شده برای حقوق و دستمزد برای شرکت i می باشد.
پولیک (۱۹۹۸) عنوان کرد که یک رابطه معکوس متناسب بین SCi و HCi وجود دارد.
۲-۲-۷) گزارش‌دهی سرمایه فکری
تعریف گزارش سرمایه فکری بر طبق شرکت دانمارکی : منظور از گزارشدهی سرمایه فکری، ارائه یک تصویر کلی از شرکت با تأکید بر ارزشهای نرم و نامشهود میباشد. معمولاً این شرکتها از این گزارشهای سالانه برای ایجاد شهرت و تصویری مطلوب از شرکت در فضای عمومی استفاده میکنند. در گزارش سرمایه فکری می بایستی سه حوزه مهم زیر لحاظ شود:
الف ) حوزه سرمایه انسانی

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

  1. نمای کارکنان : شامل اطلاعاتی درباره توزیع سنی و جنسی و تعداد کارکنانی که در تولید و توزیع، فناوری اطلاعات، فروش و بازاریابی و سایر بخشهای اداری فعالیت میکنند.
  2. تحصیلات : شامل اطلاعات تحصیلی و تجربه کارکنان.
  3. آموزش : شامل شاخصهایی درباره آموزشهای ارائه شده از سوی شرکت برای کارکنان مانند تعداد ساعات آموزشی.
  4. تعهد و انگیزش : درصد کارکنان ارتقاء یافته به تعداد کل کارکنان و درصد کارکنانی که دارای احساس قدردانی صریح هستند یا کسانی که احساس میکنند از آنها قدردانی شده است و تعداد کارکنانی که احساس میکنند عقاید آنها مورد توجه قرار گرفته است و تعداد کارکنانی که احساس میکنند دریک محیط کاری شاد فعالیت میکنند.
  5. ترک خدمت کارکنان : شامل اطلاعاتی درباره افراد تازهکار و افرادی که جابجا شدهاند و درصد گردش پرسنل.
  6. نتایج : رضایت کلی آنها از شغل بوسیله شاخصهای فهرست رضایت وسایر معیارهایی مانند غبیت به خاطر بیماری و صدمات و ضرر از دست دادن ساعات کاری.

ب) حوزه سرمایه ساختاری :