• زیرساخت یا زیربنای کلی : شاخص تجهیزات در نظر گرفته شده برای ادارهها و ظرفیت کامپیوترها و خدمات تلفنی.
 • برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

  ۲ .زیرساخت مبتنی بر دانش : شامل معیار استفاده از پایگاه داده و اینترانت شرکت.

  1. حمایت و پیشتیبانی مشتری : شامل ظرفیت شرکت برای نزدیکی و ارتباط با مشتریان واقعی و بالقوه.

  فرآیندهای اداری : شامل کارایی فرآیندها

  1. نوآوری : شامل سرمایهگذاریهای صورت گرفته در بخش کالا و بهبود کالا و تعداد کالاها و خدمات جدید.
  2. بهبود کیفیت : ارزیابی گواهی نامهها و مجوزهای گرفته شده توسط شرکت.

  ج) حوزه سرمایه ارتباطی

  1. نمای مشتریان
  2. مشتریان و تصویر شرکت در نزد ذینفعان
  3. اشاعه و شبکهسازی
  4. شدت و تراکم همکاری با سایر بخشهای خارج از شرکت

  باید توجه کرد که این گزارشها باید در دو بازه زمانی t , t-1 نشان داده شود و حتی روابط متقابل بین این سرمایهها نیز گزارش شود.( اوردونزدی پابلوس[۱۲۶]۱،۲۰۰۳) تمامی مدلهای گزارش‌دهی که اخیراً ایجاد شده‌اند در یک نکته اشتراک داشته‌اند و آن این است که همگی آنها سعی داشته‌اند تا تصویری از داراییها و منابع سرمایه فکری را نمایش دهند که دارای توانایی ایجاد و خلق ارزش هستند و قبلاً در مدلهای گزارش‌دهی مالی سنتی وجود نداشته است.
  ۲-۲-۷-۱) مفروضات زیربنایی مدل گزارش‌دهی سرمایه فکری
  تحقیقات عملی و ادبیات تحقیق نشان داده است که یک دیدگاه و بینش مدیریتی برای گزارش‌دهی سرمایه فکری مورد نیاز است به این دلیل که گزارش‌دهی سرمایه فکری نیاز به درک عمیقی از تمامی فرآیندها و فعالیتهای سازمانی خلق ارزش دارد.
  ثانیاً مدل (مدلهای) گزارش‌دهی سرمایه فکری می‌بایستی مبتنی بر روابط علی – معلولی باشد تا بتواند نقش سرمایه فکری را در ایجاد ارزش نشان دهد. اطلاعات می‌بایستی درباره متغیرهایی باشد که باعث تغییراتی در منابع سرمایه فکری می‌شوند.
  مدیریت سرمایه فکری می‌بایستی بخشی از استراتژیهای شرکتها باشد و مدیریت سرمایه فکری در فرآیندهای مدیریتی مانند تنظیم اهداف، برنامه‌ریزی و اندازه‌گیری پیامدهای اعمال و ارزیابی اعمال براساس اهداف از پیش تعیین شده و … . قرار داده شود.
  مدل گزارش‌دهی سرمایه فکری می‌بایستی دارای چشم‌انداز پیشنگر[۱۲۷]۱ باشد تا پسنگر[۱۲۸]۲ (مانند روشهای حسابداری سنتی) (واندر و همکاران، ۲۰۰۱)[۱۲۹]۳٫
  ۲-۲-۷-۲) محتوای گزارش‌دهی سرمایه فکری
  اولاً باید مفهوم سرمایه فکری بطور واضح مشخص شود به این منظور می‌بایستی تئوری قوی درباره ارزش سرمایه فکری و اجزای سرمایه فکری و تعاریف و روابط بین اجزاء ایجاد شود.
  ثانیاً باید اجزای سرمایه فکری نیز بطور واضح بیان شود باید مدلی انتخاب شود که دارای یک دید وسیع به اجزای سرمایه فکری باشد و حتی الامکان باید شامل موارد زیر باشد :
   
  تجربه و دانش قرار گرفته در افراد چه بصورت رسمی و غیررسمی
  سیستم‌ها و فرایندهای سازمانی حمایت‌کننده از خلق سرمایه فکری
  نوآوری و تکنولوژی
  روابط تجاری (با کلیه مشتریان و شبکه عرضه‌کنندگان و شرکاء تجاری)
  باید شرکتها منطق استفاده از مدل سرمایه فکری و اجزای مدل سرمایه فکری را در چارچوب صنعت خاص و شرکت خودشان بیان کنند.
  همچنین این مدل گزارش‌دهی سرمایه فکری می‌بایستی روابط بین اجزای سرمایه فکری را مورد توجه قرار دهد و نقش این اجزا در ایجاد ارزش برای شرکت را بیان کند.
  سیستم‌های اندازه‌گیری سرمایه فکری می‌بایستی درک و بینش کاملی از ظرفیت خلق ارزش سرمایه فکری بدهد و حتی الامکان باید اطلاعات خود را بصورت کمّی بیان کند اما همیشه امکان این کار وجود ندارد برای مثال دانش و تجربه ضمنی افراد (واندر و همکاران، ۲۰۰۱).
  در اینجا باید از اعتماد بین افراد به عنوان یک دارایی نامشهود نام برد که همکاری جهت خلق ارزش را ارتقاء می‌دهد این مفاهیم در قالب و چارچوب سرمایه اجتماعی بحث می‌شود. باید این نکته را گفت که هیچ فرق خاصی بین گزارش‌دهی داخلی و خارجی وجود ندارد منتها باید این مطلب را افزود که در گزارش دهی داخلی، اطلاعات مشروحتری درباره فرآیندها و فعالیتهای سازمانی ارائه میشود ولی در گزارشدهی خارجی فقط نتیجه و پیامدهای این فعالیتها و فرآیندهای سازمانی انتشار می‌یابد. گزارش‌دهی داخلی مستلزم استفاده از رویه‌ها و راهنماییهای خاص و کلی نیست ولی در گزارش‌دهی خارجی این قضیه برعکس است و مستلزم استانداردسازی گزارش‌دهی است تا سهامداران (ذینفعان) بتوانند اطلاعات یک شرکت را با سایر شرکتها مقایسه کنند.
  بخش دوم: مدیریت سود
  ۲-۳) سود مورد انتظار (عادی یا هدف)
  شرکت‌ها با استفاده از ابزار مدیریت سود سعی میکنند سود گزارش شده را به سمت سود مورد انتظار مدیریت نمایند. از سود مورد انتظار به عنوان یک نقطه مرجع استفاده میشود که از آن طریق انحرافات سود واقعی سنجیده میشود. سود مورد انتظار در مطالعات مدیریت سود هدف مغروض مدیریت است. مدل‌های مختلفی برای تعیین سود مورد انتظار به کار میرود: (کوچکی، ۱۳۷۳)
  ۱- مدلهای مبتنی بر سودهای گذشته شرکت .
  ۲- مدل مبتنی بر عملکرد جاری سایر شرکت‌ها در صنعت .