فصل دوم: ادبیات، مبانی نظری و پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………..

  1. فناوری اطلاعات………………………………………………………………………………………..
   1. تعریف فناوری اطلاعات………………………………………………………………………………..
   2. ابعاد فناوری اطلاعات………………………………………………………………………………….
   3. روند کاربرد فناوری اطلاعات………………………………………………………………………….
   4. اهمیت فناوری اطلاعات………………………………………………………………………………..
   5. ضرورت وجود زیر ساخت هایی برای فناوری اطلاعات…………………………………………………
   6. مزایای فناوری اطلاعات…………………………………………………………………………………
   7. تاثیرات فناوری اطلاعات ……………………………………………………………………………….
   8. گام ھای مورد نیاز برای توسعه کاربردهای فناوری اطلاعات در سازمانی…………………………………
   9. عوامل یا موانع موثر بر توسعه فناوری اطلاعات…………………………………………………………
   10. عوامل موفقیت استقرار تیم های اطلاعاتی……………………………………………………..
   11. عوامل شکست استقرار تیم های اطلاعاتی………………………………………………………
   12. مشکلات ایران و کشورهای در حال توسعه در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات……………………
   13. موانع پذیرش فناوری نوین…………………………………………………………………….

۲-۲-۱- تعریف سبک رهبری…………………………………………………………………………………….
۲-۲-۲- سبک رهبری تحول گرا و تعامل گرا…………………………………………………………………….
۲-۲-۳- تعاریف رهبری………………………………………………………………………………………….
۲-۲-۴- نظریه رهبری تحول گرابس…………………………………………………………………………….
۲-۲-۵- نقاط ضعف و قوت سبک رهبری تحول گرا…………………………………………………………….
۲-۲-۶- سبک رهبری تعامل گرا………………………………………………………………………………….
۲-۲-۷- تفاوتهای رهبری تحول گرا و تعامل گرا……………………………………………………………….
۲-۳-۱- پذیرش تکنولوژی اطلاعات……………………………………………………………………………..
۲-۳-۲- پذیرش تکنولوژی……………………………………………………………………………………….
۲-۳-۴- مدل های موجود در ارتباط با پذیرش فناوری…………………………………………………………….
۲-۳-۵- تعریف درک سودمندی و درک سهولت………………………………………………………………….
۲-۳-۶- پذیرش و مقاومت………………………………………………………………………………………
۲-۳-۷- عوامل موفقیت و شکست کاربرد تکنولوژی اطلاعات در سازمان های دولتی ایران………………………..
۲-۴-۱- پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………….
فصل سوم: روش اجرایی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….
۳-۱- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۳-۲- طرح تحقیق……………………………………………………………………………………………….
۳-۳- فرآیندهای تحقیق………………………………………………………………………………………….

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.