۳-۴- جامعه آماری………………………………………………………………………………………………
۳-۵- نمونه آماری……………………………………………………………………………………………….
۳-۶- حجم نمونه………………………………………………………………………………………………..
۳-۷- روش ابزار و گرداوری دادهها و اطلاعات………………………………………………………………….
۳-۸- ابزار جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………………….
۳-۹- روایی تحقیق……………………………………………………………………………………………..
۳-۱۰- پایایی تحقیق…………………………………………………………………………………………….
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری دادههای تحقیق…………………………………………………………………………………
۴-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………….
۴-۲- توصیف متغیرها……………………………………………………………………………………………
۴-۳- آزمون فرضیات……………………………………………………………………………………………
فصل پنجم: نتایج تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………..
۵-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………….
۵-۲- نتایج………………………………………………………………………………………………………
۵-۳- پیشنهادات مرتبط با تحقیق………………………………………………………………………………….
۵-۴- پیشنهادات برای تحقیقات آتی……………………………………………………………………………..
پیوستها……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
اسامی شرکتهای دولتی………………………………………………………………………………………….
پرسشنامه تحقیق…………………………………………………………………………………………………
منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………..
منابع لاتین………………………………………………………………………………………………………
چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………
فهرست جداول
(جدول ۲-۱) سیر تکامل نظریه های رهبری ………………………………………………………………………………………………………..
(جدول۲-۲) ویژگی های رهبری تحول گرا ………………………………………………………………………………………………………..
(جدول ۲-۳) مقایسه رهبری تحول گرا و عملگرا ………………………………………………………………………………………………..
(جدول ۲-۴ ) دسته بندی عوامل کلیدی موثر بر کاربرد فناوری اطلاعات ………………………………………………………………..
(جدول۲-۵ ) خلاصه پژوهشهای انجام شده در زمینه عوامل مؤثر بر کاربرد فناوری اطلاعات در بخش دولتی ……………
(جدول۳-۱) اسامی ۲۰ شرکت دولتی استان گیلان………………………………………………………………………………………………..
(جدول۴ – ۱) توصیف استفاده از تکنولوژی………………………………………………………………………………………………………..
(جدول۴-۲) توصیف درک سودمندی………………………………………………………………………………………………………………….
(جدول ۴-۳) توصیف درک سهولت…………………………………………………………………………………………………………………..
(جدول۴-۴) توصیف پذیرش تکنولوژی……………………………………………………………………………………………………………..
(جدول۴-۵) توصیف تاثیر نفوذ ایدهال…………………………………………………………………………………………………………………
(جدول ۴-۶) توصیف انگیزه الهام بخش………………………………………………………………………………………………………………
(جدول ۴-۷) توصیف محرک انگیزه عقلایی………………………………………………………………………………………………………..
(جدول ۴-۸) توصیف ملاحضات فردی………………………………………………………………………………………………………………
(جدول ۴-۹) توصیف پاداش ……………………………………………………………………………………………………………………………
(جدول ۴-۱۰) توصیف مدیریت بر پایه استثنائات…………………………………………………………………………………………………
(جدول ۴-۱۱) توصیف رهبری موارد بی بندو باری………………………………………………………………………………………………
(جدول ۴-۱۲) توصیف رهبری تحول گرا……………………………………………………………………………………………………………

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.