(جدول ۴-۱۳ ) توصیف رهبری تعامل گرا …………………………………………………………………………………………………………
(جدول ۴-۱۴) ضریب هبستگی رهبری تحول گرا بردرک سودمندی……………………………………………………………………….
(جدول ۴-۱۵) آزمون رگرسیون رهبری تحول گرا و درک سودمندی………………………………………………………………………
(جدول ۴-۱۶) ضریب هبستگی بین رهبری تحول گرا بر درک سهولت……………………………………………………………………
( جدول ۴-۱۷) آزمون رگرسیون رهبری تحول گراودرک سهولت….. …………………………………………………………………….
(جدول ۴-۱۸) ضریب هبستگی بین رهبری تعامل گرا بردرک سودمندی………………………………………………………………….
(جدول ۴-۱۹) آزمون رگرسیون رهبری تعامل گرا ودرک سودمندی………………………………………………………………………..
(جدول ۴-۲۰) ضریب هبستگی بین رهبری تعامل گرا بردرک سهولت ……………………………………………………………………
(جدول ۴-۲۱) آزمون رگرسیون رهبری تعامل گراودرک سهولت…………………………………………………………………………….
(جدول۴-۲۲) ضریب هبستگی بین درک سهولت و درک سودمندی………………………………………………………………………..
(جدول ۴ -۲۳) آزمون رگرسیون درک سهولت ودرک سودمندی…………………………………………………………………………….
(جدول ۴-۲۴) ضریب هبستگی بین درک سودمندی و استفاده از تکنولوژی ……………………………………………………………
(جدول ۴-۲۵) آزمون رگرسیون درک سودمندی و استفاده از تکنولوژی………………………………………………………………….
(جدول ۴-۲۶) ضریب هبستگی بین درک سهولت و استفاده از تکنولوژی ……………………………………………………………….
(جدول ۴-۲۷) آزمون رگرسیون درک سهولت و استفاده از تکنولوژی……………………………………………………………………..
فهرست نمودارها
(نمودار۴-۱) هیستوگرام متغیر استفاده از تکنولوژی ……………………………………………………………………………………………..
(نمودار ۴-۲) هیستوگرام متغیر در ک سودمندی …………………………………………………………………………………………………
(نمودار۴-۳) هیستوگرام متغیر در ک سهولت………………………………………………………………………………………………………
(نمودار۴-۴) هیستوگرام متغیر پذیرش تکنولوژی ……………………………………………………………………………………………….
(نمودار۴-۵) هیستوگرام متغیر تاثیر نفوذ ایده ال…………………………………………………………………………………………………
(نمودار ۴-۶) هیستوگرام متغیر انگیزه الهام بخش ………………………………………………………………………………………………
(نمودار ۴-۷) هیستوگرام متغیر محرک انگیزه عقلائی ………………………………………………………………………………………….
(نمودار ۴-۸) هیستوگرام متغیر ملاحضات فردی………………………………………………………………………………………………….
(نمودار ۴-۹) هیستوگرام متغیر پاداش ………………………………………………………………………………………………………………
(نمودار ۴-۱۰) هیستوگرام متغیر مدیریت بر پایه استثنائات……………………………………………………………………………………
(نمودار ۴-۱۱) هیستوگرام متغیر رهبری موارد بی بندو باری………………………………………………………………………………….
(نمودار ۴-۱۲) هیستوگرام متغیر رهبری تحول گرا……………………………………………………………………………………………….
(نمودار ۴-۱۳) هیستوگرام متغیر رهبری تعامل گرا ……………………………………………………………………………………………..
فهرست اشکال
(شکل۱-۲)تاثیر سبک رهبری تحولکرا و تعاماگرا بر پذیرش تکنولوژی …………………………………………………………………
(شکل۲-۱) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

صفحه
۱
۲
۳
۳
۵
۶
۶
۷
۷