هیچ کس نمی تواند منابع استفاده از تکنولوژی اطلاعات را انکار کند. تاثیر تکنولوژی اطلاعات در بخش دولتی و خصوصی کاملاً مشخص و مستند بوده و تحقیقات آکادمیک در تایید این مساله فراوان می باشد (۲۰۰۹، cooper& Gallagher) .
مسئله ای که با آن روبرو هستیم این است که چرا در استقرار و اتخاذ تکنولوژی در مقایسه با بخش های خصوصی تفاوت های فاحشی وجود دارد. که این تفاوت ها باعث هدر رفتن منابع و انحراف تحویل خدمات در بخش دولتی گردیده است. تا این زمان در ادبیات منتشر شده شاهد مطالعات تجربی در مورد تفاوت های سیستماتیک بین بخش دولتی و خصوصی در زمینه کاربرد اتخاذ IT نبوده ایم. در سازمان های دولتی، پرسنل درک روشنی از استراتژیی که باعث کاهش هزینه ها و افزایش میزان اتخاذ تکنولوژی میشود ندارند(۲۰۰۴، Wong &Weleh).
مدل پذیرش فناوری اطلاعات TAM برای تعیین عوامل موثر بر پذیرش فناوری اطلاعات توسط کاربران تیم های اطلاعاتی در سال (۱۹۸۹) توسط دیویس معرفی شد ( محقر و شیر محمدی ،۱۳۸۳ )
محققان و اندیشمندان متعددی به بسط و گسترش این مدل با عوامل مختلف پرداخته. حال آنکه با توجه به اقدامات مدیریتی کاربردی مانند برنامه ها و روش های آموزشی و نیز حمایت تکنیکی سازمانی که می تواند نقش مهمی بر کاربرد تکنولوژی ایفا کنند. توجه محدودی به تاثیری که می تواند سبک رهبری در سازمان بر پذیرش تکنولوژی داشته باشد شده است ۲۰۰۵)، .(schepers&wetzls
از اینرو در این پژوهش به بسط و توسعه TAM به وسیله دو سبک رهبری تحول گرا و تعامل گرا خواهیم پرداخت و از آنجا کخ مقوله پذیرش تکنولوژی کمتر در سازمان های دولتی مورد توجه قرار گرفته و با توجه به اهمیت بخش عمومی این تحقیق در بخش شرکت های دولتی انجام خواهد شد که نتایج آن قابل استفاده در کلیه سازمان ها از جمله سازمان های دولتی و بانک ها خواهد بود.

    1. اهداف تحقیق

سنجش میزان درک سهولت تکنولوژی جدید مورد استفاده در شرکت های دولتی استان گیلان سنجش میزان درک سودمندی تکنولوژی جدید مورد استفاده در شرکت های دولتی استان گیلان
سنجش سبک رهبری مورد استفاده در شرکت های دولتی استان گیلان سنجش میزان تاثیر سبک رهبری تحول گرا و تعامل گرا بر درک سودمندی و سهولت استفاده از تکنولوژی توسط کارکنان شرکت های دولتی استان گیلان از جمله اهداف این پژوهش بوده است.

    1. فرضیات تحقیق

۱-رهبری تحول گرا تاثیر مثبتی بر درک سودمندی تکنولوژی توسط کارکنان شرکت های دولتی استان گیلان دارد.
۲-رهبری تحول گرا تاثیر مثبتی بر درک سهولت استفاده از تکنولوژی جدید توسط کارکنان شرکت های دولتی استان گیلان دارد.
۳-رهبری تعامل گرا تاثیر مثبتی بر درک سودمندی استفاده از تکنولوژی جدید توسط کارکنان شرکت های دولتی استان گیلان دارد.
۴-رهبری تعامل گرا تاثیر مثبتی بر درک سهولت استفاده از تکنولوژی جدید توسط کارکنان شرکت های دولتی استان گیلان دارد.
۵-درک سهولت استفاده از تکنولوژی جدید تاثیر مثبتی بر درک سودمندی استفاده تکنولوژی جدید توسط کارکنان شرکت های دولتی استان گیلان دارد.
۶-درک سودمندی استفاده ازتکنولوژی جدید تاثیر مثبتی بر پذیرش تکنولوژی جدید توسط کارکنان شرکت های دولتی استان گیلان دارد.
۷-درک سهولت استفاده ازتکنولوژی جدید تاثیر مثبتی بر پذیرش تکنولوژی جدید توسط کارکنان شرکت های دولتی استان گیلان دارد.

    1. تعریف مفهومی و عملیاتی متغیر های تحقیق
      1. نظریه رهبری تحول گرا و تعامل گرا

نظریه رهبری تحول گرا و تعامل گرا ریشه درکارهای برنز دارد. برنز، زندگی رهبران سیاسی و اجتماعی که تحول زیادی در ملّت ها، جوامع و گروه ها ایجاد کرده بودند را بررسی کرد. برنز نتیجه گیری کرد که رهبران از دو مجموعه تحول گرا و تعامل گرا رفتارهای متفاوت برای تأثیرگذاری بر پیروان خود استفاده میکنند:

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.