صرف نظر کردن از تمایلات فردی به خاطر گروه
عمل به شیوه ای که احترام دیگران را برانگیزد
نشان دادن احساس قدرت و شایستگی
فداکاری منافع شخصی به خاطر منافع دیگران
اطمینان خاطر دادن از برطرف شدن موانع به دیگران
ب) رفتارهای آرمانی
این شاخص شامل موارد زیر می شود :
صحبت کردن در مورد مهمترین ارزش ها و اعتقاداتشان
تصریح در اهمیت داشتن یک احساس قوی نسبت به هدف
توجه به منافع معنوی و اخلاقی و تصمیمات
گفتگو درباره اهمیت اعتماد نسبت به یکدیگر
ج) ترغیب ذهنی
ترغیب ذهنی عبارت است از برانگیختن پیروان به وسیله رهبر به منظور کشف راه حل های جدید و تفکر مجدد در مورد ح مشکلات سازمانی توسط پیروان. در واقع رفتار رهبر، چالشی را برای پیروان ایجاد می کند که دوباره در مورد کاری که انجام می دهند ، کوشش و تلاش نمایند و در مورد چیزی که می تواند انجام یابد ، دوباره تفکر کنند .
د) انگیزش الهام بخش
انگیزش الهام بخش عبارت است از برانگیختن و بالا بردن انگیزش در پیروان که با توسل به احساسات زیردستان صورت می پذیرد. تاکید انگیزش الهام بخش بر احساسات و انگیزه های درونی است نه بر تبادلات بین رهبر و پیرو.
م ) ملاحضات فردی
رهبران تحول گرا توجه ویژه ای به نیازهای هر پیرو به عنوان رفتار مربی یا استاد برای دستیابی به موفقیت یا رشد دارند. پیروان رشد یافته به صورت پیاپی سطوح توانمندی های بالقوه شان را بالاتر می برند ف فرصت های جدید یادگیری به همراه یک جو حمایت کننده از رشد و پیشرفت ایجاد می شود
رهبری بی قید و بند:
مدیریت بی قید و بند به فقدان رهبری بر می گردد. رهبران بی قید و بند در رابطه با رهبری هیچ نوع فعالیتی انجام نمی دهند و هنگامی که مسائل مهمی نیز مطرح می شود آن ها معمولاً مداخله ای انجام نمی دهند. علاوه بر این، آن ها نسبت به تصمیم گیری بی میل بوده و نمی خواهند که از اختیار خود استفاده کنند و لذا فعالیتهای خود را به تأخیر انداخته و مسئولیت های رهبری خود را نادیده می گیرند. آن ها معمولاً برای پیروان جهت دهی خیلی کمی فراهم می کنند و تلاش کمی برای رضایت آن ها انجام می دهند و خود یا پیروانشان را رشد نمی دهند(Hoy &Miskel, 2008).
جدول ۲-۲ویژگی های رهبری تحول گرا را از دیدگاه صاحب نظران مختلف نشان می دهد.
(جدول۲-۲) ویژگی های رهبری تحول گرا

کرمرهورن (۱۹۹۷)
(بیک زاد و فلسفی ۱۳۸۸ : ۹)
تعیین چشم انداز – کاریزما- استفاده از نمادها – توانا سازی – تهیج ذهنی – پایبندی به اصول
ادگارشاین (Boje 2000) کانون توجه – فعالیت های هدفمند – مدلسازی رفتارهای مثبت – تاکید روی منابع انسانی
بنیس و نانوس (۱۹۸۵)
(سنجقی ۱۳۸۰ : ۲۹۸)
ایجاد چشم انداز مشترک- معنادادن از طریق ارتباطات – ایجاد اعتماد میان رهبر و پیرو – توسعه خویشتن
بس (۱۹۸۹)
(آغاز ۱۳۸۷ : ۴)
نفوذ آرمانی – انگیزش الهام بخش – ترغیب ذهنی – ملاحضات فردی
برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.