برداشت ذهنی از سودمندی ، احتمال ذهنی شکل گرفته در کاربران درباره مفید بودن انواع فناوری های اطلاعاتی در دسترس در محیط کار برای انجام وظایف است بدین ترتیب که هرچه این فناوری ها عملکرد کاری آنها را در بستر سازمانی بهبود بخشد مفیدتر بوده و در نتیجه بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد (۱۹۸۹،Davis et all )
برداشت ذهنی از سهولت استفاده ، احتمال ذهنی شکل گرفته در کاربران در باره آسانی استفاده از انواع فناوری های اطلاعاتی در دسترس در محیط کار برای انجام وظایف است بدین ترتیب که فناوری های فوق هرچقد به تلاش کمتری برای یادگیری و نحوه استفاده از آنها نیاز داشته باشد بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد (Davis et all, 1989 ، ۲۰۰۳ Amoako et all,، Klopping & Mc Kinniy , 2004 ).
در مسیر توسعه مدل TAM در سال (۲۰۰۵) تحقیقی با هدف بررسی تاثیر سبک های رهبری تحول گرا و مقابل گرا بر پذیرش فناوری اطلاعات در سازمانها انجام شده و از آنجا که مدل TAM دارای فاکتورهای اثر گذار سیستم و غیر سیستم است کارشناسان در بررسی این مقوله توجه خاصی به سودمندی و سهولت درک شده توسط کاربران نشان دادند و رهبری تحول گرا و تعامل گرا بر روی این دو فاکتور اثر می گذارد .
سبک رهبری تحول گرا بر پایه کاریزما ، ملاحظات فردی ، شبیه سازی عقلانی و انگیزش الهام بخش استوار است رهبری تعامل گرا بر پایه پاداش مشروط و مدیریت برمبنای استثنا بیان شده است در مورد درک سودمندی استفاده از تکنولوژی چنانچه رهبر اشراف کاملی بر مزایای اجرای یک تکنولوژی داشته باشد تحلیل اهداف کارکنان و جستجوی یک راه سریع الاجرا را مد نظر قرار می دهد سبک رهبری عملگرا نیز دارای خاصیت اثربخشی هزینه است که خوذ بیان کننده نحوه کاهش هزینه ها خواهد بود همچنین رهبری تحول گرا مکانیسمی برای خلاق کردن افراد خواهد بود رهبری تحول گرا همگام با سودمندی استنباط شده مکانیسم دیگری برای نفوذ بر سهولت کاربرد در صورت حمایت رهبر از خلاقیت و آزاد اندیشی را دربر خواهد گرفت که کارکنان تمایل بیشتری در استفاده از فناوری های جدید را از خود نشان دهد ۲۰۰۵)، .(schepers&wetzls
۲-۳-۵- پذیرش و مقاومت:
تاکنون مفاهیم گوناگونی برای پذیرش ارائه شده است ولی معمول ترین آن عبارتست از تصمیم اولیه مبتنی بر استفاده یا عدم استفاده (۱۹۸۹،Davis) .
در این صورت از کاربران خواسته می شود تا به سوالاتی در رابطه با دلایل استفاده از تیم پاسخ دهند البته تاکید محققان بر واکنش کوتاه مدت کاربران به سیستم است که هیچ تضمینی برای ادامه این روند وجود ندارد، در واقع طبق نظر کارامانا ، استراب و شروانی بین عقیده کارکنان هنگام پذیرش اولیه و پذیرش نهایی تفاوت وجود دارد(۱۹۹۹،Krahana et all).
در مورد تفاوت نیز تعاریف بسیاری وجود دارد که از معتبرترین آنها تعریف نیوتن و مقاومت واکنش معکوس به تغییر پیشنهادی است (۱۹۸۸،Hirschneim & newman).
حمایت و پشتیبانی مدیریت ارشد سازمان از فناوری اطلاعات :
حمایت و پشتیبانی مدیریت ارشد سازمان از کاربرد فناوری از جمله عواملی است که وجود آن برای موفقیت و نبود آن برای شکست کاربرد فناوری در چه بخش خصوصی و چه در بخش دولتی همواره مورد تاکید بوده است در سازمانهای دولتی ایران نیز که میزان اختیارات مدیران ارشد بسیار زیاد است حمایت با عدم حمایت این مدیران در موفقیت یا شکست کاربرد فناوری اطلاعات دارای اهمیت فراوان است (مشایخی و همکاران، ۱۳۸۴ )
۲-۳-۶- عوامل موفقیت و شکست کاربرد تکنولوژی اطلاعات در سازمانهای دولتی ایران:
عوامل موفقیت :
درگیری مستقیم مدیریت ارشد سازمان در کاربرد فناوری اطلاعات
وجو فردی مسئول برای کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان (فردی مسئول که پروژه ها را از ابتدا تا انتها دنبال کند)
اولویت داشتن کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان
تقسیم پروژه های بزرگ فناوری اطلاعات به مراحلی که امکان تحویل و استقرار جداگانه هر مرحله برای آن وجود داشته باشد
وجود نظام انگیزشی پشتیبان کاربرد فناوری اطلاعات
وجود مشاوران واجد شرایط برای سازمان در زمینه فناوری اطلاعات
مشاهده پذیری نتایج کاربرد فناوری اطلاعات در سطح سازمان
وجود نگرش هیئت در سازمان نسبت به کاربرد فناوری اطلاعات
یادگیری از تجارب سازمانهای موفق در کاربرد فناوری اطلاعات
تناسب و همخوانی کاربرد فناوری اطلاعات با هدف های سازمان
تناسب و همخوانی کاربرد فناوری اطلاعات با استراتژیهای سازمان
کنترل پروژه های کاربرد فناوری اطلاعات در طول توسعه و استقرار آنها
قابلیت استفاده فناوری اطلاعات برای کاربران
وجود قوانین و مقررات مناسب
عوامل شکست استقرارسیستمهای اطلاعاتی:
استفاده از مدیران فاقد کفایت برای پروژه های کاربرد فناوری اطلاعات
نا مشخص بودن فرایندهای سازمان
نبود سازوکاری مناسب برای کاربردی کردن طرح های فناوری اطلاعات
جدول زیر عوامل کلیدی موثر بر کاربرد فناوری اطلاعات در سازمانهای دولتی ایران را در شش دسته عوامل انسانی ، عوامل ساختاری ، عوامل محیطی ، نقش مدیریت ارشد ، ظرفیت برنامه ریزی ، و ظرفیت تغییر نشان می دهد. (مشایخی و همکاران ۱۳۸۴ )
(جدول ۲-۴ ) دسته بندی عوامل کلیدی موثر بر کاربرد فناوری اطلاعات(مشایخی و همکاران ۱۳۸۴ )

عوامل انسانی عوامل ساختاری
۱٫آگاهی مدیریت ارشد سازمان (م/ش)
۲٫وجود نگرش مثبت (م)
۳٫مشاهده پذیری (م)

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.