توصیف شرایط یا نگرش عمده ای از افراد ( تحقیق پیمایشی، همبستگی، …)
جستجوی پاسخ و راه حل برای یک مساله و مشکل واقعی ( تحقیق کاربردی)
در طی فرایند تحقیق با بکارگیری ابزارهای جمع آوری ، داده ها به طور عینی و معتبر، مشاهده، بررسی و استخراج می شوند و سپس با استفاده از فنون تجزیه و تحلیل توصیفی و استنباطی بطور کمی و غیرکمی سعی سعی می شود، که ادعا ها و حدس های علمی اولیه ( فرضیه ها ) آزمون شده و در نهایت فرضیه ها رد یا پذیرفته می شوند و نتیجه گیری نهایی صورت پذیرد. ( خاکی، ۱۳۸۳، ص۸۸ )
با این اوصاف روش تحقیق را می توان به عنوان مجموعه ای از قواعد، ابزارها، و راه های معتبر نظام یافته ای برای بررسی واقعیت ها ، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات دانست، اتخاذ روش علمی تنها راه دستیابی به دستاوردهای قابل قبول و علمی است.
در این فصل از روش های مورد استفاده در تحقیق به منظور بررسی جامعه آماری، حجم نمونه، روش های نمونه گیری، روش ها و ابزار مورد استفاده برای گردآوری اطلاعات و روش های تجزیه و تحلیل آن ها، و بحث روایی و پایایی ابزار گردآوری، مورد تشریح و بیان گرفته است.
۳-۲- طرح تحقیق :
به طور کلی انواع تحقیق بر دواساس طبقه بندی می شوند :
طبقه بندی براساس هدف که شامل :
پژوهش های ( بنیادی)، تحقیق کاربردی، تحقیق و توسعه، تحقیقات ارزیابی ئ تحقیق عملی( کاربردی) می باشد.
هدف از تحقیق کاربردی بدست آوردن درک یا دانش لازم برای تعیین ابزاری است که بوسیله آن نیازی مشخص و شناخته شده برطرف گردد. در این تحقیق هدف کشف دانش تازه ای است که کاربرد مشخصی را درباره فراورده یا فرایندی در واقعیت را دنبال می کند. به عبارت دقیق تر تحقیق کاربردی تلاش برای پاسخ دادن به یک معضل و مشکل عملی است که در دنیای واقعی وجود دارد. ( خاکی، ۱۳۸۳، ص۹۵ )
تحقیق حاضر از نوع تحقیق کاربردی است.
طبقه بندی براساس روش که شامل :
روش تاریخی، روش توصیفی – کیفی، روش پیمایشی ( زمینه یابی ) ، روش تحلیل محتوای، تحقیق میدانی، و تحلیل موردکاوانه، پانل، تحقیق همبستگی، پژوهش های علمی ( آزمایشی ) می باشد.
تحقیق توصیفی آن چه را که هست توصیف و تفسیر می کند و به شرایط یا روابط موجود، عقاید متداول ، فرایندهای جاری ، آثار مشهود یا رویدادها و آثار گذشته را نیز که به شرایط موجود مربوط می شوند، مورد بررسی قرار می دهد. ( خاکی ، ۱۳۸۳، ص ۱۰۴ )
تحقیق پیمایشی روش در تحقیق است که فراتر از یک فن خاص در گردآوری اطلاعات است و هدف آن اکتشافی توصیفی و یا تبیینی است. هرچند عمدتاً در آن از پرسشنامه استفاده می شود اما ابزار دیگری از قبیل مصاحبه ساختمند، مشاهده، تحلیل محتوا و … هم به کار کی رود. مشخصه روش پیمایشی ، مجموعه ساختمند یا منطقی از داده هاست که آن را ماتریس صفت ویژگی می گویند. هرمورد از آن برحسب متغیر گرد آوری می شود و با کنار هم گذاشتن این اطلاعات به مجموعه ساختارمندی از داده ها می رسیم. ( خاکی، ۱۳۸۳، ص۱۰۴ ، ص ۱۰۵)
با توجه به توضیحات داده شده این تحقیق از نوع توصیفی و پیمایشی است.
۳-۳- فرایندهای تحقیق :
در این تحقیق نحست با بررسی ادبیات تحقیق و براساس مساله بیان شده ، متغیرهای اصلی تحقیق شناسایی گردید. روش تحقیق در این پژوهش از نظر ماهیت توصیفی و تحلیلی بود وبعد از انجام یکسری مطالعات اولیه و تحقیقات اکتشافی ، متغیر های اصلی تحقیق را تشخیص و در پروپوزال یا طرح تحقیق ارایه شد. سپس فصل اول و دوم تنظیم گردید.
برای اندازه گیری متغیرها، داده ها از طریق پرسشنامه گردآوریشده و سپس از کدگذاری و امتیازدهی با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. با محاسبه مشخصه های توصیفی متغیرها و استخراج جداول و نمودارها، توزیع صفت های متغیر مورد بررسی و فرضیه ها مورد آزمون قرار گرفت.
۳-۴- جامعه آماری:
جامعه آماری عبارت است از مجموعه ای از افراد، اشیاء و …( واحد ) که حداقل در یک صفت مشترک باشند ( خاکی ، ۱۳۸۳، ص۲۵ ). جامعه بنا به نظر اغلب محققان عبارت است از همه اعضای واقعی یا فرضی که علاقمند هستیم یافته های پژوهش را به آن ها تعمیم دهیم ( دلاور، ۱۳۸۰، ص۴۰ ). به عبارت بهتر جامعه آماری عبارت است از کلیه عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی مشخص( جهانی یا منطقه ای) دارای یک یا چند صفت مشترک باشند( حافظ نیا، ۱۳۸۴، ص۱۱۹ ).
جامعه آماری تحقیق حاضرشامل شرکت های دولتی استان گیلان بوده است.
(جدول۳-۱) اسامی ۲۰ شرکت دولتی استان گیلان

ردیف نام شرکت های دولتی تعداد کل کارکنان
۱ شرکت سهامی کرم ابریشم ۱۶۲
۲ شرکت سهامی مخابرات ۱۱۸۲
۳
برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.