۲۰

شرکت پخش فراورده های نفتی

۳۰۰

۳-۵- نمونه آماری :
نمونه عبارت است از مجموعه ای از نشانه ها که از یک قسمت، یک گروه یا جامعه ای بزرگ تر انتخاب می شود، بطوری که این مجموعه معرف کیفیات و ویژگی های آن قسمت، گروه یا جامعه بزرگ تر باشد.( خاکی ، ۱۳۸۳، ص ۲۵ )
نمونه برداری فرایند انتخاب کردن تعداد کافی از میان اعضای جامعه آماری است، بطوریکه با مطالعه گروه نمونه و فهمیدن خصوصیات یا ویژگی های آن ها این امکان وجود دارد که این خصوصیات یا ویژگی ها به اعضای جامعه آماری تعمیم داده شود. ( سکاران، ۱۳۸۱، ص۲۹۶ ).
ضمناً نمونه مطلوب و مناسب به نمونه ای گفته می شود که معرف و نماینده واقعی جامعه ای باشد که از آن انتخاب شده است. نمونه در صورتی معرف جامعه است که بین ویژگی های نمئنه و جامعه تجانس یا شباهت کامل وجود داشته باشد ( دلاور، ۱۳۸۵، ص۹۳ ).
باتوجه به اینکه نمونه گیری به دو صورت کلی و غیر احتمالی انجام می گیرد، در این تحقیق به علت دستیابی آسان به اطلاعات جامعه آماری مورد نظر، روش نمونه گیری از نوع احتمالی طبقه بندی می باشد.
۳-۶- حجم نمونه :
اندازه نمونه به ماهیت پژهش ، ابزار اندازه گیری به کار برده شده ، ویژگی جامعه مورد نظر بستگی دارد. تعمیم یافته های تحقیق از نمونه به جامعه همیشه رضایت بخش نیست، زیرا نمی توان در همه موارد اطمینان داشت که نمونه معرف جامعه است، بلکه در اغلب موارد بین نمونه و جامعه اختلاف وجود دارد. اما در صورتیکه نمونه بصورت تصادفی انتخاب شود و اندازه آن نیز کافی باشد، اختلاف بین نمونه و جامعه کاهش خواهد یافت ( دلاور، ۱۳۸۵، ص۹۰ ص ۹۹).
برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد . این فرمول تعداد ۱۳۸ نفر را به دست داد که با احتساب ۲درصد کارکنان کل هر شرکت تعداد۲۲۷ پرسشنامه بین ۲۰ شرکت دولتی توزیع شد.
فرمول کوکران جهت محاسبه حجم نمونه
 
۳-۷- روش و ابزار گردآوری داده ها و اطلاعات:
روش جمع آوری اطلاعات
روش های میدانی به روش هایی اطلاق می شوند که محقق برای گردآوری اطلاعات ناگریز است با مراجعه به افراد یا سازمان ها و … و نیز برقراری ارتباط مستقیم با آن ها اطلاعات مورد نظر خود را جمع آوری نماید ( حافظ نیا، ۱۳۸۳، ص ۱۷۹ ).
به منظور جمع آوری اطلاعات مورد نیاز در این تحقیق از روش میدانی با مراجعه به کارکنان شرکتهای دولتی استفاده گردیده است.
۳-۸- ابزار جمع آوری اطلاعات:
ابزار اندازه گیری، مقیاس ها و وسایلی هستند که محقق به کمک آن ها قادر است اطلاعات مورد نیاز خود را گردآوری ، ثبت و کمی نماید. ( حافظ نیا ، ۱۳۸۳، ص۱۴۴ ).
یکی از روش های متداول در گردآوری اطلاعات میدانی، روش پرسشنامه ای است که امر گردآوری اطلاعات را در سطح وسیع امکان پذیر می سازد. در تحقیقات توصیفی و نیز تحقیقاتی که از گستره جغرافیایی زیادی برخوردار باشند و یا تعداد افراد جامعه و نمونه زیاد باشد معمولاً از روش پرسشنامه استفاده می شود. ( حافظ نیا ، ۱۳۸۳، ص۱۵۲ ).
پرسشنامه استفاده شده دراین تحقیق :برای اندازه گیری درک سهولت ،درک سودمندی و استفاده از تکنولوژی از پرسشنامه ارایه شده توسط دیویس و ونکاتش در سال۱۹۹۶ استفاده شد.همچنین برای اندازه گیری سبک رهبری از پرسشنامه چند عاملی رهبری ارائه شده توسط باس و اولیو در سال۱۹۸۸ استفاده شد.
۳-۹- روایی تحقیق :
منظور از روایی آن است که آیا ابزار اندازه گیری می تواند خصیصه و ویژگی که ابزار برای آن طراحی شده است را اندازه گیری کند یا خیر ؟ نوع روایی از آن جهت اهمیت دارد که اندازه گیری های نامناسب و ناکافی می تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد.( خاکی ، ۱۳۸۲، ص۲۴۴ ). در این تحقیق برای سنجش روایی صوری و از روش دلفی استفاده شده است.
برای اطمینان از اینکه پرسشنامه این تحقیق از روایی بالایی برخوردار است، پرسشنامه های اولیه در اختیار اساتید راهنما و مشاور قرار گرفته شد
۳-۱۰- پایایی تحقیق :
اعتیار یا اعتماد پذیری ابزار میزان پایایی و سازگاری آن را در اندازه گیری یک مفهوم نشان می دهد و برای ارزیابی ” بر ارزش ” ابزار مفید است.
توانایی ابزار در حفظ پایایی خود در طول زمان – علیرغم شرایط قابل کنترل آزمون و وضعیت خود پاسخ گویان – حاکی از پایداری آن و تغییر پذیری اندک آن می باشد، این توانایی گویایی بر ارزش ابزار است، چرا که هر زمان اندازه گیری صورت گیرد نتایج پایدار به دست می آید. ( سکاران ، ۱۳۸۱، ص۲۲۷ ). مقصود آن است که ابزار اندازه گیری را در یک فاصله زمانی کوتاه چندین بار و به گروه واحدی از افراد بدهیم نتایج حاصل نزدیک به هم باشد. برای اندازه گیری پایایی از شاخصی به نام ” ضریب پایایی ” استفاده می کنیم و اندازه آن معمولاً بین صفر تا یک تغییر می کند. ضریب پایایی صفر معرف عدم پایایی و ضریب پایایی یک معرف پایایی کامل است. ( خاکی ، ۱۳۸۲ ، ۲۴۵ )
در ادامه کلیه مراحل و جداول مربوط به پایایی تحقیق ارائه می گردد.
اما آن چه در این تحقیق جهت محاسبه ضریب پرسشنامه با تاکید بر همسانی درونی سوالت بکار رفته ، استفاده از ضریب آلفای کرنباخ می باشد. آلفای کرنباخ یک ضریب اعتبار است که میزان همبستگی یک مجموعه را با هم منعکس می کنند، آلفای کرنباخ بر حسب میانگین همبستگی داخلی میان پرسش هایی که میان یک مفهوم را می سنجد، محاسبه می شود هر قدر آلفای کرنباخ به عدد ۱ نزدیک باشد سوالات پای

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

دارترند و اعتبار سازگاری درونی بیشتر است. ( سکاران ، ۱۳۸۱ ، ص ۳۸۱ ).
از همین رو با استفاده از نرم افزار spss به محاسبه این مقدار پرداخته شده است. فرمول استفاده شده به شکل زیر می باشد. ( نگهبانی و مسجابی ، ۸۴ ، ص۷۲ ).
(۱ ) Ra =
= j تعداد زیر مجموعه سوال های پرسشنامه
= Sj واریانس زیر آزمون j
= S2 واریانس کل آزمون

ALPHA