• بحران های که از بیرون، سازمان را تحت تاثیر قرار میدهند: این بحران ها برعکس بحران های درون سازمانی، سازمان را یکباره در کام خود فرو می برند. نمونه این بحران ها را می توان دست بردن در فراورده های، خرابکاری و سوء استفاده از کامپیوتر و شبکه کامپیوتری سازمان دانست.
 • بحران هایی که از رابطه سازمان ها با دولت ها سرچشمه میگیرد: اکثر زمینه های تجاری و کسب و کار با موسسات دولتی، محلی، ملی، بین المللی تنظیم می شوند. برای مثال شرکتی امکان دارد بازار خود را به این علت که دولت کشور وارد کننده کالا معیارهای جدیدی وضع می کند به طور ناگهانی از دست بدهد یا سازمان های تولیدی کشوری، یکباره با ورود کالاهای ارزان قیمتی مواجهه شوند که بازار کالاهای داخلی را علی رغم مقررات برای جلوگیری از این پیشامد تحت سلطه خود قرار می دهند. اگر دولت ها فاقد سیاست پیشگیری از این رویدادها باشند، یا از محافظت سازمان ها تولیدی داخلی غفلت نمایند، این سازمان ها به سرعت با وضعیت بحران رو به رو می شوند.
 • بحران هایی که از نقش و ماهیت افراد در شرایط بحرانی پدید می آیدسالهاست که توجه نویسندگان به جنبه های روان شناختی بحران معطوف شده است. مطالعات نشان می دهد که با افزایش فشار روانی، تواناییهای فرد در تصمیم گیری به شدت پایین می آید. فشار روانی حاصل از این گونه بحران موجب می شود تصمیم گیرنده در وضعیت بحرانی دید و بینش خود را از دست بدهد و نتواند جنبه های اساسی موقعیت را درک کند.
 • بحران هایی که از نقش سازمان های دولتی و کارگزاران داوطلب در مقابله با بحران های حاصل از اعمال بشر به وجود می آید: دسته پنجم بحران ها از ایفای نقش شازمان ها، کارگزاران داوطلب و مقامات دولتی در مقابله با بحران های حاصل از اعمال و رفتار انسان ها به وجود می آید. پژوحش در این خصوص به واکنش های سازمانی و رفتاری نسبت به بحران و سیستم های پیشگیری یا محدود کردن اثر بحران ها می پردازد یا سایر مطالعات درباره بحران هایی را مورد بررسی قرار می دهد که پیام های فرامرزی دارند.
 • طبقه بندی بحران ها از لحاظ داخلی یا خارجی و فنی- اقتصادی یا سازمانی اجتماعی بودن(رضوانی، ۱۳۸۵).
  در یک طبقه بندی میتراف بحران ها را از دو جنبه داخلی یا خارجی بودن و فنی- اقتصادی و یا سازمانی- اجتماعی بودن مورد بررسی قرارداده است.
  جدول (۲-۱): طبقه بندی بحران ها از دیدگاه میتراف فنی- اقتصادی

  1. بحران های فنی- اقتصادی داخلی:
  1. بحران های فنی- اقتصادی خارجی:
  ·

   • کاهش میزان محصولات یا خدمات،
   • بروز نواقص یا سوانح صنعتی در محیط کار،
   • خراب شدن رایانه ها و دستگاه ها،
   • نارسایی در سیستم های اطلاعاتی مدیریت،
   • ورشکستگی مالی،
   • استهلاک منابع فنی و اطلاعاتی،
  ·