• شایعه سازی و بهتان زدن به سازمان،
 • گروگانگیری مدیران سازمان و اخذ رشوه از سازمان توسط عوامل ذی نفوذ محیطی،
 • جعل محصولات توسط رقبا،
 • اعتصاب، تحریم، آدمکشی برای اخذ امتیازات غیر قانونی،
 • داخلی خارجی فردی و اجتماعی- سازمانی
  انواع بحران ها در آموزش و پرورش
  در دنیای امروز بسیاری از سازمان ها به دلیل کم توجهی به محیط و نداشتن برنامه شناسایی و مدیریت بر آن، دچار شوک و بحران می شوند. بروز شک و بحران می تواند فعالیتهای جاری یک سازمان را مختل کرده و اعتبار آتی وآن را به خطر اندازد(خراسانی، ۱۳۸۴).
  بحران های سیاسی: قدرت های سیاسی امروزه دارای پیچیدگی هایی هستند که روی سازمان های اجتماعی تاثیر گذارند. یکی از دلایل عمده این مسئله این است که امروزه روابط میان سازمان ها گسترش یافته و نظارت قدرت حاکم بر فعالیت های سازمان بیشتر اعمال می شود( خراسانی، ۱۳۸۴).
  بحران ناشی از سوانح طبیعی: این گونه بحران ها بر اثر عوامل طبیعی ایجاد می گردند. از قبیل سیل ، زلزله و …(نظری، ۱۳۸۶).
  بحران ناشی از جنگ، حملات خرابکارانه و تروریستی: مانند حمله های موشکی ، بمب گذاری و حملات انتهاری(نظری، ۱۳۸۶).
  بحران های مالی: منظور بحران هایی است که در اثر اختلال در کارکرد نظام مالی سازمان رخ می دهد و موجب آشفتگی اساسی در سازمان می شوند. از قبیل مفقود شدن اسناد مالی با اهمیت، جعل اسناد مالی، وارد شدن خسارات شدید مالی، اختلاس، عدم تحقق درآمدها، افزایش غیر مترقبه هزینه ها، ازبین رفتن منابع تامین وجوه، شیوع رشوه، بلوکه کردن دارایی ها(خراسانی، ۱۳۸۴).
  بحران های اطلاعاتی– امنیتی: بحرانی است که در اثر اختلال در طراحی، تجهیزات و کارکرد نظامهای حفاظتی، اطلاعاتی، امنیتی و رایانه ای در سازمان رخ می دهد و موجب آشفتگی در سازمان می شود. از قبیل تقلب و دسترسی غیر مجاز، استراق سمع در خطوط ارتباطی اطلاعاتی، افشای غیر مجاز اطلاعات حساس، ناکارآمدی سخت افزاری و نرم افزاری، مفقود شدن مدارک و اطلاعات(نظری، ۱۳۸۶).
  مدلهای مدیریت بحران
  مدل بارنت:
  بارنت در مدل خود وظایف و عواملی که سازمان را قادر به استفاده مناسب از مدیریت بحران کند را تشریح می کند. در این مدل ابتدا نویسنده چهار عامل را که در مقابل مدیریت بحران وجود دارد را نشان می دهد: فشار زمانی، مسائل مربوط به کنترل، سطح تهدید، و محدودیتهای مربوط به انتخاب نوع مقابله با بحران(بودریوکس، ۲۰۰۶)[۲۲].
  شکل (۲-۲): مدل مدیریت بحران، تحلیل استراتژیک بارنت
  بارنت ادعا می کند این عوامل توانایی یک سازمان را برای تمرکز و مدیریت استرتژیک یک موقعیت بحرانی را کاهش می دهد. طبق این این مدل تا زمانی که این چهار عامل تحت کنترل مدیریت سازمان قرار نگیرد، مدیریت استراتژیک سازمان آغاز نخواهد شد. بارنت این مدل شش مرحله ای را به سه طبقه کلی دسته بندی می کند. شناسایی، مواجهه و پیکر بندی مجدد، مرحله شناسایی ترکیبی از هدفگذاری و تحلیل محبط است؛ این مرحله آمادگی در مقابل بحران است. مواجهه شامل ایجاد استراتژی و ارزیابی استراتژی است؛ نقطه ای که سازمان با بحران درگیر می شود. مرحله آخر نیز پیکر بندی مجدد است که در برگیرنده اجرای استراتژی و کنترل استراتژی است؛ یعنی چگونگی تطبیق سازمان با موقعیت بحرانی، به اعتقاد نویسنده در طول بحران دشواری اجرای صحیح وظایف مدیریت سازمان به صورت فزاینده افزایش می یابد(ایبید، ۲۰۰۳)[۲۳].
  مدل گنزالس هررو و پرات:
  برخی مدلهای مدیریت بحران مقایسه ای بین بحران و چرخه زندگی است . بر اساس این قیاس بحران در زمانی متولد شده و درنهایت ازبین می رود؛ یعنی بحران دارای نقطه آغاز و نقطه پایان است. مدل چهار مرحله ای گنزالس هررو و پرات نیز از این نوع مدلهاست. این چهار مرحله عبارتند از: تولد، رشد، بلوغ و افول(کومبز، ۱۹۹۹)[۲۴].
  بحران
  افول بلوغ رشد تولد
  زمان
  نمودار (۲-۱): چرخه زندگی بحران (گنزالس و هررو و بات)
  اگرچه این مدل یک مدل ابتدایی است اما تا حدودی قادر به توصیف بحران است. این مدل بحران را به مراحل کاملا مجزا و قابل تعریف تقسیم نموده و چگونگی تغییر یک بحران در طول زمان را نشان می دهد. این مدل تشریحی ساده اما موثر از دوره زندگی یک بحران است. گنزالس هررو و پات این مدل را در سال ۱۹۹۶ برای توضیح تاثیر اقدامات مدیریت سازمان در موقعیت بحرانی بکار گرفتند. نویسندگان این مدل اعتقاد دارند با مجموعه اقدامات مدیریت قبل از بروز بحران، سازمان قادر خواهد بود تاثیرات و نتایج بحران را تغییر دهد(ایبید، ۲۰۰۳).
  بحران
  بحران گذشته
  برنامه ریزی پیشگیری
  دخالت مدیریت
  عدم بروز بحران
  زمان
  نمودار۲-۲: توسعه مسئله با دخالت و بدون دخالت مدیریت سازمان
  همانگونه که شکل نشان می دهد یک بحران ممکن است قبل از رسیدن به مرحله بلوغ با اقدامات و دخالت های مدیریت سازمان ازبین برود.
  مدل پیرسون ومیتراف

  دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir