۱-۲) بین سیستم مدیریت دانش مشتری و خدمات پس از فروش[۱۲] رابطه معناداری وجود دارد.
۱-۳) بین سیستم مدیریت دانش مشتری و بسته بندی[۱۳] رابطه معناداری وجود دارد.
۱-۴) بین سیستم مدیریت دانش مشتری و نحوه تولید و پردازش [۱۴]رابطه معناداری وجود دارد.
۱-۵) بین سیستم مدیریت دانش مشتری و مکانیسم های دسترس[۱۵] رابطه معناداری وجود دارد.
۱-۶) بین ابعاد سیستم مدیریت دانش مشتری و نوآوری استراتژیک مبتنی بر بازار صادرات رابطه معنی داری وجود دارد.
۱-۷) گرایش به سیستم مدیریت دانش مشتری در شرکت در وضعیت مطلوبی قرار دارد.
۱-۸) گرایش به نوآوری استراتژیک در شرکت در وضعیت مطلوبی قرار دارد.
۱-۶٫ اهداف پژوهش
اهداف اصلی
بررسی رابطه بین سیستم مدیریت دانش مشتری با نوآوری استراتژیک مبتنی بر بازارصادرات؛
اهداف فرعی:
۱-۱) بررسی رابطه بین سیستم مدیریت دانش مشتری و نوآوری محصول؛
۱-۲) بررسی رابطه بین سیستم مدیریت دانش مشتری و خدمات پس از فروش؛
۱-۳) بررسی رابطه بین سیستم مدیریت دانش مشتری و بسته بندی؛
۱-۴) بررسی رابطه بین سیستم مدیریت دانش مشتری و نحوه تولید وپردازش؛
۱-۵) بررسی رابطه بین سیستم مدیریت دانش مشتری و مکانیسم های دسترس؛
۱-۶) بررسی رابطه بین ابعاد سیستم دانش مشتری با نوآوری استراتژیک مبتنی بر بازارصادرات؛
۱-۷) بررسی گرایش به سیستم مدیریت دانش مشتری؛
۱-۸) بررسی گرایش به نوآوری استراتژیک.
۱-۷٫ تعاریف مفهومی و عملیاتی
۱-۷-۱٫ تعاریف مفهومی
سیستم مدیریت دانش مشتری: دانش مشتری، نوعی از دانش (همچنین داده ها یا اطلاعاتی که می تواند تحلیل، تفسیر و در نهایت تبدیل به دانش شود) در حوزه ارتباط با مشتری است که می تواند بطور مستقیم و یا غیرمستقیم بر عملکرد سازمانی تأثیر گذارد (شامی زنجانی و نجف لو،۱۳۹۰: ۱۶۹).
نوآوری استراتژیکتوانا ساختن یک شرکت برای ایجاد فضای صنعتی جدید و تسهیل خلق بازارهای جدید ( هامل و پراهالد، ۱۹۸۹).
۱-۷-۲٫ تعاریف عملیاتی
سیستم مدیریت دانش مشترینتیجه و امتیازی که متغیر مورد بررسی در تحقیق حاضر از پرسشنامه تحقیق و مطالعه ی حاضر به دست خواهد آورد تعریف عملیاتی سیستم دانش مشتری در تحقیق حاضر و از نظر محقق انجام دهنده تحقیق است.
نوآوری استراتژیکنتیجه و امتیازی که متغیر مورد بررسی در تحقیق حاضر از پرسشنامه محقق ساخته به دست خواهد آورد، تعریف عملیاتی نوآوری استراتژیک در تحقیق حاضر و از نظر محقق انجام دهنده تحقیق است.
۱-۸٫ روش انجام پژوهش
۱-۸-۱٫ نوع پژوهش
این تحقیق از نظر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است و از نظر جمع آوری داده ها، توصیفی ـ پیمایشی، از نوع همبستگی[۱۶] است. مرحله اول مربوط به مطالعات ادبیات موضوع و نتایج یافتههای تحقیقات مشابه و تئوری های مربوطه می باشد. در مرحله بعد عملیات میدانی، با مراجعه به کارخانه نمونه گیری شده و به روش نمونه گیری تصادفی ساده و تکمیل پرسشنامهها توسط مدیران و کارکنان، دادههای مرتبط با سیستم مدیریت دانش مشتری و نوآوری استراتژیک جمع آوری گردید.
در مرحله بعد به تجزیه و تحلیل داده ها و یافتن رابطه بین متغیرهای تحقیق و آزمون فرضیهها به کمک نرمافزارهای مورد نیاز و در پایان به نتیجه گیری از تحقیق و ارائه پیشنهادهای لازم در رابطه با اهداف کاربردی تحقیق، پرداخته شد.
۱-۸-۲٫ ابزار جمع آوری اطلاعات
ابزار جمع آوری اطلاعات مطالعات در مرحله اول مطالعات کتابخانهای و سپس پرسشنامه بود. ابتدا با مراجعه به کتب، مقالات و منابع موجود اطلاعات لازم برای مباحث نظری جمع آوری شد، در مرحله بعد پرسشنامه ای تهیه و تنظیم شد. سپس بین۱۸۰ نفر توزیع شد و سپس پایایی آن به روش آلفای کرونباخ اندازه گیری شد و در حجم نمونه مورد نظر توزیع شد. پرسشنامه متناسب با عوامل فرض شده و با مقیاس لیکرت طیف ۵ طراحی شد.
۱-۸-۳٫ جامعه آماری
جامعه آماری این تحقیق۱۲۰۰نفر در کارخانه فولاد شاهین شهر بناب بود.
۱-۸-۴٫ حجم نمونه
حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان با سطح اطمینان ۹۵ درصد و خطای ۵ درصد، ۱۸۰ نفر بود. که از این تعداد ۱۸۰ پرسشنامه قابل استفاده جمع آوری شد.
۱-۸-۵٫ روش نمونه گیری
در این تحقیق بعد از تعیین دقیق کارخانه فولاد نمونه گیری به روش تصادفی ساده انتخاب شد، نمونه گیری درکارخانه فولاد شاهین در شهر بناب انجام شد و سرانجام پرسشنامه در روزها و ساعات مختلف در بین کارکنان توزیع شد.
۱-۹٫ متغیرهای تحقیق
متغیرهای تحقیق شامل ۲ متغیر است که ۱ متغیر آن مستقل و ۱ متغیر آن وابسته می باشد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.