همچنین سانگ[۳۰] معتقد است مدیریت دانش فرآیندی است که سازمانها از آن طریق اطلاعات جمع آوری شده خود را بکار میگیرند (صلواتی و همکاران، ۱۳۹۰: ۶۲). ماهیت دانش و میزان عینی بودن یا ذهنی بودن نقش مهمی در تعیین راهبرد مناسب دارد. دانش عینی به دانشی اطلاق می شود که ملموس باشد، این دانش مستند شده یا امکان مستند سازی آن به آسانی وجود دارد دانش ذهنی در ذهن افراد قابل انتقال است. این دانش شکلی ناملموس دارد. بیان و مستند سازی این دانش گاهی آسان است (گزنی، ۱۳۸۶: ۱۰۴).
دانش آفرینی منبع کلیدی نوآوری در هر سازمان تلقی شده و فرآیند توسعه محصول جدید در درون فرآیند دانش آفرینی سازمانی محقق میشود. دانش آفرینی سازمانی به منزله بسط خطوط تولید فعلی سازمان و توسعه محصول جدید است. مدیریت دانش با فراهم ساختن مکانیزم های هماهنگی برای تبدیل منابع به توانمندی ها و در نهایت ایجاد نوآوری در سازمان (تولید، محصول، رویه ها، فرآیندها وغیره) نقش مهمی در این مورد ایفا می کند (محمدی فاتح و همکاران،۱۳۹۰: ۱۱۴و ۱۱۳). مدیریت دانش شرکت را قادر به سازماندهی، جستجو، استفاده صریح از پیکره دانش در پاسخ به نیازهای در حال تغییر مشتریان در شرایط و فن آوری جدید می کند (ون زیل،۲۰۰۳: ۸ و۷). مدیریت دانش یک نقش تعیین کننده در پیاده سازی استراتژی مدیریت ارتباط با مشتری به عنوان عامل تغییر در چشم انداز سازمانی، یادگیری و نوآوری در سازمان دارد ) ایورا گاردیو و همکاران، ۲۰۱۰ :۸۱). مدیریت دانش، تمرکز بر گرفتن دانش کارکنان در مورد مشتریان، رقبا، محصولات و خدمات تولید شده در سازمان است، که این دیدگاه مدیریت دانش، در داخل سازمان می باشد (رولینز و هالینن،۲۰۰۵: ۴).
۲-۳-۳٫ اهداف مدیریت دانش
۱- تدوین راهبردهای مشخص برای تحقق مبادلات آنی دانش ، مبادله دانش می تواند از طریق مشارکت در دانش، تدوین و برقراری روابط استاد ـ شاگردی صورت بگیرد.
۲- تسریع انتقال دانش
۳- تبدیل مدیریت دانش به جزئی از وظایف کارکنان از طریق انجام وظیفه تمام وقت تعدادی از کارکنان ستادی دانشور که می تواند به پدیده فراگیر تبدیل شود.
۴- ایجاد نوعی فرهنگ سازمانی فوق العاده تا دانش، آزادانه و راحت بر سازمان مسلط شود.
۵- مدیریت دانش در پی انجام کارهای جالب و جدید است.
۶- مدیریت دانش شکل خاصی از دانش را سازمان داده و فعالیتهای خاص مربوط به دانش را بهبود می بخشد.
۷- مدیران دانش موجب تسلط بر مدیریت پروژه، مدیریت تغییر و فن آوری می شوند (ایمانی،۱۳۹۱: ۱۳۰).
مدیریت دانش، مشتریان و جامعه را نیز منتفع می کند. استفاده از راهبرد تدوین دانش در سازمان ها انجام بهتر رسالت سازمانی را به همراه خواهد داشت و در سایه استفاده مجدد از دانش و تجربیات سازمانی، آنچه به مشتریان سازمان ارائه می شود قابل اعتمادتر، باکیفیت تر، ارزان تر و سریع تر خواهد بود (گزنی،۱۳۸۶: ۱۰۰).
۲-۳-۴٫ انواع مدل های استراتژی مدیریت دانش
بلود گود (۲۰۰۱) سه استراتژی عمومی برای مدیریت دانش را چنین معرفی می کند:
۱- استراتژی ایجاد دانش
۲- استراتژی انتقال دانش
۳- استراتژی محافظت از دانش
استراتژی اول بر ایجاد دانش جدیدی متمرکز است که می تواند جهت توسعه محصولات و خدمات جدید بکار رود. استراتژی دوم بر انتشار سریع دانش در سازمان به منظور بهره برداری کامل از آن متمرکز است. استراتژی سوم بر کد گذاری دانش به نحوی متمرکز است که از تکثیر و استفاده شدن آن توسط رقبا محافظت نماید.
(اخوان و باقری، ۱۳۸۹ : ۱۷۳ و ۱۷۲). استراتژیهای مدیریت دانش.شکل شماره ۲-۳
استراتژی یکپارچه مدیریت دانش مشتری و مدیریت دانش فرصت ایجاد یک پیوند پایدار بین شرکت و مشتری در بازارهای در حال تغییر سریع اقتصاد را فراهم می کند ( وان زیل،۲۰۰۳: ۳ ). استراتژی مدیریت دانش به فرآیندها و زیرساختهای سازمانی که در کسب، خلق و تسهیل دانش به کارگرفته میشود، اطلاق میگردد ( زاک، ۲۰۰۲: ۱۳۱).
۲-۳-۵٫ کاربردی های مدیریت دانش
چهار کاربرد کلیدی مدیریت دانش مبتنی بر مدلی است که اولین نقش مدیریت دانش را به عنوان اشتراک دانش در تمامی سازمان در نظر می گیرد به نحوی که هر فرد و یا گروهی دانش را با عمق کافی درک کند. این چهار کاربرد مدیریت دانش عبارتند از:
۱- واسطه گری ـ پیوند صاحب دانش به جوینده دانش؛
۲- بیرونی ساختن ـ کسب و مقوله بندی کردن دانش؛
۳- درونی ساختن ـ بازیابی در یک حالت شخصی؛
۴- شناخت ـ بکار بردن دانش در فرآیند کسب و کار.
این کاربردها در میان همه اقسام دانش از عیان تا نهان تحت تأثیر قرار میگیرند.
مدیریت دانش در ارتباط با محرک پیش بینی نشده و واکنش های طراحی شده خلاق است ( فراپائولو، ۱۳۸۸: ۴۰-۳۶). مدیریت دانش، داده های مشتری را قادر میسازد تا به طور موثر به دانش مشتری با ارزش تبدیل شود که میتواند به صورت مناسب ذخیره و به اشتراک گذاشته شود.
توانایی زیر ساخت های مدیریت دانش کارآمد: ۱- بدست آوردن دانش بسیار از مکانهای مختلف۲- حفظ و انتشار دانش۳- ارائه قابلیت های گروه افزار مانند: یاداشت های لوتوس برای به اشتراک گذاری، توزیع و ارائه دانش در صفحات خانگی و سایت های مختلف، اینترانت مختلف در داخل بخش های مختلف۴- سازماندهی آن به منابع و یا منبع متمرکز به همراه ساختار خوب، طبقه بندی برای جستجو و بازیابی کارآمد (ون زیل،۲۰۰۳: ۵).
۲-۳-۶٫ عوامل کلیدی مدیریت دانش
عوامل کلیدی مدیریت دانش عبارتند از:
۱- سازمانی مبتنی بر دانش
۲- فرهنگ
۳- استراتژی
۴- سیستم و زیر ساخت تکنولوژی اطلاعات
۵- فرآیندهای سیسماتیک و اثربخش
۶- سنجه ها ( محمدی فاتح و همکاران، ۱۳۹۰: ۱۲۰و ۱۱۹ ).
۲-۳-۷٫ مدل مفهومی مدیریت دانش
جعفری و همکاران(۲۰۰۷)، نیز به توسعه یک مدل مفهومی برای مدیریت دانش با تکیه بر عوامل کلیدی موفقیت پرداخته اند. این مدل بر پایه فرهنگ سازمانی مدیریت نیروی انسانی آموزش ابعاد سازمانی پایلوت فناوری اطلاعات اندازه گیری عملکرد الگو برداری و ابعاد مدیریت دانش شکل گرفته است. شکل نشان دهنده مدل مفهومی ارائه شده می باشد (بامداد جهانیار صوفی و طاهری،۱۳۹۰: ۸۵).
شکل شماره ۲-۴٫ مدل مفهومی مدیریت دانش با تاکید بر عوامل کلیدی موفقیت
۲-۳-۸٫ فرهنگ درمدیریت دانش

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.