مأخذ: (محمدی فاتح،۱۳۹۰: ۷۴)
۲-۳-۱۱٫ مدیریت دانش و نوآوری از منظر تولید
مدیریت دانش در بهبود فرآیند تولید و خدمات، مهمترین نقش را دارد. مدیریت دانش هم در تولید کالاهای مرغوب و متنوع نقش دارد و هم باعث می شود که تولید در مسیر و روش مطلوب قرارگیرد. در این راستا داشتن دانش از مشتری و مدیریت آن مهم تر است. مارپیچ ارزش آفرینی یادگیری- دانش، فرآیند تبدیل یادگیری به ارزش را نشان می دهد. براساس این مارپیچ، سازمان ها باید از بازار یاد بگیرند و این یادگیری را به دانش تبدیل کنند و این دانش را در فرایند تولید به کار برند و از طریق آن خلق ارزش نمایند (گوپتا و شرما، ۲۰۰۴: ۱۱).
دانش
فرآیند یادگیری تغییرات در فرآیند محصول
تولید ارزش
شکل۲-۱۰٫ مارپیچ ارزش آفرینی یادگیری- دانش (گوپتا و شرما ۲۰۰۴[۳۲])
۲-۳-۱۱٫ مدل فلاوین[۳۳] جهت استقرار مدیریت دانش در سازمان
علاوه بر مراحلی که جهت استقرار سیستم مدیریت دانش در سازمان ذکر شد فلاوین نیز مدلی را جهت استقرار مدیریت دانش در سازمان ارائه داده است. مراحلی را که فلاوین جهت مدیریت دانش در سازمان ضروری میداند (محمدی فاتح و همکاران،۱۳۹۰: ۸۴).
رسالت و چشم انداز سازمان
ساختار
فرهنگ
راهبرد مدیریت دانش
شناسایی دانش
ایجادو پشتیبانی از گروههای هم کارکرد
استفاده مناسب از فناوری
سنجش دانش
تخصیص دانش
ارزیابی دوباره
شکل شماره ۲-۶٫ نمودار مدل فلاوین
۲-۳-۱۲٫ سیستمهای مدیریت دانش
سیستمهای مدیریت دانش بر هر دو بخش مالی و غیرمالی تمرکز دارد و هر دو بعد آن را در نظر میگیرد.
این مطالعه تأثیر مدیریت دانش استراتژیک را بر سه بعد عملکرد سازمان بررسی نموده است که عبارتند از:
۱) عملکرد مالی: که شامل عملکرد بازار شرکت، سودآوری، رشد و رضایت مشتری
۲) عملکرد فرآیند: که اشاره به کیفیت و بهرهوری شرکت دارد.
۳) عملکرد داخلی: که مربوط به تواناییهای فرد نظیر مدرک تحصیلی کارکنان، رضایت کارکنان و خلاقیت
است ( وظیفه دوست و همکاران، ۱۳۹۳: ۱۶۸-۱۶۷).
۲-۴٫ رضایت مشتری
رضایت مشتری نقش مهمی در موفقیت کیفیت فراگیر در بلند مدت دارد. با ارائه خدمات استاندارد، درک روشنی به کارکنان داده می شود و می توان برای بهبود کار از بازخوردهای مشتری استفاده نمود و مبنای کار خود را استفاده از روشهای علمی برای ناظرین داخلی و کیفیت دریافتی قرار داد. خط مشی اصلی سازمان بالا بردن رضایت مشتریان است و لذا باید از تکنیکها و ابزارها استفاده نمود، تا توجه به مشتری از طرف تمامی کارکنان فراهم گردد. شرکتها باید با تکنیک ها و ابزارهای موجود رضایت مشتریان را به طور پیوسته مورد ارزیابی قرار داده و خط مشی خدمات به مشتری را براساس ارائه یک خدمت مشتری گرا قرار دهند (فیروزیان و همکاران،۱۳۸۶: ۸۹).
۲-۴-۱٫ سودآوری در تولیدات و رضایت مشتری
تمام مراکز تولیدی باید اساس تولید و فروش محصولات را با توجه به ارائه خدمات مطابق سلیقه تک تک مشتریان متمرکز نمایند و طراحان باید در شیوه های قدیمی تغییراتی را ایجاد نمایند. طرح ها توام با نوآوری فنی برای عرضه طرح های منطبق با تصورات مصرف کننده باشد. توانمندی در جذب بازار به عنوان یک نقطه عطف، بستر تولیدات متغیر و محصولات بدیع، مورد پسند متقاضی را فراهم می کند، بعلاوه با استفاده از تغییرات سازمان یافته با بهرهگیری از نیروی سازمان یافته و فنی زمینه توسعه و توان تولید انبوه فراهم می شود، همچنین با موفقیت در زمینه پایههای مستحکم توسعه پویا گذارده شده و در نتیجه زمینه شناخت توان نهایی سازمان شناسایی می گردد (چش تائی مینگ،۱۳۷۷: ۳۰ و۲۹).
۲-۵٫ جدول استراتژی های مشتری محور و فرایندهای اصلی
جدول شماره(۲-۲)،مشخصه های استراتژی ها و شایستگی ها

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

فرآیندها
استراتژی رقابتی