• وجود نوآوری استراتژیک و ابعاد آن در شرکت فولاد بناب
 • محصول
  شناسایی و توسعه مشتریان دانش محور
  جهت گیری دانایی محور
  در خدمات پس از فروش
  فرهنگ مشارکتی
  در نحوه تولید و پردازش
  سیستم مدیریت دانش مشتری
  نوآوری استراتژیک
  زیرساخت سیستمهای اطلاعاتی
  بسته بندی
  ارزیابی و انتقال دانش
  مکانیسم های دسترس
  الگوگیری
  درگیری مشتری
  ۲-۱۴٫ نتیجه گیری فصل دوم
  با توجه به آن که بیان شد نتیجه گرفته میشود سازمان با دسترسی به اطلاعات درست و بهنگام در مورد مشتری می تواند نیازهای مشتریان را به خوبی تشخیص دهد و محصولاتی مطابق با نیاز و خواسته مشتری فراهم نماید. و دریافت محصولات و خدمات مطابق با میل و سلیقه مشتری باعث رضایتمندی و افزایش وفاداری مشتری می گردد. و همچنین از دیگر عواملی که باعث رضایتمندی مشتری می شود نوآوری استراتژیک می باشد یکی از از نتایج نوآوری ارزش آفرینی و افزایش کارایی است و بنابراین رشد تجارت را رقم خواهد زد. همین جرقه ای است که سازمان ها و افراد را به حرکت رو به جلو یا بالا سوق میدهد. نتایج مطالعات بر روی سازمان های موفق و متحول نشان می دهد، آن ها بر”نوآوری استراتژیک” تاکید داشته اند. نوآوری استراتژیک به مفهوم رقابت در صنعت موجود به روشی کاملا متفاوت است که ارزش های مشتری را مجداً تعریف و ارتقاء می بخشد. برخلاف نوآوری سنتی این روش متفاوت رقابت فقط شامل نوآوری محصول نیست چنین نوآوری ممکن است با مفهوم محصول، تولید یا بازاریابی محصولات و خدمات مربوطه مرتبط باشد.
  فصل سوّم
  روش تحقیق
  ۳-۱٫ مقدمه
  هیچ چیز برای جوینده علم ضروریتر از تاریخ آن و منطق اکتشاف قوانین علمی نیست. راه کشف خطا، بکار بردن فرضیه و روش آزمودن است. هم چنین دستیابی به هدفهای تحقیق میسر نخواهد بود مگر زمانی که جستجوی شناخت با روش شناسی درست صورت پذیرد. اصلی ترین نقش را در یک پژوهش علمی، روش کشف یافته ها برعهده دارد. انتخاب روش انجام تحقیق بستگی به هدف ها و ماهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرایی آن دارد. بنابراین هنگامی میتوان در مورد روش بررسی یک تحقیق تصمیم گرفت که ماهیت موضوع پژوهش، هدف ها و نیز وسعت دامنه آن مشخص باشد.
  روش به معنای در پیش گرفتن راهی و یا معین کردن مراحلی است که برای رسیدن به هدف، که باید با نظمی خاص آن ها را دنبال کرد. روش شناسی مجموعه ای از فرآیندها و قواعد است که در قالب یک نظم سیستماتیک و روش های اجرایی، محقق را در پاسخ به سوالات تحقیق هدایت می کند. از این رو دست یابی به اهداف تحقیق میسر نخواهد بود مگر این که روش شناسی دقیق و صحیحی را به کار برده باشیم. در واقع روش تحقیق، نقشه عمل و اجرای یک تحقیق است. روش علمی یا روش پژوهش علمی، فرآیند جستجوی منظم برای مشخص ساختن یک موقعیت نامعین است. در این فصل، روش شناسی تحقیق حاضر شامل ابعاد و موضوعات مرتبط با آن تشریح و تبیین شده و با توجه به سوالات و اهداف تحقیق، به معرفی جامعه و نمونه پژوهش، شیوه ها و ابزارهای گردآوری اطلاعات و نیز فنون مورد استفاده در تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته می شود.
  ۳-۲٫ روش تحقیق
  روش تحقیق مجموعه ای از قواعد، ابزار و راه های معتبر و نظام یافته برای بررسی واقعیت ها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات است (خاکی، ۱۳۷۸ ).
  روش علمی یا پژوهش علمی، فرآیند جستجوی منظم برای مشخص ساختن یک موقعیت نامعین است (سرمد، بازرگان و حجاری، ۱۳۹۱).
  در نهایت باید اذعان نمود، دستیابی به هدف های علم یا شناخت علمی میسر نخواهد شد مگر زمانی که با روش شناسی درس صورت پذیرید. به عبارت دیگر پژوهش از حیث روش است که اعتبار می یابد نه موضوع پژوهش (خاکی، ۱۳۷۸). در این قسمت پس از آن روش تحقیق مورد مطالعه در این تحقیق توصیف می شود.
  بنابراین تحقیق حاضر از حیث هدف، پژوهشی کاربردی و از حیث نحوه ی انجام تحقیق توصیفی- پیمایشی، از نوع همبستگی با روش تحلیل رگرسیون می باشد. در پژوهش توصیفی، به توصیف موضوع مورد نظر یا وجود رابطه بین متغیرها می پردازیم. در روش همبستگی که نوعی از پژوهش توصیفی می باشد، داده ها براساس نحوه گردآوری داده ها از نوع تحقیقات توصیفی[۵۲](غیرآزمایشی) و از شاخه همبستگی به شیوه ی تحلیل رگرسیون است.
  ۳-۳٫ مراحل انجام تحقیق
  ۱- تهیه و تدوین ساختار کلی تحقیق با استفاده از اطلاعات کتابخانه ای و بررسی اسناد و مدارک موجود و بهره گیری از سایت های اینترنتی مرتبط.
  ۲- تدوین فرضیات با توجه به ادبیات، مبانی نظری و پیشینه تحقیق.
  ۳- طراحی ابزار پرسشنامه با همکاری و راهنمایی اساتید راهنما و مشاوران و سایر صاحب نظران و جمع آوری اطلاعات براساس چارچوب نظری و فرضیه های تحقیق.
  ۴- تشریح نتایج و یافته های تحقیق و نتیجه گیری.
  ۵- ارائه پیشنهاداتی براساس نتایج تحقیق.
  ۳-۴٫ جامعه، نمونه و روش نمونه گیری
  ۳-۴-۱٫ جامعه آماری
  یک جامعه آماری تحقیق حاضر، از مدیران و کارکنان شرکت فولاد شاهین بناب انتخاب شده که شامل۱۲۰۰ نفر میباشد.
  ۳-۴-۲٫ روش نمونه گیری
  در این پژوهش برای نمونه گیری، مدیران و کارکنان شرکت فولاد از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده است تا پرسشنامه بین آنها توزیع شود. و دلیل استفاده از این روش این است که جامعه آماری دارای شانس آماری یکسان می باشند.
  ۳-۴-۳٫ نمونه آماری

  برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.