تعیین حجم نمونه به دو روش صورت می گیرد: قضاوت محقق، با استفاده از جدول مورگان.
روش اول: براساس تخمین شخصی محقق قضاوت او انجام می شود، که در این خصوص ممکن است جهت استفاده از روش های آماری جدای از تحلیل داده ها، محقق یه سری حد نصاب هایی توجه کند. از آنجا که در این روش، مبنای اصلی نظر محقق است، نمی توان برای آن یک فرمول علمی ارائه کرد.
روش دوم: جدول مورگان یکی از پرکاربردترین روش‌ها برای محاسبه حجم نمونه آماری است. در این پژوهش، حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان با جامعه آماری انتخاب شده ۱۲۰۰در سطح ۵/۰ درصد ۱۸۰نفر انتخاب شد.
۳-۵٫ ابزار گردآوری اطلاعات و داده ها
یکی از اصلی ترین بخش هر کار تحقیقی را جمع آوری اطلاعات تشکیل می دهد. ابزارهای گردآوری اطلاعات تحقیق به دو دسته کتابخانه ای و میدانی تقسیم می شود. در خصوص گردآوری اطلاعات مربوط به ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش از روش های کتابخانه ای و جهت جمع آوری اطلاعات برای تأیید یا رد فرضیه های پژوهش از روش میدانی استفاده می شود (حبیبی، ۱۳۸۶).
۳-۵-۱٫ ابزارهای کتابخانه ای
این روش در تمامی تحقیقات علمی مورد استفاده قرار می گیرد، ولی در بعضی از آنها در بخشی از فرآیند تحقیق یعنی مطالعه کتابخانه ای است ادبیات و سوابق پژوهشی، از این استفاده می شود و در بعضی از آنها موضوع تحقیق از حیث روش، ماهیتاً کتابخانه ای است و از آغاز تا انتها متکی بر یافته های تحقیق کتابخانه ای است (حافظ نیا، ۱۳۸۹).
۳-۵-۲٫ ابزارهای میدانی
روشهای میدانی به روش هایی اطلاق می شود که محقق برای گردآوری اطلاعات ناگزیر است به محیط بیرون برود و با مراجعه به افراد یا محیط، و نیز برقراری ارتباط مستقیم با واحد تحلیل یعنی افراد، اعم از انسان، موسسات، موردها و غیره، اطلاعات مورد نظر خود را گردآوری کند. روش های متداول و معروف گردآوری اطلاعات میدانی عبارتند از: پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده، آزمون، تصویربرداری، گفتگو و هم فکری گروهی و یا ترکیبی از موارد مذکور (حافظ نیا، ۱۳۸۹).
روش جمع آوری اطلاعات در حالت میدانی به صورت تکمیل نمودن پرسشنامه توسط نمونه مورد مطالعه بود. ابزار به شرح زیر می باشند.
پرسشنامه سیستم مدیریت دانش مشتری: این مقیاس حاوی ۴۴ گویه در طیف لیکرتی ۵ امتیازی است. نظرات کارکنان در شرکت فولاد شاهین شهرستان بناب در مورد مدیریت دانش مشتری در شرکت فولاد به وسیله آن مورد مورد سنجش قرار گرفت.
پرسشنامه نوآوری استراتژیک: این مقیاس حاوی ۱۶ گویه در طیف لیکرتی ۵ امتیازی است. نظرات کارکنان در شرکت فولاد شاهین شهرستان بناب در مورد نوآوری استراتژیک در شرکت فولاد به وسیله آن مورد مورد سنجش قرار گرفت.
روش نمره گذاری
نمره گذاری این پرسشنامه در یک پیوستار ۵ درجه ای (خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم، خیلی کم ) به ترتیب از راست به چپ از یک تا پنج نمره گذاری می شود، تعیین نمرات هریک از مولفه ها با جمع نمرات سوال های مربوط به آن انجام می شود، نمره گذاری به شکل زیر صورت می گیرد.
جدول شماره۳-۱: نمره گذاری متغیرها

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

شماره ی سوالات مولفه های سیستم مدیریت دانش مشتری
۱۱-۱۰-۹-۸-۸-۷-۷-۶-۵-۴-۳-۲-۱ شناسایی و توسعه مشتریان دانشمحور
۲۱-۲۰-۱۹-۱۸-۱۷-۱۶-۱۵-۱۴-۱۳-۱۲ جهت گیری دانایی محور
۲۹-۲۸-۲۷-۲۶-۲۵-۲۴-۲۳-۲۲ فرهنگ مشارکتی
۳۲-۳۱-۳۰ زیرساخت سیستمهای اطلاعاتی
۳۶-۳۵-۳۴-۳۳ ارزیابی و انتقال دانش