جدول شماره۳-۲: نمره گذاری متغیرها
۳-۶٫ مقیاس های اندازه گیری نگرش ها
به طور کلی مقیاس ها برای سنجش نگرش ها، قضاوت ها، عقاید و سایر خصیصه هایی که به آسانی قابل اندازه گیری نیستند، به کار می رود. برای اندازه گیری نگرش ها می توان از مقیاس هایی استفاده کرد که مهمترین آن عبارتند از: مقیاس لیکرت[۵۳]، مقیاس گاتمن[۵۴]، مقیاس افتراق معنایی[۵۵]، مقیاس ثرستون[۵۶]، مقیاس فاصله اجتماعی بوگاردوس[۵۷] ( سرمد، بازرگان و حجاری،۱۳۹۱).
در تحقیق حاضر، مقیاس اندازه گیری مورد استفاده در پرسشنامه ، مقیاس ۵ درجه ای لیکرت است. این مقیاس دارای ۵ گزینه است و محققین متناسب با موضوع تحقیق، عبارت های مناسبی را برای گزینه ها مشخص می کنند. این مقیاس برای اولین بار برای گرایش بسیار خوب تا گرایش بسیار ضعیف تعریف شده است لازم به ذکر است که مقیاس لیکرت، رتبه ای (ترتیبی) است.
۳-۷٫ روایی و پایایی ابزار سنجش
ابزار سنجش به دو طبقه تقسیم می شود: ۱٫ استاندارد و میزان شده ۲٫ محقق ساخته. ابزارهای استاندارد یا میزان شده به دلیل کاربردهای فراوانی که داشته اند در مسیر تجارب تحقیقاتی مورد اصلاح قرار گرفته اند، قابلیت اعتماد بالایی دارند و بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند. وجود ابزار استاندارد کار تحقیق را راحت می نماید و محقق با اطمینان بالایی از آن استفاده می کند. ابزار محقق ساخته در غیاب ابزارهای استاندارد، طراحی و به کار برده می شود. ابزار سنجش باید از روایی[۵۸] و پایایی[۵۹] لازم برخوردار باشد تا محقق بتواند داده های متناسب با تحقیق را گردآوری نماید و از طریق این داده ها تجزیه و تحلیل آنها، فرضیه های مورد نظر را بیازماید و به سوال تحقیق پاسخ دهد. ابزار سنجش و آزمون های استاندارد و میزان شده معمولاً از روایی و پایایی مناسبی برخودارند؛ از این رو، محققان می توانند آن ها را با اطمینان به کارگیرند؛ ولی ابزار محقق ساخته فاقد چنین اطمینانی هستند و محقق باید از روایی و پایایی آن ها اطمینان حاصل کند (حافظ نیا، ۱۳۸۹).
۳-۷-۱٫ روایی(اعتبار) پرسشنامه
در تحقیق حاضر از پرسشنامه های استاندارد استفاده شد که روایی آن ها در تحقیقات قبلی و تحقیق حاضر توسط استاد راهنما و چند نفر از اساتید گروه مدیریت بازرگانی بین المللی دانشگاه ارومیه واحد علوم تحقیقات ارومیه تأیید شده است.
۳-۷-۲٫ پایایی (قابلیت اعتماد) پرسشنامه
مفهوم پایایی با این امر سرو کار دارد که ابزار اندازه گیری در شرایط یکسانی تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد (سرمد و همکاران، ۱۳۹۱).
در این تحقیق برای تعیین پایایی یا قابلیت اطمینان پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ[۶۰] استفاده شده است. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار انداز گیری از جمله پرسشنامه ها یا آزمون هایی که خصیصه های مختلف اندازه گیری می کند، به کار می رود. با توجه به اینکه میزان آلفای کرونباخ محاسبه شده باید بالاتر از ۷۵۰/۰ بدست آید تا مورد قبول و پذیرش قرار گیرد پس با توجه به اینکه الفای کرونباخ مدیریت دانش مشتری ۹۳/۰ وآلفای کرونباخ نوآوری استراتژیک ۹۰/۰ به دست آمده است پس پرسشنامه ها از پایایی مناسبی برای ادامه تحقیق دارا هستند.
جدول ۳-۳٫ نتایج محاسبه ضرایب آلفای کرونباخ در مطالعه ی مقدماتی
جدول ۳-۴٫ ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه مدیریت دانش مشتری و زیر مولفه های آن

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

تعداد آیتم ها آلفای کرونباخ
۴۴ ۹۳/۰ سیستم مدیریت دانش مشتری
۱۱ ۹۰/۰شناسایی
۱۰ ۹۰/۰جهت گیری
۸ ۸۰/۰ فرهنگ
۳ ۷۶/۰زیر ساخت