۳-۸-۱٫ آمار توصیفی
در این تحقیق از آمارهای توصیفی نظیر میانگین، فراوانی، درصد، واریانس، انحراف معیار، میانه، ضریب تغییرات و غیره استفاده شده است.
۳-۸-۲٫ آمار استنباطی
در این تحقیق تجزیه تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های تحلیل همبستگی، آزمون مقایسه میانگین ها (آزمون tتک نمونه ای)، تحلیل رگرسیون گام به گام انجام شد.
۳-۹٫ خلاصه فصل سوم
در این فصل روش شناسی تحقیق حاضر شامل: ابعاد و موضوعات مرتبط با آن تشریح شد. ابتدا به توصیف روش تحقیق مورد مطالعه در این تحقیق پرداختیم. پس از آن جامعه، نمونه و روش نمونه گیری تحقیق بیان گردید و سپس ابزار گردآوری اطلاعات و داده ها و مقیاس های اندازه گیری نگرش ها معرفی شدند. در ادامه به بررسی روایی و پایایی پرسشنامه تحقیق پرداختیم و سرانجام روش تجزیه وتحلیل داده ها مورد بحث قرار گرفت.
فصل چهارم
تجزیه تحلیل داده ها و اطلاعات
۴-۱٫ مقدمه
پس از گردآوری، استخراج و طبقه بندی اطلاعات و داده ها، باید مرحله جدیدی از فرآیند تحقیق که به مرحله تجزیه و تحلیل داده ها معروف است، آغاز شود. در مرحله تجزیه تحلیل داده ها هدف این است که اطلاعات و داده ها، در مسیر رسیدن به هدف های تحقیق، پاسخگویی به سوالات تحقیق و نیز ارزیابی فرضیه ها، مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند در این فصل داده‌های خام به دست آمده از ابزارهای پژوهش، با استفاده از نرم‌افزار آماری نسحه۲۲SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. پرسشنامه تدوین شده شامل متغیر ملاک: وجود نوآوری استراتژیک و ابعاد آن در شرکت فولاد شاهین بناب و متغیرهای پیش بین: وجود سیستم دانش مشتری و ابعاد آن در شرکت فولاد شاهین بناب بودند،که با عوامل سن، جنسیت، مدرک تحصیلی مدیران و کارکنان مورد بررسی قرار گرفتند.
۴-۲٫ داده های توصیفی
در این قسمت با توجه به موارد سن، جنسیت، مدرک تحصیلی برای متغیرهای وابسته و مستقل موجود در پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج برای هر کدام از موارد ذکر شده به تفصیل در زیر شرح داده می شوند. شناختی هر یک از افراد نمونه درجداول شماره ۴-۱ و ۴-۲ ارائه شده است.
جدول ۴-۱٫ شاخص‌های توصیفی مربوط به سن آزمودنی‌های پژوهش

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

متغیر فراوانی درصد
دامنه سنی ۳۰-۲۰ ۱۱۴ ۳/۶۳
۴۰-۳۰ ۶۰ ۳/۳۳
۵۰-۴۰ ۶ ۳/۳
کل ۱۸۰ ۱۰۰