مأخذ: محاسبات نگارنده ۰۱/۰**P< , 05/0 *P<
مندرجات جدول ۴-۴ نشان می دهد که رابطه سیستم مدیریت دانش مشتری با نوآوری استراتژیک مبتنی بر بازار صادرات ((r=0/638, P<0/01، مثبت و معناداراست . لذا فرضیه پژوهش مبنی بر رابطه سیستم مدیریت دانش مشتری با نوآوری استراتژیک مورد تایید قرار می گیرد. یعنی به ازای افزایش سیستم مدیریت دانش مشتری، نوآوری استراتژیک نیز افزایش می یابد.
فرضیه فرعی اولبین سیستم مدیریت دانش مشتری و نوآوری محصول رابطه وجود دارد.
در راستای تحلیل داده های مربوط به این فرضیه از آزمون معنی داری ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. داده های مربوط به این فرضیه در جدول ۴-۵ درج شده است.
جدول ۴- ۵٫ ضرایب همبستگی پیرسون بین نمره ی سیستم مدیریت دانش مشتری و نوآوری محصول

متغیرها نوآوری محصول
سیستم مدیریت دانش مشتری **۶۴۳/۰R=
Sig=0/00
N=180

مأخذ: محاسبات نگارنده ۰۱/۰**P< , 05/0 *P<
مندرجات جدول۴-۵ نشان می دهد که رابطه سیستم مدیریت دانش مشتری با نوآوری محصول ((r=0/643, P<0/01 مثبت و معناداراست . لذا فرضیه پژوهش مبنی بر رابطه سیستم مدیریت دانش مشتری با نوآوری محصول مورد تایید قرار می گیرد. یعنی به ازای افزایش سیستم مدیریت دانش مشتری، نوآوری محصول نیز افزایش می یابد.
فرضیه فرعی دومبین سیستم مدیریت دانش مشتری و خدمات پس از فروش رابطه وجود دارد.
در راستای تحلیل داده های مربوط به این فرضیه از آزمون معنی داری ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. داده های مربوط به این فرضیه در جدول ذیل درج شده است.
جدول ۴-۶٫ ضرایب همبستگی پیرسون بین نمره ی سیستم مدیریت دانش مشتری و خدمات پس از فروش

متغیرها خدمات پس از فروش
سیستم مدیریت دانش مشتری **۴۷۶/۰R=
Sig=0/00
N=180