مأخذ: محاسبات نگارنده ۰۱/۰**P< , 05/0 *P<
مندرجات جدول ۴-۶ نشان میدهد که رابطه سیستم مدیریت دانش مشتری با خدمات پس از فروش (r=0/476, P<0/01)، مثبت و معناداراست. لذا فرضیه پژوهش مبنی بر رابطه سیستم مدیریت دانش مشتری با خدمات پس از فروش مورد تایید قرار می گیرد، یعنی به ازای افزایش سیستم مدیریت دانش مشتری، خدمات پس از فروش نیز افزایش می یابد.
فرضیه فرعی سومبین سیستم مدیریت دانش مشتری و بسته بندی رابطه وجود دارد.
در راستای تحلیل داده های مربوط به این فرضیه از آزمون معنی داری ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. داده های مربوط به این فرضیه در جدول ۴-۷درج شده است.
جدول ۴-۷٫ ضرایب همبستگی پیرسون بین نمره ی سیستم مدیریت دانش مشتری و بسته بندی

متغیرها بسته بندی
سیستم مدیریت دانش مشتری **۴۵۶/۰R=
Sig=0/00
N=180

مأخذ: محاسبات نگارنده ۰۱/۰**P< , 05/0 *P<
مندرجات جدول ۴-۷ نشان می دهد که رابطه سیستم مدیریت دانش مشتری با بسته بندی ((r=0/456, P<0/01 مثبت و معناداراست . لذا فرضیه پژوهش مبنی بر رابطه سیستم مدیریت دانش مشتری با بسته بندی مورد تایید قرار می گیرد، یعنی به ازای افزایش سیستم مدیریت دانش مشتری، بسته بندی نیز افزایش می یابد.
فرضیه فرعی چهارمبین سیستم مدیریت دانش مشتری و نحوه تولید و پردازش رابطه وجود دارد.
در راستای تحلیل داده های مربوط به این فرضیه از آزمون معنی داری ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. داده های مربوط به این فرضیه در جدول ۴-۸ درج شده است.
جدول ۴-۸ . ضرایب همبستگی پیرسون بین نمره ی سیستم مدیریت دانش مشتری و نحوه تولید و پردازش

متغیرها نحوه تولید و پردازش
سیستم مدیریت دانش مشتری **۴۳۱/۰R=
Sig=0/00