۰/۰۰

۱۸۰

مأخذ: محاسبات نگارنده ۰۱/۰**P< , 05/0 *P<
مندرجات جدول ۴-۱۰نشان می دهد که رابطه بین کلیه ابعاد سیستم مدیریت دانش مشتری؛ شناسایی و توسعه مشتریان دانش محور ((r=0/635, P<0/01، جهت گیری دانایی محور ((r=0/562, P<0/01، فرهنگ مشارکتی ((r=0/649, P<0/01، زیرساخت سیستم های اطلاعاتی ((r=0/544, P<0/01، ارزیابی و انتقال دانش ((r=0/335, P<0/01،الگوگیری ((r=0/524, P<0/01 و درگیری مشتریان ((r=0/605, P<0/01 با نوآوری استراتژیک مثبت و معناداراست. لذا فرضیه پژوهش مبنی بر رابطه سیستم ابعاد مدیریت دانش مشتری با نوآوری استراتژیک مورد تایید قرار می گیرد. دانش مشتری با نوآوری استراتژیک مورد تأیید قرار میگیرد، یعنی به ازای افزایش شناسایی و توسعه مشتریان دانش محور، جهت گیری دانایی محور، فرهنگ مشارکتی، زیرساخت سیستم های اطلاعاتی، ارزیابی و انتقال دانش، الگوگیری و درگیری مشتریان، نوآوری استراتژیک نیز افزایش می یابد.
۴-۳-۲٫ آزمون رگرسیون گام به گام
در ادامه برای تعیین نقش سیستم مدیریت دانش مشتری و ابعاد آن در پیش بینی نوآوری استراتژیک از روش تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده گردید. بدین منظور تک تک متغیرهای پیش‌بین به صورت مجزا وارد معادله رگرسیون شدند. در ابتدا تحلیل رگرسیون متغیر ملاک نوآوری استراتژیک بر اساس نمرات متغیرهای پیش بین مورد بررسی قرار گرفته است.
جدول ۴-۱۱: تحلیل رگرسیون نمرات متغیر ملاک بر اساس نمرات متغیرهای پیشبین

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

مدل R R2 R2 تعدیل شده انحراف استاندارد برآورد
۱ ۶۴۹/۰ ۴۲۱/۰ ۴۱۸/۰ ۷۰۳/۰
۲ ۶۷۵/۰ ۴۵۶/۰ ۴۵/۰ ۶۸/۰
۳ ۷۱۵/۰ ۵۱۲/۰ ۵۰۴/۰ ۶۵/۰