۴

۷۳۶/۰

۵۴۲/۰

۵۳۱/۰

۶۳/۰

۵

۷۴۵/۰

۵۵۵/۰

۵۴۲/۰

۶۲/۰

مأخذ: محاسبات نگارنده
۱- نمره کل مدیریت دانش مشتری
۲- ارزیابی و انتقال دانش
۳- زیرساخت سیستم های اطلاعاتی
۴- جهت گیری دانایی محور
۵- درگیری مشتریان
در این آزمون ضریب همبستگی بین مدیریت دانش مشتری و نوآوری استراتژیک ۶۴۹/۰بوده که با سطح اطمینان ۹۹ درصد معنی دار است. ضریب تبیین تعدیل شده ۴۱۸/۰بوده است. به بیان دیگر، ۸/۴۱ درصد از واریانس نوآوری استراتژیک در شرکت فولاد توسط مدیریت دانش مشتری تبیین می گردد و مابقی به عوامل دیگر بستگی دارد. و ضریب همبستگی چندگانه بین ارزیابی و انتقال دانش و نوآوری استراتژیک ۶۷۵/۰ بوده که باسطح اطمینان ۹۹ درصد معنی دار است. ضریب تبیین تعدیل شده ۴۵/۰ بوده است. به بیان دیگر، ۰/۴۵درصد از واریانس نوآوری استراتژیک در شرکت فولاد توسط ارزیابی و انتقال دانش تبیین می گردد و مابقی به عوامل دیگر بستگی دارد.
ضریب همبستگی بین زیرساخت سیستم های اطلاعاتی و نوآوری استراتژیک ۷۱۵/۰ بوده که باسطح اطمینان ۹۹ درصد معنی دار است. ضریب تبیین تعدیل شده ۵۰۴/۰بوده است. به بیان دیگر۴/۵۰ درصد از واریانس نوآوری استراتژیک در شرکت فولاد توسط زیرساخت سیستم های اطلاعاتی تبیین می گردد و مابقی به عوامل دیگر بستگی دارد.
ضریب همبستگی بین جهت گیری دانایی محور و نوآوری استراتژیک ۷۳۶/۰ بوده که باسطح اطمینان ۹۹ درصد معنی دار است. ضریب تبیین تعدیل شده ۵۳۱/۰بوده است. به بیان دیگر۱/۵۳ درصد از واریانس نوآوری استراتژیک در شرکت فولاد توسط جهت گیری دانایی محور تبیین می گردد و مابقی به عوامل دیگر بستگی دارد.
ضریب همبستگی بین درگیری مشتریان و نوآوری استراتژیک ۷۴۵/ ۰بوده که باسطح اطمینان ۹۹ درصد معنی دار است. ضریب تبیین تعدیل شده ۵۴۲/۰بوده است. به بیان دیگر۲/۵۴ درصد از واریانس نوآوری استراتژیک در شرکت فولاد توسط درگیری مشتریان تبیین می گردد و مابقی به عوامل دیگر بستگی دارد.
نتایج مندرج در جدول ۴-۱۱ نشان می دهد که نمره کل مدیریت دانش مشتری و مولفه های ارزیابی و انتقال دانش، زیرساخت سیستم های اطلاعاتی، جهت گیری دانایی محور و درگیری مشتریان قادر به پیش بینی نوآوری استراتژیک بوده و روی هم رفته ۵۵ درصد از نوآوری استراتژیک را تبیین می کنند. در ادامه برای نشان دادن تأثیر متغیر پیش بین بر متغیر ملاک، تحلیل واریانس رگرسیون به شرح زیر آورده شده است (جدول ۴-۱۲).
جدول شماره۴-۱۲: تحلیل واریانس رگرسیون نمرات متغیر ملاک بر نمرات متغیر پیشبینی

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

مدل مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورات F سطح معنیداری
۱٫رگرسیون