نوآوری استراتژیک

۱۸۰

۰۹/۳

۹۲/۰

۰۶۸/۰

جدول۴-۱۷٫ نتیجه آزمون T تک نمونه ای

ارزش آزمون=۳
T Df Sig تفاوت میانگین ها
نوآوری استراتژیک ۲۷۸/۱ ۱۷۹ ۲۰۳/۰ ۰۹/۰

مقدار آزمون t تک نمونه ای (۲۷۸/۱) در جدول ۴-۱۷ نشان می دهد که تفاوت آماری معناداری بین دو میانگین واقعی و مفروض وجود ندارد بنا به سطح معناداری بدست آمده ۲۰۳ /۰ sig = کوچکتر از ۰٫۰۵ است، در نتیجه فرض ۰H رد و فرض ۱H در سطح اطمینان پذیرفته می‌شود. و از آنجا که این میانگین بدست آمده (۰۳/۳) بیشتر از میانگین مفروض (۳) می‌باشد، می‌توان گفت نوآوری استراتژیک شرکت تا حدودی در وضعیت مطلوبی قرار دارد.
۴-۴٫ خلاصه و جمع بندی
نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که بین سیستم مدیریت دانش مشتری با ابعاد نوآوری همبستگی معنادارمی باشند همچنین نتایج نشان داد اکثریت مولفه های نوآوری استراتژیک (محصول، خدمات پس از فروش، بسته بندی، مکانیسم های دسترس، تولید و پردازش) با سیستم مدیریت دانش مشتری دارای همبستگی معناداری میباشند. نتایج تحلیل فرضیه چهارم نیز نشان داد که نمره کل مدیریت دانش مشتری و مولفه های ارزیابی و انتقال دانش، زیرساخت سیستم های اطلاعاتی، جهت گیری دانایی محور و درگیری مشتریان قادر به پیش بینی نوآوری استراتژیک بوده و روی هم رفته ۵۵ درصد از تغییرات نوآوری استراتژیک را تبیین میکنند و همچنین بنا به نتایج بدست آمده از آزمون t تک نمونهای میانگین سیستم مدیریت دانش مشتری در شرکت فولاد در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و همینطور میانگین نوآوری استراتژیک در شرکت تا حدودی در وضعیت مطلوب قرار دارد.
فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری
۵-۱٫ مقدمه
نتایج و یافتههای هر تحقیق، مهم ترین بخش تحقیق تلقی می شود، تا با محک یافتهها و یافتن راه حلهایی مفید برای حل مشکلات موجود به سوی بهبود و تعالی بگشاید. پیشنهادهای حاصل از تحقیق نیز ما را به تغییر و نو شدن فرا میخواند. اغلب تحقیقات با هدف دستیابی به نتایجی جهت کمک به تصمیم گیری در مورد مسئلههای خاص صورت می گیرد و ارزش این تحقیق به میزان کمکی که در این راستا به پژوهشگر یا تصمیم گیرنده می کند، بستگی دارد.
در این فصل ابتدا خلاصه ای از نحوه شکل گیری سوال ها و فرضیه های تحقیق و روش شناختی تحقیق بیان می گردد، سپس براساس نتایج تفصیلی ارائه شده در فصل چهارم به بحث و نتیجه گیری می پردازیم و به مرور مختصری از کاربردها و یافتههای این پژوهش پرداخته می شود و میزان هم خوانی نتایج با یافتههای سایر پژوهشگران مورد بررسی قرار میگیرد. در پایان نیز به بیان پیشنهادات کاربردی براساس یافتههای تحقیق و پیشنهاداتی برای مدیران و سازمان ها و برای تحقیقات آتی ارائه می گردد..
۵-۲٫ بررسی فرضیه های پژوهش

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است