که گروه وسواس ی به طور معنی داری در کمال گرایی
فزونی داشتند . این یافته همسو با یافته های پژوهشی در
زمینه وسواس می باشد (فرهی تازه کند، ۱۳۷۹ ). از
محدودیت های پژوهش حاضر به کار نبردن گروه افسرده
نتیجه تصویری برای موضوع افسردگی
بهبود یافته می باشد. از آنجا که پژوه ش های چندی
نشان داده اند که الگوهای طرحوار ه ای وابسته به
خلق اند (پرسونز و میراندا، ۱۹۹۱ ) وارد کردن این گروه
بیماران می توانست پو یایی (عدم ثبات ) شناخت های
کمال گرایی و تأییدخواهی را بیازماید . همان طور که
گفته شد یکی ازپیش فرض های الگوی طرحوار ه ای
پویایی و بازآفرینی پیاپی آن است . به هر روی پژوهش
حاضر این جنبه از الگوی طرحواره ای را مورد آزمون
قرار نداده است.

پژوهش حاضر دیدگاه زیر منظومه های شناختی
متعامل را مورد تأیید قرار داد. تیزدیل و بارنارد
می کوشند با تلفیق رویکردهای ICS 1993 ) در قالب )
نظری و مشاهدات بالینی و یافته های آزمایشی تبیین
جامع تری از فرایندهای شناختی در اختلال های هیجانی
ارائه ده ند، هرچند که این رویکرد تا اندازه ای کلی و
نظری ۴ می باشد. بیرون کشیدن پیش بینی های ویژه و
محدود از آن می تواند آن را پذیرای آزمایش کند ؛ آنچه
هدف پژوهش حاضر بوده است.
منابع
اتکینسون، ریتا، ل.؛ اتکینسون ، ریچارد، س.؛ هیلگارد، ارنست، ر .؛
اسمیت، ی. ی.؛ بم، د. جم.؛ هوکسما ، س. ن. ( ۱۳۷۸ ). زمینه
روا نشناسی هیگارد. ترجمه محمد نقی براهنی وهمکاران. تهران:
انتشارات رشد.
استکتی، گیل ( ۱۳۷۶ ). درمان رفتاری وسواس ، ترجمه عباس
بخشی پور رودسری و مجید محمود علیلو. تبریز. روان پویا.
حناساب زاده اصفهانی، مریم ( ۱۳۷۸ ). بررسی کارآیی درمان
شناختی- رفتاری روی نگر شهای ناسالم و علائم افسردگی در
نوجوانان مبتلا به اختلالات افسردگی (مطالعه ت کموردی). پایان نامه
کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی . انستیتو روان پزشکی
تهران.
دادفر، محبوبه ( ۱۳۷۶ ). بررسی همبودی ا ختلالات شخصیت د ر بیماران
وسواس– جبری و مقایسه آنها با افراد بهنجا ر. پایان نامه کارشناسی
ارشد روان شناسی بالینی. انستیتو روانپزشکی تهران.
فرهی تازه کند، حسن ( ۱۳۷۹ ). بررسی حافظه مقطعی بیماران مبتلا به
اختلال وسواس فکری عمل ی. پایان نامه کارشناسی ارشد
روان شناسی بالینی. انستیتو روانپزشکی تهران.
قاسم زاده، حبیب اله ( ۱۳۷۹ ). شناخت و عاطفه: جنب هه ای بالینی و
اجتماعی. تهران: انتشارات فرهنگان.
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
محمود علیلو، مجید ( ۱۳۷۷ ). سوگیری حافظه در افسردگی :
پردازش طرحوار های یا تسهیل عاطفی . پژوه شهای
.۷۶-۸۸ ، روا نشناختی. دوره ۵، شماره ۱و ۲
محمود علیلو ، مجید ( ۱۳۷۸ ). بررسی آ زمایشی اثر خلق بر
-۴۷ ، عملکرد. پژوه شهای روا نشناخت ی. دوره ۵، شماره ۳ و ۴
.۳۷
Abramson, L.Y., Alloy, L. B., Hogan, M. E. (1997).
Cognitive/personality subtypes of depression: theories
in search of disorders. Cognitive Therapy
and Research, ۲۷, ۲۷۴-۲۶۳٫
Anderson, J. R. (1995). Cognitive psychology and
its implications, New York: Freeman. (p.363).
Beck,A.T.(1989).Cognitive therapy in clinical practice.
New York: Routledge.
Beck, A. T., Steer, R., & Garbin, M. G. (1968). Psychometric
property of the Beck Depression Inventory:
Twenty five years evaluation.Clinical Psychology
Review, ۱۸ ,۷۷-۱۰۰٫
Bower,G. H. (1981). Mood and memory. American
Psychologist, ۳۶, ۱۲۹-۴۸٫
Carston,R.(1996).The architecture of the mind: Module
and modularity.In D.W.Green (Ed.). Cognitive
Science. Oxford: Blackwell Publishers.
Champion,L. A., & Power, M. J. (1995). Social and
cognitive approaches to depression: toward a new
synthesis.British Journal of Clinical Psychology,
۳۴, ۴۸۵-۵۰۳٫
Fairbother,N.,& Moretti,M.(1988).Sociotropy autonomy
and self-discrepancies: status in depressed
remitted depressed and control participant. Cognitive
Therapy and Research, ۲۲, ۲۷۹-۲۹۶٫
Hersen,M.,Bellack,A.S.(1988). Dictionary of behavioral
assessment techniques.New York: Pergamon

 


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *