۵۱

۳۱٫۱

۳۱٫۱

۵۲٫۴

۱۷

۵۱

۳۱٫۱

۳۱٫۱

۸۳٫۵

۱۸

۲۷

۱۶٫۵

۱۶٫۵

۱۰۰٫۰

مجموع

۱۶۴

۱۰۰٫۰

۱۰۰٫۰

نمودار۳-۳ : توزیع فراوانی سن دانش آموزان پاسخ دهنده به سوالات پرسشنامه

گفتار پنجم: نحوه تکمیل پرسشنامه و استخراج داده ها

تکمیل پرسشنامه ممکن است به صورت مستقیم یا غیر مستقیم باشد. پرسشنامه زمانی غیر مستقیم است که پرسشگر آن را بر مبنای پاسخ هایی که پاسخگو می دهد تکمیل نماید. پرسشنامه زمانی مستقیم گفته می شود که پاسخگو شخصا آن را تکمیل نماید. در این صورت پرسشنامه را یا پرسشگر به دست شخص پاسخگو داده و در ضمن توضیحات لازم را به او می دهد یا این پرسشنامه با پست یا وسیله دیگری برای پاسخگو فرستاده می شود که چندان قابل اعتماد نیست.[۳۰۴] در این پایان نامه محقق با مراجعه به مدارس و ارائه مجوز صادره از سوی اداره آموزش و پرورش هر دو ناحیه با رعایت قوانین و مقررات خاص مدرسه و با همکاری مسولین مدرسه شخصا پرسشنامه را در بین دانش آموزان توزیع نموده است. در واقع توزیع پرسشنامه توسط خود محقق انجام پذیرفته و امکان پاسخگویی به سوال های احتمالی دانش آموزان و رفع اشتباهات فراهم بوده است وتکمیل پرسشنامه به صورت مستقیم می باشد.

گفتار ششم: چگونگی تحلیل داده ها

پس از جمع آوری پرسشنامه ، داده های آماری در نرم افزار رایانه ای مربوط وارد شده و به وسیله نرم افزار spss وexcel داده ها تحلیل شده و نتایج آماری جهت تحلیل کیفی آماده شده است. جهت ارائه نتایج آماری هر یک از متغیرها جداول و نمودار هایی طراحی گردیده است. هر یک از جداول بیانگر فراوانی پاسخ پرسش شوندگان و نیز درصد فراوانی هر یک از پاسخ ها ، درصد معتبر و تجمعی است. علاوه بر این موارد میانگین تاثیرگذاری عوامل از منظر همه دانش آموزان مشخص گردیده است.
در پایان جداول مربوط به متغیرها که تاثیر هریک از آنها را به طور جداگانه سنجیده است، در جدول جداگانه ای میانگین تاثیر گذاری هر یک از متغیرهای (عوامل) در هر دو ناحیه به طور جداگانه سنجیده شده است و به نوعی یک بررسی مقایسه ای انجام پدیرفته است.
همانطور که قبلا اشاره شد در طراحی پرسشنامه از طیف لیکرت استفاده شده است که دارای پنج گزینه خیلی کم ، کم ، متوسط ، زیاد، خیلی زیاد می باشد که به ترتیب به هریک از این گزینه ها اعداد یک تا پنج تعلق می گیرد. به طور مثال چنانچه میانگین ۴ باشد بیانگر تاثیر زیاد متغیر در بروز رفتارهای ناهنجار دانش آموزان است درصورتی که عدد بدست آمده در میانگین به صورت اعشار باشد چنانچه کمتر از چهار و نیم باشد بیانگر تاثیر زیاد و در صورتی که بیشتر ازچهار و نیم باشد بیانگر تاثیر خیلی زیاد متغیر است.

مبحث دوم: ارائه داده های آماری

گفتار اول: بررسی علل فردی- روانی

الف: میانگین و توزیع فراوانی مشکلات و بیماری های روانی

جدول۳-۴

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است